Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ (ΦΩΤΟ)

0
0

Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν Συνάντησιν Αὐτοῦ μετά τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας 
τῆς Φιλλανδίας 
Ἐξοχ. κ. Sauli Niinistö 
(13 Σεπτεμβρίου 2013) 
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, 
Διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἡμετέραν Μετριότητα προσωπικῶς ἀποτελεῖ ἰδιαιτέραν εὐλογίαν καί χαράν ἡ παροῦσα, μεταξύ τῶν πολλῶν, ἐπίσκεψις ἡμῶν εἰς τήν ὡραίαν καί προοδεύουσαν καί εὐημεροῦσαν Χώραν Σας, ἀλλά καί ἐμπράγματον βιωματικήν ἐμπειρίαν ἡ διαπίστωσις τῆς προόδου καί τῆς μαρτυρίας τῆς κατά Φιλλανδίαν Ὀρθοδόξου Αὐτονόμου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐπί ἐνενήκοντα ἔτη διακονεῖ τάς πνευματικάς ἀνάγκας τοῦ εὐσεβοῦς Ὀρθοδόξου λαοῦ, τοῦ ἐνταῦθα «μικροῦ λήμματος» τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς τε Πολιτείας καί τῆς ἐν τῇ Χώρᾳ πλειονοψηφούσης Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί μετά πάντων τῶν πολιτῶν αὐτῆς, συμβάλλουσα καί αὐτή ἀπό τῆς ἑαυτῆς εὐθύνης εἰς τήν πρόοδον, τήν εὐημερίαν καί τό ἀγαθόν τῶν πολιτῶν ὡς μονάδων καί ὡς συνόλου. 
Ἡ σημερινή συνάντησις δέ ἡμῶν μετά τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος ἀποτελεῖ δι’ ἡμᾶς πηγήν συγκινήσεως, ἰδιαιτέρας ἐμπνεύσεως καί ἀξιολογήσεως τοῦ ἐπιτελουμένου καθ’ ἡμέραν ἀληθῶς θαυμαστοῦ ἔργου ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί τῆς Χώρας. 


Ἐν πρώτοις,παρατηροῦμεν ὅτι ἡ προσφιλεστάτη θυγάτηρ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας τυγχάνει ἡ δευτέρα ἐπισήμως ὑπό τῆς Χώρας καί τοῦ Λαοῦ ἀναγνωριζομένη Ἐκκλησία. Ἡ δέ παρουσία καί εὐλογημένη δραστηριότης αὐτῆς ὑπό τόν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κύριον Λέοντα, διασφαλίζονται στοργικῶς καί λίαν φιλελευθέρως καί ἐπιτυχῶς καί ὑπό τῆς Δημοκρατικῆς νομοθεσίας της, ἡ ὁποία τυγχάνει, ὡς πληροφορούμεθα, πλήρως ἐνηρμονησμένη πρός τάς ἀρχάς δικαίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί συνεπῶς τοῦ πλουσιωτέρου νομικοῦ πολιτισμοῦ τῆς ὑφηλίου. 
Ἐν συνεχείᾳ δέον νά ἐπισημανθῇ, ὅτι ἡ δραστηριότης καί παρουσία αὕτη πραγματοποιεῖται ἤδη ἐπί 90 ἔτη, ἐν εἰρηνικῇ συνυπάρξει καί συνεργασίᾳ καί μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν καί τῶν ἄλλων πνευματικῶν θεσμῶν καί καθιδρυμάτων τῆς Χώρας, ἐφ’ ᾧ καί ἡ συνεργασία καί μαρτυρία αὕτη τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν πολιτῶν ἐκτιμᾶται ὑπό τοῦ συνόλου τοῦ φιλοπροόδου καί φιλεργατικοῦ Φιλλανδικοῦ Λαοῦ. 
Ἰδιαιτέρως συγκινεῖ ἡμᾶς, Ἐξοχώτατε, ἡ ἑορταζομένη ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ αὐτονόμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ ἔχοντος τό πρός τοῦτο ἐκκλησιαστικόν δικαίωμα Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῇ αἰτήσει κλήρου καί λαοῦ καί τῶν τότε, τό ἔτος 1923, ἰθυνόντων τήν Φιλλανδίαν κυβερνητῶν αὐτῆς. Συγκινεῖ δέ καί χαροποιεῖ τήν ἡμετέραν Μετριότητα, εὑρισκομένην ἐνταῦθα πρός συνεορτασμόν μετά τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Φιλλανδίας τοῦ ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος, διότι κατά τά διαρρεύσαντα ἐνενήκοντα ἔτη, ἡ Ὀρθόδοξος Αὐτόνομος Ἐκκλησία, μακράν ἐπεμβάσεων τρίτων, στοιχοῦσα τῷ φρονήματι τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνεδείχθη εἰς προστάτιδα τῶν πιστῶν, εἰς ζῶσαν ἐκκλησιαστικήν σωστικήν ὀντότητα,καί προσέφερε καθολικήν διακονίαν καί μαρτυρίαν ἐπ᾿ ἀγαθῷ πάντοτε καί εὐημερίᾳ συνόλου τοῦ Φιλλανδικοῦ λαοῦ. Χαίρομεν, λοιπόν, μετά τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος καί μετά πάντων τῶν Φιλλανδῶν διά τήν τοπικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τήν ὁποίαν χαρακτηρίζει καί κοσμεῖ πνεῦμα αὐθεντικῆς διακονίας καί καθολικότητος καί φρόνημα καί ἦθος ἑνότητος τῶν πιστῶν αὐτῆς, ἀλλά καί περιχωρήσεως καί πανανθρωπίνης ἀγάπης. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρουσιάζει στον Πρόεδρο της Φιλλανδίας τους Μητροπολίτες -
μέλη της συνοδείας Του Γέροντα Χαλκηδόνος Αθανάσιο και Βοστώνης Μεθόδιο

