Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (8 Σεπτεμβρίου 2013) ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Σήμερον τήν πρωΐαν, Κυριακήν, 8ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἀνεχώρησαν ὁδικῶς διά τήνἕδραν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Pärnu καί Saare. 
Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος Pärnu ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Ἀλέξανδρος μετά τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου αὐτοῦ. Ἐκεῖ ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχουκαί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Βοστώνης κ. Μεθοδίου καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ταρτού κ. Ἠλιοῦ, Pärnu καί Saare κ. Ἀλεξάνδρου καί Γιοένσου κ. Ἀρσενίου. Κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Διακόνου κ. Χριστοφόρου Parts, ἐνῶ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἀντηλλάγησαν ὁμιλίαι μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ Θεοφιλ. ποιμενάρχου κ. Ἀλεξάνδρου. 


Εὐθύς ἀμέσως ὁ Πατριάρχης, τῇ εἰσηγήσει τοῦ Σεβ. Ἁγίου Ταλλίνης, ἀπένειμεν εἰς μέν τόν κ. Arvo (Ἀρέθαν) Pärt, διάσημον μουσικοσυνθέτην καί πιστόν μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος, εἰς δέ τόν κ. Viljo Vettik, Μέγαν Εὐεργέτην τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου, ἐνῶ εἰς τόν κ. Tǒnis Joarand ἀπενεμήθη τό ἀνώτατον παράσημον τοῦ Ἁγίου Πλάτωνος. 
Παρόντες εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἦσαν οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἐσθονίᾳ, ὁ Δήμαρχος Pärnu κ. Toomas Kivimägi καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Λουθηρανῶν τῆς χώρας κ. Andres Pǒder. 
Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν, ὑπό τῆς ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, γεῦμα μετά τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων Ἱεραρχῶν, τῶν νέων ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῶν προειρημένων Πρέσβεων καί πολλῶν διακεκριμένων μελῶν τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν καταλλήλως ὁ νεοχειροτονηθείς πρεσβύτερος καίὁ νέος Ἄρχων κ. Arvo (Ἀρέθας) Pärt, κατακλείσας κατά τρόπον συγκινητικόν: «Παναγιώτατε, ἀναπνέομεν μέ τάς προσευχάς Σας». 


Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησε συναυλίαν ἐκκλησιαστικῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς μέ μουσικά σύνολα ἐκ τῶν περιοχῶν Vändra, Värska, καί Seto, ἀπευθύνας ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ὁμιλίαν εἰς τό πολυπληθές ἀκροατήριον καί ἐπαινέσας τά μέλη τῶν ὡς ἄνω συνόλων διά τήν προσπάθειαν διατηρήσεως τῶν τοπικῶν μουσικοχορευτικῶν παραδόσεων. 
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ Ammende Villa, εἰς τό ὁποῖον συμμετέσχον, μεταξύ ἄλλων, οἱ Ἐντιμ. Δήμαρχοι τοῦ Pärnu καί τοῦ Sindi κ. Μarko Šorin, ὁ Περιφερειάρχης Pärnu κ. Andres Metsoja, ἡ Ἐξοχ. Βουλευτής κ. Annely Akkermann, σύζυγος τοῦ νέου Ἄρχοντος, Πρόεδροι Δημοτικῶν Συμβουλίων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, καθώς καί πλήθος ἐπιχειρηματιῶν καί διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς περιφερείας Pärnu. 
Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δείπνου, ὁμιλίας ἀπηύθυνον, κατά σειράν, ὁ νέος Ἄρχων κ. Viljo Vettik, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορικήν διαδρομήν τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλησίας, καί ὁ Δήμαρχος Pärnu, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἐξῇρε τάς οἰκολογικάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπέδωσεν εἰς τόν Πατριάρχην τήν κλεῖδα τῆς πόλεως. Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας, ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Του πρός τόν κ. Δήμαρχον διά τήν προσγενομένην Αὐτῷ τιμήν καί ἀνεφέρθη εἰς τάς ἐντυπώσεις ἐκ τῶν τριῶν Πατριαρχικῶν ἐπισκέψεων Αὐτοῦ εἰς Ἐσθονίαν, ὡς καί εἰς τάς οἰκολογικάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μνησθείς ἰδιαιτέρως τοῦ πρό τινων ἐτῶν πραγματοποιηθέντος Διεθνοῦς Περιβαλλοντολογικοῦ Συμποσίου εἰς τήν Βαλτικήν θάλασσαν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264