Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

0
0
Ο Γέρων Χαλκηδόνος Αθανάσιος στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης (φωτ. Αρχείου)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 
Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Χαλκηδόνος ἀνακοινεῖ, ὅτι τὴν 6ῃν Φεβρουαρίου 2015 ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης (Φ.Α.Α.Θ. ) εἰς τελετὴν πραγματοποιηθεὶσαν εἰς τὴν Αἴθουσαν Τελετῶν τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν ἐν Θεσσαλονίκη, ἀπένειμε τὰ Βραβεὶα Εὐποιΐας διὰ τὴν προσφορὰν των εἰς τὴν Πατρὶδα, τὴν Ἐκκλησὶαν, τὴν Κοινωνὶαν, τὰς Ἐπιστὴμας, τὴν Ἐκπαὶδευσιν καὶ τὸν Πολιτισμὸν εἰς τούς: 
Μιχαήλ Παπαδόπουλον, Ὁμ. Καθηγητήν καὶ πρ. Πρύτανην τοῦ Α.Π.Θ., Δήμητραν Παπαδοπούλου, Ὁμ. Καθηγήτριαν τοῦ Α.Π.Θ. καὶ Διευθὺντριαν ἕδρας UNESCO, Ἀθανάσιον Παπάν, Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος, Πρόεδρον Π.Ι.Π.Μ. ἐν Θεσσαλονίκη καὶ Πρόεδρον Ο.Κ.Ο.Π. ἐν Chambésy Γενεύης, καὶ Ἰωάννην Τσεκούραν, Ὁμ. Καθηγητήν, πρ. Πρύτανην τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας καὶ Πρόεδρον τοῦ Ι.Μ.Χ.Α. ἐν Θεσσαλονίκη. 
Τοὺς τιμωμένους ἐπαρουσίασαν οἱ καθηγηταί Χρύσανθος Ζαμπούλης, Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Γεώργιος Μαρτζέλος καὶ Ἀχιλλέας Ζαπράνης. 
Συντονιστής ἤτο ὁ καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ. καὶ Πρόεδρος τῆς Φ.Α.Α.Θ. Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης.
Κατωτέρω παρατίθεταιἡ ἀντιφώνησις τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου. 
Ἐλλογιμώτατε κ. Πρόεδρε, 
Ὅταν πρὸ ἐτῶν διορίσθητε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, εἶχα μεγάλη χαρὰ ποὺ Σᾶς γνώρισα. Διότι εἶδα μπροστά μου ἕνα λεβέντη ἄνθρωπο στὴ μορφή, στὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχή, ἰδιαίτερα ζωντανὸ καὶ πολυδιάστατο μὲ ποικίλες καὶ ὄμορφες ἰδέες καὶ δραστηριότητες, τόσο στὸν ἐπιστημονικὸ ὅσο καὶ στὸν φιλανθρωπικὸ τομέα. 
Τί κρίμα ποὺ μᾶς "φύγατε"τόσο σύντομα, ἐνῶ εἴχατε οὐκ ὀλίγα προσφέρει κατὰ τὸ διάστημα αὐτό. Πάντως πρέπει νὰ γνωρίζετε, ὅτι δὲν εἶσθε οὔτε ὁ πρῶτος, οὔτε ὁ τελευταῖος στὸ θέμα τοῦτο. 
Ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης τῆς ὁποίας προΐστασθε ἀπὸ ἐτῶν, κατ’ ἀρχὴν ἔχει μίαν ἰδιαιτερότητα, καθ’ ὅτι εἶναι Ἀδελφότης Ἀνδρῶν καὶ ὄχι Κυριῶν, ὅπερ σύνηθες, καὶ οὕτω ἴσως νὰ "προφυλάσσεται"ἀπὸ τὰς ἀκάρπους διαλογικὰς συζητήσεις μελῶν καὶ τὰς στείρας διενέξεις. Κατόπιν τυγχάνει καταξιωμένον τὸ ἔργον αὐτῆς τὸ πολύπλευρον, τόσον εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅσον καὶ τὸ ἐξωτερικόν. Σᾶς ἀπευθύνω ὅθεν θερμὰ συγχαρητήρια καὶ εὐχαριστίας διὰ τὴν σημαντικήν Σας αὐτὴν προσφοράν, ἰδία σήμερον ὅτε βιοῦμεν συνθήκας ὅλως δυσχερεῖς καὶ δυσαρέστους. 
Εὐτυχῶς ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ἡ φιλανθρωπία πρὸς τὸν πάσχοντα συνάθρωπό μας, ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ὁ ἐθελοντισμὸς εὑρίσκουν καὶ πάλιν εὐρεῖαν ἀπήχησιν εἰς τὰς ψυχὰς ἱκανῶν. 
Ἐὰν δὲ κατὰ καιροὺς ἀκούονται καὶ δι’ Ὑμᾶς ντετονικαὶ ἰαχαί, τοῦτο ὀφείλεται πρῶτον εἰς τὸ αἰώνιον "χάρισμα"τῆς φυλῆς μας, κατὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἀνέχεται ὁ εἷς τὸν ἕτερον καὶ δεύτερον εἰς τὸ ὅτι τὸ καρποφόρον δένδρον συνήθως πετροβολεῖται, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ξηρόν, τὸ ὁποῖον οὐ καίεται "καὶ εἰς πῦρ βάλλεται" (Ματθ. 3, 10), ἀλλ’ ἀντιθέτως τιμᾶται καὶ προβάλλεται!Συνεχίζετε λοιπὸν τὸν τίμιον ἀγῶνα Σας καὶ μὴ πτοεῖσθε, διότι "ἔστι δίκης ὀφθαλμός ὃς τὰ πάνθ’ ὁρᾶ"καὶ ὅτι "ἀργὰ ἀλέθουσι οἱ μύλοι τῶν θεῶν, ἀλλὰ ἀλέθουσι πολὺ λεπτά". 
Σήμερον εἰς τὴν σεμνὴν αὐτὴν τελετὴν εἰς τὸ περίπυστον τοῦτον Ἵδρυμα τῆς ὡραίας αὐτῆς πόλεως, τῆς φερούσης τὸ ὄνομα τῆς ἀδελφῆς τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, εἶχατε τὴν εὐγένειαν καὶ καλωσύνην νὰ ἀπονείμητε Βραβεῖα Εὐποιΐας εἰς ὁρισμένας προσωπικότητας τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ πνεύματος, διὰ τὰς ποικίλας αὐτῶν προσφοράς. Σᾶς ἐκφράζω θερμὰς εὐχαριστίας, διότι συμπεριλήφθη εἰς τὸν κατάλογον αὐτῶν καὶ ἡ ταπεινότης μου. Λυπᾶμαι δὲ διότι λόγοι ἀνεξάρτητοι τῆς θελήσεώς μου, δὲν ἐπέτρεψαν τὴν παρουσίαν μου εἰς τὴν χαροποιὸν ἐκδήλωσιν ταύτην.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images