Ὡς ἐκ τούτων, ἡ ἐκ τοῦ πλησίον καί αὖθις ἐπικοινωνία μετά τοῦ ἡρωϊκοῦ καί εἰς ὕψιστον πολιτιστικόν κλῖμα διαβιοῦντος Φιλλανδικοῦ Λαοῦ, Ὀρθοδόξου καί μή, συνεορτάζοντος ὅμως, σηματοδοτεῖ δι’ ἡμᾶς προσωπικῶς εὐκαιρίαν καί ἀφορμήν ψυχικῆς ἀνατάσεως. Ἄλλωστε, ὁ ἡρωϊσμός τῶν Φιλλανδῶν συμπυκνοῦται εἰς τό παγκοσμίου φήμης μουσικόν ἔργον Finlandia τοῦ μουσουργοῦ Sibelius. 
Πρός τούτοις, ὀφείλομεν νά σημειώσωμεν ὅτι τό πνευματικόν ἐπίπεδον τοῦ Φιλλανδικοῦ Λαοῦ ἐθεμελιώθη ἐπί τοῦ ἀξιοζηλεύτου καί συνεχῶς ἀνανεουμένου συστήματος παιδείας, τό ὁποῖον ἐφαρμόζεται ἐπιτυχῶς ἐπί ἔτη πολλά καί εἰς τά πάμπολλα λειτουργοῦντα ἐν τῇ Χώρᾳ Σας ὑψηλοῦ κύρους γνώσεως καί μαθήσεως Πανεπιστήμια. 
Ὁμιλοῦντες κατά τήν στιγμήν ταύτην εἰς τήν Ὑμετέραν Πατρίδα τῶν χιλίων λιμνῶν, τῶν γραφικῶν καί πυκνῶν δασῶν, τῆς ἀειφόρου οἰκολογικῆς ἀναπτύξεως, ἰδιαιτέρως ἐπισημαίνομεν ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία πρωτοστατεῖ ἀπό 25ετίας περίπου εἰς τάς καταβαλλομένας παγκοσμίως προσπαθείας ὑπέρ τῆς προστασίας καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος,ὅτι ἡ Φιλλανδία ἀποτελεῖ διά πάντας ὑ π ό δ ε ι γ μ α κράτους ἐν εὐταξίᾳ καί σεβασμῷ πρός τήν «λίαν καλήν» φύσιν καί τήν ἀνθρωπίνην ἀξίαν,κράτους λειτουργοῦντος καί αὐξανομένου πνευματικῶς, οἰκονομικῶς, πολιτιστικῶς. Γνωρίζομεν καί πιστεύομεν ὅτι τά κ υ μ α ι ν ό μ ε ν α συναισθήματα τοῦ εὐγενοῦς Φιλλανδικοῦ Λαοῦ, ὡς εἰκονικῶς καί ἀλληγορικῶς ἐκφράζονται ὑπό τοῦ ὑγροῦ στοιχείου τῶν «πολλῶν ὑδάτων» τῶν λιμνῶν, καί ἡ ἐ λ π ί ς, ὅπως συμβολίζεται ὑπό τοῦ πρασίνου τῶν δασῶν χρώματος, μαζί μέ τόν μή δύοντα ἥλιον, τό πολύ φ ῶ ς τοῦ ἡλίου καί τῆς χιόνος, προερχόμενα ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ Φωτός, τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἀποτελοῦν, τά ὕδατα, -λέγομεν- ἡ ἐλπίς καί τό φῶς, τήν κυριωτέραν α ἰ τ ί α ν τῆς διατηρήσεως τῆς πνευματικῆς καί πολιτιστικῆς φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α ς τοῦ Φιλλανδικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος, πρός τούτοις, διά τοῦ ἡρωϊσμοῦ τόν ὁποῖον ἐπέδειξεν εἰς δυσχερεῖς ἱστορικάς περιστάσεις καί διά τῆς ἐργατικότητος καί φιλοτιμίας αὐτοῦ κατέστησε τήν Φιλλανδίαν οὐχί μόνον μίαν τῶν ἡγετίδων οἰκονομικῶς χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀλλά καί σεβαστήν εἰς ἰσχυρούς καί πενομένους. 


