Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Ο ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

0
0

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ ΚΑΤΑ ΗΜΕΡΑΝ ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ (11.6.2015)
Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, 
Θείᾳ εὐδοκίᾳ καί χάριτι τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνητοῦ Θεοῦ, σεπταῖς δέ ῾Υμετέραις Πατριαρχικαῖς εὐχαῖς καί εὐλογίαις, εὑρισκόμεθα ἐνώπιον Ὑμῶν, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν, καθ᾽ ἥν ἡ Ὑμετέρα θεοτίμητος τε καί γερασμία Κορυφή τοῦ Πανσέπτου τῆς ᾿Ορθοδοξίας Κέντρου, ἄγει τά σεπτά Αὐτῆς ὀνομαστήρια, προκειμένου ἵνα ὑποβάλωμεν σεβάσματα υἱικά καί εὐχάς ἐγκαρδίους, ἐκ προσώπου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ἐλαχιστότης μου καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Ἀρχιγραμματεύς Αὐτῆς, διαβιβάζοντες ἅμα καί τάς εὐχάς τοῦ Προέδρου Αὐτῆς, Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, πάντων τῶν Σεβ. Μελῶν Αὐτῆς καί προσφιλῶν Ἀδελφῶν καί Συλλειτουργῶν Σας ἁγίων ᾿Αρχιερέων, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί παντός τοῦ γενναίου, ἡρωϊκοῦ, φιλοθέου καί φιλογενοῦς λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προσφιλοῦς, ἐκλεκτῆς καί ἐσαεί ἀφοσιωμένης θυγατρός τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. 
Ἅπαντες, Παναγιώτατε πάτερ καί  Δέσποτα, γνωρίζομεν καί παρακολουθοῦμεν τούς καθ᾽ ἡμέραν ἀνυστάκτους ἀγῶνας καί τά πολλά καί μεγάλα παλαίσματά Σαςὑπέρ τῆς δόξης τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Αὐτοῦ, τῶν ὁποίων τό βάρος καί τήν εὐθύνην προσωπικῶς ἐπωμίζεσθε. Ὁρῶμεν τήν μέριμναν καί τήν πατρικήν στοργήν καί ἀγάπην τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας πασῶν τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἁπανταχοῦ τέκνων Αὐτῆς. Εὐρισκόμεθα νοερῶς εἰς τάς συνεχεῖς ἐπισκέψεις καί τάς ἱεράς ἱεραποδημίας Σας, γνωρίζομεν τάς ἱεράς πρωτοβουλίας καί τούς ὑψηλούς στόχους Σας. Ἔχετε τήν ἰδιαιτέραν χάριν καί δύναμιν ἵνα ἀνασταίνητε τάς ἱεράς μνήμας τῶν προγόνων Σας, διά τῶν ἀναστηλώσεως τῶν ἐγκαταλελειμμένων ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἀνατολῆς, καί τῆς τελέσεως εἰς αὐτάς τῆς ἀναιμάκτου ἱερουργίας, καί ἵνα μεριμνῆτε καί ἐργάζησθε διαρκῶς ἀποστολικῶς προβάλλοντες τό διαχρονικόν μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως καί κηρύττοντες τήν εὐαγγελικήν ἀλήθειαν, μακράν φυλετικῶν διακρίσεων καί διαφορῶν. 
Πανθομολογουμένως, ὡς ἀμφιδέξιος καί ἱκανός οἰακοστρόφος, πηδαλιουχεῖτε ἀριστοτεχνικῶς τό νοητόν σκάφος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἅπαντες γνωρίζομεν καί ὁμολογοῦμεν ὅτι διά τῶν ἱερῶν ἐπιδιώξεων Σας, σήμερον τό μαρτυρικόν, ἀειλαμπές καί πολύφωτον Φανάρι, ἡ πολύπαθος Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τυγχάνει πανορθοδόξως ἀποδεκτή, δυνατή καί ἀταλάντευτοςεἰς τό ἀπολυτρωτικόν ἔργον καί εἰς τήν ὁμολογίαν καί μαρτυρίαν Αὐτῆς διά τόν ἐν τῷ συγχρόνῳ συνεχῶς μεταβαλλομένῳ κόσμῳ ζῶντα δοκιμαζόμενον ἄνθρωπον. Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία καί σήμερον ἑνώνει τούς ἀνθρώπους διά τῆς σεμνοπρεποῦς παρουσίας Σας καί τῆς θεαρέστου Πατριαρχίας Σας. 
Διά πάντα ταῦτα τά φανερά καί πολλά ἄλλα τά ἀφανῆ, τά εἰς ἡμᾶς γεγενημένα, εὐγνωμονοῦμεν καί εὐχαριστοῦμεν τήν Ὑμετέραν Θεόλεκτον καί τετιμημένην Παναγιότητα. 
Ἰδιαιτέρως, ὅμως, Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν καί Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καί καυχόμεθα ἐν Κυρίῳ, διότι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ ναυαρχίς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, κατά τήν προσφιλῆ ἔκφρασίν Σας, ἀνήκει ὀργανικῶς εἰς τήν τροφόν τοῦ Γένους, τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κ/πόλεως. Καί ἡ ζωτικῆς φύσεως αὕτη σχέσις συντηρεῖται δι᾽ ἀκαταλύτων ἱστορικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν δεσμῶν. 
