Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον Mäntyniemi καί ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Φιλλανδίας κ. Suali Niinistö, ἀποδοθεισῶν πασῶν τῶν προβλεπομένων ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμῶν τῷ Ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ. 
Κατά τήν συνάντησιν, εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν καί οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, Μητροπολῖται Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Βοστώνης κ. Μεθόδιος καί Ἑλσιγκίου κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Πρόεδρος καλωσώρισε δι’ ἐγκαρδίου προσφωνήσεως τόν Πατριάρχην, τονίσας ὅτι καί ἡ νέα Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν χώραν του περιποιεῖ τιμήν εἰς αὐτήν. 


Ὁ Πατριάρχης, ἀντιφωνήσας, ἐξέφρασε πρός τόν Πρόεδρον τάς εὐχαριστίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἰδίου προσωπικῶς διά τήν τιμητικήν ὑποδοχήν ταύτην,ἥτις ὑποδηλοῖ τόν σεβασμόν τοῦ Κράτους τῆς Φιλλανδίας πρός τόν θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Ἐπί πλέον, ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τόσον τήν εὐγνωμοσύνην Του πρός τάς πολιτειακάς καί τάς πολιτικάς ἀρχάς τῆς χώρας διά τήν ἐπιδεικνυομένην, ἀξιέπαινον, συμπαράστασίν των πρός τήν ἀνεγνωρισμένην τοπικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὅσον καί τόν θαυμασμόν Του διά τά σύγχρονα ἐπιτεύγματα τῆς Φιλλανδικῆς κοινωνίας, γεγονός τό ὁποῖον πιστοποιεῖται ἐκ τοῦ παραδειγματικοῦ τρόπου λειτουργίας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος καί τῶν προσφερομένων ἐν τῇ χώρᾳ κοινωνικῶν παροχῶν περιθάλψεως καί ἀσφαλίσεως. Ἀκόμη ὁ Πατριάρχης ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήσεις τοῦ κ. Προέδρου διά τήν κατάστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Τουρκίᾳ καί διά τάς διορθοδόξους σχέσεις. 
Πρό τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ἀντηλλάγησαν δῶρα μεταξύ τοῦ Προέδρου καί τοῦ Πατριάρχου. 


Ἐκεῖθενὁ Πατριάρχης μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του μετέβησαν δι’ ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ Πρεσβείαν τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας,τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως αὐτῆς κ. H. Selah Korutürk παραθέσαντος ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις καί ἀπήντησε καταλλήλως εἰς τήν φιλόφρονα πρόποσιν τοῦ ἀμφιτρύωνος. 
Μετά ταῦτα, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς Συνοδείας Του μετέβησαν εἰς τόν Διεθνῆ Ἀερολιμένα Ἑλσιγκίου καί ἀνεχώρησαν δι’ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς τήν Πόλιν,προπεμφθέντες τιμητικῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος μετά τῆς περί αὐτόν Ἱεραρχίας καί τοῦ ἱ. κλήρου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως τῆς Τουρκίας.
Τοιουτοτρόπως κατεκλείσθη ἡ δεκαήμερος ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τόν Εὐρωπαϊκόν Βορρᾶν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐνενηκοστῆς ἐπετείου τῆς αὐτονομίας τῶν Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας, αἱ ὁποῖαι σήμερον ἀκμάζουν καί προοδεύουν ὑπό τήν στοργικήν σκέπην καί τήν κανονικήν προστασίαν τῆς πρωτοθρόνου ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images