Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9269

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (11-13 Μαρτίου 2015)

0
0
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν
στο συνέδριο για τον Γ. Βιζυηνό, το οποίο πραγματοποιείται στην Πόλη 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν Τετάρτην, 11ην Μαρτίου,καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καί Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ 1ου Γεν. Λυκείου Φαρσάλων, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς ἐπικαίρους λόγους. 
* * * 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 12ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐκήρυξε τή ἔναρξιντοῦ ἀπό κοινοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη διοργανωθέντοςμαθητικοῦ συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος «Γεώργιος Βιζυηνός - Εἰς τήν Πόλιν»,ὁμιλήσας καταλλήλως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης Μαρτίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶνπρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πλοεστίου κ. Βαρλαάμ, ἐκ Ρουμανίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ διαφόρων σχολείων συμμετεχόντων εἰς τό διοργανούμενον ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διεθνές μαθητικόν συνέδριον, ὡς καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας, ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς προσκυνητάς. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πατριάρχης διά βραχέων καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πλοεστίου κ. Βαρλαάμ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 12ης τ.μ.,μετέβη εἰς τό Μουσεῖον τοῦ Πέραν καί ἐξεναγήθη εἰς τήν ἐν αὐτῷ φιλοξενουμένην ἔκθεσιν περί νοσηλείας καί θεραπείας ἐν Βυζαντίῳὑπό τόν τίτλον «Ὁ μέν βίος βραχύς, ἡ δέ τέχνη μακρά, ὁ δέ καιρός ὀξύς».
* * * 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Νοσοκομείῳ «Memorial» νοσηλευόμενον Σοφολ. Ἀρχιρραβῖνον κ. İshak Haleva, ὑποβληθέντα προσφάτως εἰς χειρουργικήν ἐπέμβασιν, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἐπάνοδον εἰς τά καθήκοντά του. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. János Áder, Προέδρου τῆς Οὑγγαρίας,καί τήν ἐν συνεχείᾳ μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ συγκροτήματι ZORLU. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
-  Τόν Θεοφιλ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον κ. Hinrich Manzke, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου ἐκ Γερμανίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας Ν. Ὑόρκης, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γερασίμου Μπάλλα. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ Ἀντώνιον Παριζιάνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως-Καθηγητήν, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη ἐπί τῷ προσφάτῳ ἑορτασμῷ τοῦ ἰωβηλαίου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Παπαστεργίου, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Σταυράκην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Κοινωνικῆς Προσφορᾶς καί Ἀλληλεγγύης Κερκύρας «Ἅγιος Ἰωάννης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Μαμούρη, Ἰατροῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάσωνα Γιαννάκην, Φοιτητήν, καί τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Γακίδου, Φοιτήτριαν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Ἐλλογ. κυρίαν Μαριάνναν Γερασίμου, Συγγραφέα, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Çağatay Anadol, Ἐκδότην, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Πλοεστίου κ. Βαρλαάμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, μετά τῶν Ἱερολ. Διακόνου κ. Dumitru Ojog καί Ἐντιμ. κ. Vlad Vieriu, Δικηγόρου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον, Δικηγόρον, καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βαλεργάκην, Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κομίσαντας ἐπίσημον αὐτοῦ πρόσκλησιν ὅπως ὁ Πατριάρχης ἐπισκεφθῇ τήν Θεσσαλονίκην καί τόν Σύλλογον ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως Αὐτοῦ εἰς ἐπίτιμον Πρόεδρόν του καί τῷ ἑορτασμῷ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, προστάτου τῶν νομικῶν. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Συνδέσμου Πολιτικῶν Συνταξιούχων Νομοῦ Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κωνσταντινίδου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mithat Ali Kabaali, ὑποψήφιον Βουλευτήν τοῦ Κόμματος CHP, ἐντεῦθεν. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Talin Ergüneş Gazer, ὑποψηφίαν ἐπίσης τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Coşkun Özden, ὑποψήφιον Βουλευτήν τοῦ Κόμματος AKP, ἐντεῦθεν. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Nurdan Meryem Üvez καί Semra Arifoğlu, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου ,κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βασιλικῆς Ἀ. Νεραντζούλη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Clifton Ν. Ἰερσέης, τήν Τετάρτην, 11ην Μαρτίου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων συγχρόνου τέχνης τῆς καλλιτέχνιδος κ. Yasemin Aslan Bakiri, ἐν τῷ ἐν Ataköy ἐκθεσιακῳ χώρῳ τοῦ «İstanbul Kültür Üniversitesi», αὐθημερόν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9269

Latest Images

Trending Articlesclick here for Latest and Popular articles on Mesothelioma and Asbestos


Latest Images