Ἡ ἄμεσος ἱκανοποίησις τῶν αἰτημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, διά τῆς τροποποιήσεως ἄρθρων τινων τοῦ ἐν ἰσχύει Καταστατικοῦ αὐτῆς Χάρτου,ὡς ἡ ἀπόκτησις νομικῆς ὑποστάσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὁ τρόπος ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, θέματα τοῦ ἐπισήμου Δελτίου αὐτῆς Ἀπόστολος Τίτος, καί πολλαί ἄλλαι εὐεργετικαί διατάξεις, αἵτινες ἀπό ἐτῶν τυγχάνουσι νομοθετικῶς ρυθμισμέναι καί ἤδη ἐφηρμοσμέναι εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἔτυχον τῆς ἀμέσου ἐγκρίσεως καί προωθήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου πρός τάς Ἀρχάς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί ἐρυθμίσθησαν νομοθετικῶς. 
Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τῆς ἐκδόσεως πολλῶν Κανονισμῶν κατά τό τελευταῖον διάστημα. Ἤδη ἐδημοσιεύθη ὁ ὑπ᾽ ἀριθμ. 3/2014 Κανονισμός τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀφορῶν εἰς τό Συμβούλιον Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχιετεκτονικῆς καί εἰς τήν Ὑπηρεσίαν Δομήσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί Δωδεκανήσου, καί μόλις πρό ἡμερῶν ἐστάλησαν πρός δημοσίευσιν εἰς τό Φ.Ε.Κ. καί ἕτεροι τέσσαρες Κανονισμοί, κατόπιν τῆς ἐγκρίσεως παρά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας (Ὑπ᾽ ἀριθμ. 4/2014, Κώδικας περί ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ὑπ᾽ ἀριθμ. 5/2015, Περί ἔκδοσης Ἐπίσημου Δελτίου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Ὑπ᾽ ἀριθμ. 6/2015, Περί τῆς λειτουργίας τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί Ὑπ᾽ ἀριθμ. 7/2015, Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης). 
Οὕτω, τῇ φιλοστόργῳ μερίμνῃ καί προτροπῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος προσωπικῶς, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης ἀξιοποιήσασα τάς ἐκ τῆς κειμένης νομοθεσίας παρεχομένας αὐτῇ δυνατότητας, τῇ ἐγκρίσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκδίδει δι’ ἀποφάσεων αὐτῆς, Κανονισμούς καί Διοικητικάς Πράξεις κανονιστικοῦ περιεχομένου, διά τήν ρύθμισιν τῶν ἐσωτερικῶν θεμάτων αὐτῆς, καλλιεργοῦσα καί ἐπαυξάνουσα τόν ἄρρηκτον σύνδεσμον τῆς ἠγαπημένης καί ἀφοσιωμένης θυγατρός Ἐκκλησίας Κρήτης καί προστάτου Μητρός Ἐκκλησίας. 
Εἰς καιρούς, κατ᾽ ἐξοχήν χαλεπούς καί δυσχειμέρους διά τήν πατρίδα ἡμῶν, βαθυσεβάστως ἐκζητοῦμεν τάς θεοπειθεῖς Ὑμετέρας εὐχάς δι᾽ ἡμᾶς, τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Μοναστικάς ᾿Αδελφότητας καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Μεγαλονήσου. Ἐκφράζομεν εἰς Ὑμᾶς τήν διαβεβαίωσιν, ὅτι πάντες παραμενοῦμεν εὐθυγραμμισμένοι πρός τό Σεπτόν Κέντρον τοῦ Φαναρίου, ἀεί φωτιζόμενοι ἐκ τοῦ ἱλαροῦ Αὐτοῦ φωτός, προστατευόμενοι ὑπό τάς πτέρυγας τοῦ ἱεροῦ καί μεγάλου Πατριαρχικοῦ ᾿Ωμοφορίου Σας, κρατοῦντες τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς πίστεως τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Υἱικῶς δέ εὐχόμεθα, πρός τόν θεῖον τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορα, ὑπέρ διαρκοῦς καί βεβαίας προστασίας τε καί ἀντιλήψεως τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Κορυφῆς, τοῦ Ἁγιωτάτου Πατρός καί Αὐθέντου ἡμῶν, πρός μακροημέρευσιν, ὑγιείαν καί ἐπίτευξιν πάντων τῶν ὑψηλῶν ὁραματισμῶν καί θεαρέστων καταθυμίων Ὑμῶν, πρός συνέχισιν τοῦ ὑψηλοῦ καί ἐμπεδομόχθου «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» πανσέπτου καί θεαρέστου Ὑμετέρου Οἰκουμενικοῦ ἔργου, τῆς μαρτυρικῆς δηλονότι καί θυσιαστικῆς πορείας τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας τοῦ Φαναρίου φωτιζούσης, εἰρήνην δέ καί καταλλαγήν πᾶσι διατρανούσης. 
῎Εντεινε καί κατευοδοῦ καί βασίλευε, Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, ἐν μακροβιότητι και χάριτι Κυρίου πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, εὔκλειαν τῆς Μητρός ῾Αγίας Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, στερέωσίν τε καί πρόοδον τῆς θυγατρός ᾿Εκκλησίας Κρήτης.
Πολλά καί εὐλογημένα τά ἔτη Σας.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images