Ἐξοχώτατε, 
Οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι Ἕλληνες ἀπεφθέγγοντο ὅτι «τό κυβερνᾶν ἐστι προβλέπειν» (Ἀλκιβιάδης), καί ὅτι «ἡ πολιτική πού εἶναι ἀληθινή Τέχνη, δέν πρέπει νά σκέπτεται τό ἀτομικό συμφέρον, ἀλλά τό κοινό. Ἐπειδή τό κοινό συμφέρον ἑνώνει, ἐνῷ τό ἀτομικό διασπᾷ» (Πλάτων), ἡ δέ Ὀρθόδοξος ἡμῶν Ἐκκλησία θεωρεῖ καί ἀξιολογεῖ τούς ἐν γένει Ἄρχοντας τῶν λαῶν ὡς «συνδιοικητάς» Χριστοῦ καί προτρέπεται: «Εἰκών εἶ τοῦ Θεοῦ καί εἰκόνα διά χειρός ἄγεις, ἐνταῦθα οἰκονομουμένην καί πρός βίον ἄλλον μεθισταμένην[...] τίμησον τήν συμφυΐαν, αἰδέσθητι τό ἀρχέτυπον, γενοῦ μετά τοῦ Θεοῦ, μή τοῦ κοσμοκράτορος......» (Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΙΖ΄, Εἰς τό ρητόν τοῦ Εὐαγγελίου, «Ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τούς λόγους τούτους...» P.G. 35, 976B-981A). 
Διακρίνοντες τά χαρακτηριστικά ταῦτα εἰς τό πρόσωπον καί τήν μακράν πολιτικήν προσφοράν τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος, φίλτατε κύριε Πρόεδρε, Σᾶς συγχαίρομεν ἀπό καρδίας προσωπικῶς καί διά τήν ἑορταζομένην ἐπέτειον τῆς ἀκμαζούσης σήμερον Ὀρθοδόξου Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Χώρας σας, Σᾶς μεταφέρομεν τάς εὐχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εὐλογοῦμεν πατρικῶς τόν εὐγενῆ Λαόν Σας, δεόμενοι ὑπέρ τῆς ὑγείας καί τῆς εὐημερίας Ὑμῶν προσωπικῶς καί τοῦ ἰδίου, ὥστε ἡ Φιλλανδία νά ἀνθῇ καί νά προοδεύῃ πάντοτε καί νά δομῆται ὑπό τῶν πνευματικῶν καί πολιτικῶν ἡγετῶν της ἐπί τῶν σ τ α θ ε ρ ῶ ν τῆς κοινωνίας: τῆς οἰκογενείας, τῆς πατρίδος, τῆς παιδείας. Ἀμήν.

Ο Πρόεδρος της Φιλλανδίας με τον Εσθονίας Στέφανο


Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles


Νεοελληνική Γλώσσα &Λογοτεχνία: Γιατί δεν είμαι στο instagram;(Κριτήριο...


Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ! 23/10/2019, ΚΛΙΝΙΚΗ DHI, ΓΙΑΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΣΙΟΥΚΑΣ


Έκθεση Γ'Λυκείου - Κριτήρια αξιολόγησης συνεξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας...


Πόσο ζουν οι μέλισσες όταν τρώνε μέλι ζάχαρη και ιμβερτοποιημένο σιρόπι:...


ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο GIAN...


Η καλημέρα σήμερα 16-3-2019 με μια όμορφη σκέψη από το Λογοτεχνικό περιβόλι!


Η Διευθύντρια του ΕΦΚΑ Αργυρώ Πίκουλα υποψήφια με τον Παν. Νίκα στην Κορινθία


ΔΗΜ. ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ: ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΝ ΕΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΦΩΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ!!


ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: «ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΝΕΑ ΗΘΗ!»


Δημητρης Benelli απάντησαν στο θέμα ΙΔΙΟΓΟΜΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ στο φόρουμ Iδιογόμωση

Latest Images