Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ (26-28/2/2015)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Πατριάρχης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλίας εἰς τάς Φιλιππίνας 
Συμφώνως πρός τήν σχετικήν προαναγγελίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,κατόπιν προσκλήσεως πρός Αὐτόν τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. François Hollande, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 25ης Φεβρουαρίου 2015, ἀνεχώρησεν ἐκ Παρισίων μετά τῆς Α. Ἐξοχότητος διά τοῦ Προεδρικοῦ ἀεροσκάφους, εἰς τήν πρωτεύουσαν τῶν Φιλιππίνων Μανίλαν. Τόν κ. Πρόεδρον, πραγματοποιοῦντα καί ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τήν Δημοκρατίαν τῶν Φιλιππίνων, συνώδευον οἱ Ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν καί Περιβάλλοντος τῆς Γαλλίας, ὑψηλοί ὑπηρεσιακοί παράγοντες καί προσωπικότητες ἐκ διαφόρων προελεύσεων ἀσχολούμεναι μέ τά θέματα τῆς οἰκολογίας καί ἰδιαιτέρως τῶν κλιματικῶν ἀλλαγῶν.Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἦτο μεταξύ αὐτῶν ὁ μόνος ἐκπρόσωπος ἐκ τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας καί γενικῶς τῆς θρησκείας, τοῦθ᾽ ὅπερ περιποιεῖ τιμήν εἰς Αὐτόν καί εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. 
Εἰς τήν Μανίλαν διεξήχθη, ὡς προεβλέπετο, τό οἰκολογικόν συνέδριον, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος Hollande, Ὑπουργοί τῆς Γαλλίας καί τῶν Φιλιππίνων καί ἄλλοι ἁρμόδιοι, ἐν οἷς καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης μέ θέμα «Μέριμνα διά τήν δημιουργίαν, οἰκολογική δικαιοσύνη καί ἠθική». 
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης παρέστη εἰς τήν ἐπίσημον συνάντησιν τῶν δύο Προέδρων τῆς Γαλλίας κ. Hollande καί τῶν Φιλιππίνων κ. Benigno Aquino ΙΙΙ εἰς τούς κήπους τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου, κατά τήν ὁποίαν μετά τάς ὁμιλίας αὐτῶν ὑπεγράφησαν διμερεῖς συμφωνίαι, ἐδόθη συνέντευξις Τύπου καί ἀνεγνώσθη, γαλλιστί καί ἀγγλιστί, ἡ «Ἔκκλησις τῆς Μανίλας» διά τήν κλιματικήν ἀλλαγήν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός τόν κόσμον ὁλόκληρον ἐν ὄψει τῆς 21ης Διασκέψεως τῶν συμβαλλομένων μερῶν τῆς Συμβάσεως - πλαισίου τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (COP 21), ἥτις θά συνέλθῃ ἐν Παρισίοις ἀρχάς Δεκεμβρίου. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον δεῖπνον μετά καλλιτεχνικοῦ προγράμματος πρός τιμήν τοῦ Προέδρου Hollande καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τούς χώρους τοῦ ὑπερλάμπρου καί ἀνθοστολίστου Προεδρικοῦ Μεγάρου τῶν Φιλιππίνων, ἐν ἀρχῇ τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τῶν δύο Προέδρων. 
Τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 27ην Φεβρουαρίου, ὁ Πρόεδρος Hollande,ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ λοιποί ἐπίσημοι διά στρατιωτικοῦ ἀεροσκάφους, ἐλθόντος ἐκ Νέας Καληδονίας, μετέβησαν εἰς τήν νῆσον Guiuan, ἰδιαιτέρως πληγεῖσαν ὑπό τοῦ Τυφῶνος «Yolanda» κατά τήν 8ην Νοεμβρίου 2013, ἔνθα ὁ Δήμαρχος κ. Christopher Sheen Gonzales καί οἱ δημόται του ὑπεδέχθησαν μετ᾽ ἐνθουσιασμοῦ καί εὐγνωμοσύνης τόν Γάλλον Πρόεδρον ἐξαγγείλαντα συνέχισιν τῆς βοηθείας τῆς χώρας του διά τά τοπικά προγράμματα ἀνασυγκροτήσεως. Οἱ ἐπισκέπται μετέβησαν κατά σειράν εἰς τό Δημαρχεῖον, ἔνθα ἐγένετο σύσκεψις ἀλληλοενημερώσεως, τήν ἀγοράν, τόν καταστραφέντα ἐκ τοῦ τυφῶνος ναόν τῆς Παναγίας καί τήν βάσιν τῶν ἁλιέων τῆς νήσου. Ἡ ἐπίσκεψις κατεκλείσθη διά συναντήσεως τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου καί εὐεργέτου τῆς νήσου μετά τῶν κατοίκων αὐτῆς ἐν ὑπαιθρίῳ χώρῳ ὑπό καύσωνα. Ὡμίλησαν ὁ κ. Δήμαρχος, ὁ κ. Πρόεδρος καί μαθηταί ἐκ Γαλλίας, ἐκφράσαντες τήν συμπάθειαν καί τάς εὐχάς τῆς νεολαίας αὐτῆς πρός τούς νέους τοῦ Guiuan. 
Μετά τήν ἐπιστροφήν διά τοῦ αὐτοῦ ἀεροσκάφους εἰς τήν Μανίλαν, ὁ μέν Πρόεδρος Hollande ἐπεσκέφθη τήν Γαλλικήν Κοινότητα αὐτῆς ἐν τῷ Γαλλικῷ Λυκείῳ τῆς πόλεως, ὁ δέ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχε συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μανίλας Σεβ. Καρδιναλίου κ. Tagle Luis Antonio G. τόν ὁποῖον καί προσεκάλεσε νά ἐπισκεφθῇ τήν ἕδραν Αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Οὕτως ὁλοκληρωθέντος τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισκέψεως εἰς Φιλιππίνας, τό Προεδρικόν ἀεροσκάφος τῆς Γαλλίας ἀπεγειώθη τό ἑσπέρας ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου τῆς Μανίλας καί μετά 14ωρον πτῆσιν προσεγειώθη εἰς Παρισίους περί τήν 3ην πρωϊνήν τοπικήν ὥραν. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετά ὁλιγόωρον ἀνάπαυσιν ἀνεχώρησεν εἰς Κωνσταντινούπολιν τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Φεβρουαρίου, διά νά προστῇ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. Προσθετέον ὅτι: 
α) Κατά τήν ἄφιξιν καί ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐκ Μανίλας τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἐχαιρέτισαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ αὐτῆς ὁ Ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Σπυρίδων Παγκράτης καί ὁ Γραμματεύς τῆς Πρεσβείας τῆς Τουρκίας, μετά τῆς Ἐξοχωτάτης Πρέσβεως τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε καί συνωμίλησε κατά τάς ἐκδηλώσεις ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ. 
β) Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 26ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδέχθη ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς ξενοδοχείῳ «Sofitel» τούς Σεβ. Μητροπολίτας Hong Kong κ. Νεκτάριον καί Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον, παρά τῶν ὁποίων ἐνημερώθη περί τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν θεοσώστων ἱεραποστολικῶν Ἐπαρχιῶν αὐτῶν καί μετέφερεν αὐτοῖς τήν στοργήν καί τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τοῦ ἔργου αὐτῶντε καί τῶν λοιπῶν ἱεραποστολικῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σημειωτέον, ὅτι ὁ Σεβ. ἅγιος Hong Kong, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ ὁποίου ὑπάγονται οἱ ὀρθόδοξοι τῆς περιοχῆς, ἔφερεν εἰς τόν Πατριάρχην πρός εὐλογίαν τούς ἐν αὐτῇ ἱερεῖς καί μοναχάς, μετά τῶν ὁποίων ὁ Πατριάρχης ἔσχε πατρικήν ἐπικοινωνίαν, νουθετήσας αὐτούς καί εὐχηθείς εἰς ἅπαντας εὐλογημένην Τεσσαρακοστήν καί καλήν Ἀνάστασιν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264