Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε: 
α) Ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ-Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου,κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 20ήν Μαΐου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει καί πιστοί ἐξ αὐτῆς. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλείῳ χώρῳ του Ναοῦ καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης. 
β) Ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥρανκαί ἀκολούθως κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐν τῷ πανηγυρίζοντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος ἀποφοίτων τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀσημοπούλου, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν. 
Ἐν τῷ τέλει ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἀσημόπουλος καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τοῖς πᾶσι τάς εὐχάς καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης,τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 18ης Μαΐου,ἐπεσκέφθη τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Σέκερην, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί συνεχάρῃ αὐτῷ ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του, εὐχηθείς ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἀποστολήν του καί τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν. 
* * * 
Ἡ Α .Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Mario Bernadić, Σοφολ. κ. Husejin Smajić, Ἐλλογ. κ. Ifet Mustafić, Καθηγητήν, καί Σοφολ. Ραββῖνους κ. Jakob Finci καί κ. Boris Kožemjakin, ἐκ Βοσνίας. 
-Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Hulusi Arat, Ἔπαρχον Büyükçekmece, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Kerim. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρανάκην, Πρόεδρον τῆς Νεολαίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἐκ Βρυξελλῶν, ἐκζητήσαντα τάς Σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ.
- Τούς Ἐλλογ. κυρίους Δημήτριον Στημονιάρην, Δημήτριον Τσιαμῆτρον, Σταμάτιον Βέτσικαν, Ἀργύριον Πλιάτσιον καί Ἀδάμον Στημονιάρην καί τήν Ἐλλογ. κυρίαν Θεοφανώ Κολλάτου, Καθηγητάς τοῦ Τ.Ε.Ι. Δυτικῆς Μακεδονίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βγενοπούλου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γεν. Γραμματέα τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Φέλιξ Ἀγραφιώτην, Φιλόλογον ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Grzegorz Michalski, Γεν. Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ἐν Maçka Ξενοδοχείῳ «Hilton», τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς Μαΐου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images