Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

0
0
Ο Πατριάρχης με τους μαθητές της Ίμβρου και τους γονείς τους

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Γενέτειράν Του. 
Μετά τήν ἐπιστροφήν Του ἐκ Παρισίων ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τήν Παρασκευήν, 24ην Ἰουλίου, μετέβη εἰς τήν γενέτειράν Του νῆσον Ἴμβρον, ὅπου τήν ἑπομένην, συλλειτουργήσας μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου,ἐτέλεσε μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν τραγικῶν θαλασσίων δυστυχημάτωντά ὁποῖα συνέβησαν εἰς τήν περιοχήν τοῦ Πύργου τῆς νήσου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐφέτος 65 καί 60 ἐτῶν ἀντιστοίχως ἀπό τοῦ Ἰουλίου 1950 καί 1955. Μετά τήν συγκινητικήν ὁμιλίαν τοῦ Πατριάρχου καί τήν Ἀπόλυσιν, Οὗτος μετέβη εἰς τό παρακείμενον κοιμητήριον ὅπου ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν θυμάτων Δημητρίου Πινήρου, τελειοφοίτου τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, μνημονεύσας τά ὀνόματα πάντων τῶν 25 νέων οἱ ὁποῖοι ἀπώλεσαν τήν ζωήν των τότε. 


Ἐν συνεχείᾳὁ Πατριάρχης καί πλεῖστοι συμπατριῶται Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τόν Πύργον, ὅπου ἐπίσης ἔψαλε Τρισάγιονκαί ἔρριψεν ἄνθη τοῦ ἀγροῦ εἰς τήν θάλασσαν εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν ὑπέρ ὧν ἐτελέσθη τό μνημόσυνον, ἅπαντες δέ ἀκολούθως ἀνῆλθον εἰς τόν λόφον ὅπου εὑρίσκετο τό ἐξωκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ἄννης καί ἔψαλον το ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεώς της. Σήμερον τό ναΐδιον δέν ὑφίσταται καθώς ὅλη ἡ περιοχή ἔχει ἀπαλλοτριωθῆ ὑπό τοῦ κράτους. 


Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ ἐνοριακῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Γλυκέος, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου τόν Ἐξοχώτατον ἐν ἰατροῖς κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Καρδιολόγον, ἐξ Ἴμβρου, ὑπηρετοῦντα σήμερον ἐν Χαλκίδι. Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ χωρίου, ὅπερ ἦτο τό γενέθλιον χωρίον τοῦ πολλοῦ Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ καί πολλῶν ἄλλων λογίων τῆς Ἴμβρου. 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 26ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχηςἱερουργήσας μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βαλτάδων, ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Παναγίας ἐτέλεσε τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Νικολάου, ὅν καί μετωνόμασεν εἰς Ἀδριανόν,ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐξ Ἴμβρου, ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος. Εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ προεξάρχοντος Πατριάρχου ἀπήντησεν ὁ νέος Ἀρχιερεύς, ὅστις καί ἀργότερον παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό ἑστιατόριον «Ἑλένη» τοῦ Κάστρου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου. 
Μεταξύ τῶν συνδαιτυμόνων ἦσαν καί οἱ ἐπισκεπτόμενοι τάς ἡμέρας ἐκείνας τήν νῆσον Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Φωτεινή Τομαῆ, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας Διπλωματικοῦ καί Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί Ἐλλογ. κ. Gülay Barbarosoğlu, Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, μετά τῶν Ἀντιπρυτάνεων Ayşe Mumcu καί Fikret Adaman. 
Τήν Δευτέραν, 27ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης συμπροσηυχήθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἥν ἐτέλεσεν εἰς τό πανηγυρίζον ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦκαί ηὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν εἰς πάντας τράπεζαν μέ τά σφάγια-ἀφιερώματα εἰς τόν Ἅγιον, κατά τά παραδοσιακά ἔθιμα τῆς νήσου. 


Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης καί γόνος τῆς Ἴμβρου κατά τήν παραμονήν Του ἐν αὐτῇ, προσέτι: 
-Ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶςτόν Ἔπαρχον Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, ἐνῶ ἔσχε τηλεφωνικήν ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰς τήν Πόλιν Δημάρχου Ἴμβρου Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, τόν ὁποῖον καί ηὐχαρίστησε διά τάς προσφάτους θετικάς ὑπέρ τῶν Ἰμβρίων ὁμογενῶν δηλώσεις του. 
-Ἒπεθεώρησε τάς συνεχιζομένας ἀνακαινιστικάς ἐργασίας εἰς τούς Ἱ. Ναούς τῶν Κοινοτήτων Ἁγίων Θεοδώρων καί Ἀγριδίων, οἵτινες εἶχον ὑποστῆ ζημίας κατά τούς σεισμούς τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὡς καί τό ἐν Ἀγριδίοις σχολικόν κτήριον ὅπερ θά στεγάσῃ τό Λύκειον τῆς νήσου ἀπό τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου. 

Ο Πατριάρχης με μαθητές και τον εκπαιδευτικό Ιωακείμ Καμπουρόπουλο (φωτό: Βάσω Ξεινού)
-Ὡμίλησε πρός τά παιδία, νήπια καί σχολικῆς ἡλικίας, καί τούς γονεῖς αὐτῶν,συγκεντρωθέντας εἰς καφενεῖον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἀπαντῶν καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουροπούλου, ἐντός συγκινητικῆς ἀτμοσφαίρας πλήρους ἐνθουσιασμοῦ ὡς ἐκ τῆς ἐπανόδου τῆς ἑλληνικῆς παιδείας εἰς τήν νῆσον μετά διακοπήν ἡμίσεος αἰῶνος, τῆς λειτουργίας δέ διά πρώτην φοράν καί Λυκείου ἐν αὐτῇ. 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ἐξεδήλωσε πλουσιοπαρόχως τήν Ἰμβριακήν φιλοξενίαν πρός τε τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τήν συνοδείαν Αὐτῆς καί πρός τούς λοιπούς ἐπισήμους ἐπισκέπτας τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ καθ᾿ ὅλην τήν ἐν αὐτῇ διαμονήν των. 
Ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν Τετάρτην, 29ην τ.μ. . 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:


- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Rik Torfs, Πρυτάνεως τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Louvain, καί κ. Peter de Mey, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρούσσης κ. Ναούμ, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου αὐτῆς, καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Petkov. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναυκράτιδος κ. Μελέτιον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Σουλιμιώτου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας, καί Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Κυρέζη, Φιλολόγου, ἐκ Κομοτηνῆς. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γηρομερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄρη Μπέλλου, ἐκ Φιλιατῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον Μποζίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Σταμούλη, Φιλολόγου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Jeffery Chrones μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς. 


Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος,ἐξεπροσώπησε τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μόσχας,ἐπί τῇ χιλιετηρίδι ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Πρίγκηπος Ἁγίου Βλαδιμήρου, τήν Τρίτην, 28ην Ἰουλίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Χάλκης διοργανωθέν ἐτήσιον ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 25ης Ἰουλίου. Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Ἀμπατζῆ, ἐκ τοῦ Ἱ. Νοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Τετάρτην, 29ην Ἰουλίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεοφύτου Μαρουλῆ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀγγελικῆς Καλύβα, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Δευτέραν, 20ήν τ.μ. . 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss» δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Monica Schmutz Kırgöz, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Χώρας, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 30ῆς ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Δεμιρτζῆ, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου «Κοκκίνου Μύλου» τήν Δευτέραν, 20ήν Ἰουλίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti), διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 107ῃ ἐπετείῳ τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τῷ ἐν Πέραν Ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Παρασκευήν, 24ην ἰδίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264