Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τόν πρῶτον ἑορτασμόν τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰουλίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Θεσσαλονίκην, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, ἵνα προστῇ τοῦ ἑορτασμοῦ τό πρῶτον τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μετά τήν πρόσφατον, κατά μῆνα Ἰανουάριον ἐ.ἔ., Ἁγιοκατάταξιν αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου ὁ τάφος εὑρίσκεται ἐν τῷ Γυναικείῳ Ἡσυχαστηρίῳ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Σουρωτῇ, προπεμφθείς ἐκ τοῦ Ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. Τόν Πατριάρχην συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Παΐσιος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων. 
Ἐν τῷ ἀερολιμένι «Μακεδονία» τῆς Θεσσαλονίκης τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθησανοἱ Ἡγούμενοι τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας Βασιλικῶν, Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος καί Βλατάδων Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, οἱ ὁποῖοι καί προσετέθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Κίτρους κ. Γεώργιος, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος, ἡ Ὁσιωτ. Μοναχή Φιλοθέη, Καθηγουμένη τοῦ ὡς ἄνω Ἡσυχαστηρίου, Ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτειακῶν καί Πολιτικῶν Ἀρχῶν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Tuğrul Biltekin, Γεν. Πρόξενος τῆς Τουρκίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
Ἀκολούθως,ὁ Πατριάρχης καί οἱ μετ᾿ Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βλατάδωνὅπου προσεκύνησαν ἐν τῷ Καθολικῷ καί ἐπεσκέφθησαν τόν Προηγούμενον τῆς Μονῆς Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα. Ἀκόμη, ὁ Παναγιώτατος ἐπεκοινώνησε μετά τῶν προσελθόντων πιστῶν, προέβη εἰς δηλώσεις πρός τήν τηλεόρασιν καί ηὐλόγησε τήν μεσημβρίαν τήν μοναστηριακήν τράπεζαν. 


Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον Σουρωτῆς, ὅπου ἐτελέσθη Δοξολογία ἐν τῷ Καθολικῷ καθ᾿ ἥν Τόν προσεφώνησεν ἡ Ὁσιωτ. Ἡγουμένη Μοναχή Φιλοθέη καί Τῷ προσέφερεν ἱ. εἰκόνα τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας ἐνῶ ὁ Παναγιώτατος προσέφερεν εἰς τόν ἱ. ναόν ἀργυροῦν χέρνιβα ἐκ Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξ ἄλλου, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης ἅγιος Κασσανδρείας προσέφερεν εἰς τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην του ἐπιτραχήλιον καί ὠμοφόριον, ὁ δέ Πατριάρχης ἀνταπέδωκε τήν χειρονομίαν διά τῆς προσφορᾶς ἀρχιερατικοῦ ἐγκολπίου. Ἐν συνεχείᾳ ἤρξατο ἡἹερά Ἀγρυπνία κατά τήν ὁποίαν ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεκατά τόν Μ. Ἑσπερινόν καί τόν Ὄρθρον καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ἐκπροσωπήσαντος τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμον καί τήν Διαρκῆ Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου.


Παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων καί Ρηγίου κ. Εἰρηναῖος, ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, Ἡγούμενοι Ἱ. Μονῶν, κληρικοί καί μέγα πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἐλθόντων διά νά ζητήσουν τάς προσευχάς καί τήν πρός Θεόν μεσιτείαν τοῦ νέου Ὁσίου, οἵτινες ἀνέμενον ἐπί ὥρας ἵνα προσκυνήσουν τόν τάφον αὐτοῦ. Ἐκεῖ, μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, προσεκύνησε καί προσηυχήθη καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης.
Κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἀγρυπνίας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλωςδίς πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, διαζωγραφήσας τάς ἀρετάς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καί ἐνθαρρύνας τούς πιστούς εἰς τόν πνευματικόν των ἀγῶνα καί τήν ἀντιμετώπισιν τῶν δυσκολιῶν τοῦ καθημερινοῦ βίου.
Ἐπίσης, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐχαρίστησε τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κασσανδρείας καί τήν Ὁσιωτάτην Καθηγουμένην.
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 12ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προπεμφθείς ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν ἐπισήμων προσώπων, ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 13ης Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Γαλλίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. Laurent Bili, Πρέσβει ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῇ Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, Γεν. Προξένῳ ἐνταῦθα.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Παμφίλου κ. Δανιήλ, διακονοῦντα τούς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ὀρθοδόξους Οὐκρανούς ἐν Η.Π.Α. .
- Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ κατόπιν δεκαετοῦς θητείας ἐν Τουρκίᾳ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Ἰταλίαν.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεολόγον Σαμαρᾶν, Στρατιωτικόν Ἱερέα.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Καραγιάννην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀμφίσσης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Παπιδάκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἐμμανουέλας καί τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Κλάδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης.
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, κατά τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 10ης Ἰουλίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, πρῴην Ὑπουργοῦ, ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ Darülaceze παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 8ην τ.μ. .
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τό ὑπό τοῦ Σοφολ. κ. Mehmet Nuri Yılmaz, πρῴην Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Metin Yalçın, Ἐπιχειρηματίου, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι «Büyük Kulüp», τήν Τετάρτην, 8ην ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τό ὑπό τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων διοργανωθέν δεῖπνον ἐν πλῷ, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἰακώβου, τό Σάββατον, 11ην Ἰουλίου.
* * *
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Ataşehir Πανεπιστημιακῷ Νοσοκομείῳ Yeditepe νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Sinan Tuncer, διαβιβάσας αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας αὐτοῦ.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264