Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (7-10 Νοεμβρίου 2013)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Τήν Πέμπτην, 7ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη εἰς τόν τελεσθέντα ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου ἑσπερινόν,ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τοῦ ὑπό τῆς ἐν Ἀσίζῃ Φραγκισκανῆς Κοινότητος διοργανωθέντος διαθρησκειακοῦ συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος: « Ἡ ἐν Θεῷ ζωή τοῦ πιστοῦ - Μία πορεία πίστεως καί θυσίας», ὁμιλήσας καταλλήλως, ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος δεῖπνον ἐν αἰθούσῃ τοῦ Ναοῦ. 
* * * 
Τήν Παρασκευήν, 8ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθητήν ἐν τῷ Ἰωακειμείῳ Παρθεναγωγείῳ διοργανουμένην ἐν τοῖς πλασίοις τῶν καλλιτεχνικῶν καί εἰκαστικῶν ἐκδηλώσεων «Istanbul Bienale 2013»ἔκθεσιν γλυπτῶν τῆς ἐκ Λονδίνου ὁμογενοῦς καλλιτέχνιδος Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Λαιμοῦ,ὑπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἐφορείας τοῦ Παρθεναγωγείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. Προέδρου κ. Ἁγνῆς Νικολαΐδου. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίαςἐτίμησεδιά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου πραγματοποιηθεῖσαν ἀπό κοινοῦσυναυλίαν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν καί τῆς ἐκ Νορβηγίας χορῳδίας Sølvguttene. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 9ης τ. μ., μετέβη εἰς τό συνεδριακόν κέντρον Feshane, καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Dünya Ehl-i Beyt» δεῖπνον τῶν Ἀλεβιτῶν (iftar), παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Ömer Çelik, Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ καί Πολιτισμοῦ τῆς Τουρκίας, καί κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχου τῆς Πόλεως, τοῦ Ἐντιμ. κ. Fermani Altun, Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Ὀργανισμοῦ, καί πλείστων προσκεκλημένων αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης κληθείς κατά τά ἐπιδόρπια ὡμίλησε καταλλήλως τῇ περιστάσει. 
* * * 
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 10ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος,κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ πρότριτᾳ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ.Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσᾶκος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «ὁ Ταξιάρχης», ὁ κ. Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἀκολούθως ἐξετελέσθη σύντομον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα παραδοσιακῶν χορῶν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τοῦ Δήμου Νεαπόλεως-Συκεῶν καί τοῦ Κέντρου Ἐρεύνης καί Μελέτης τοῦ Λαϊκοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου Διονύσου-Τούμπας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων,κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 10ης Νοεμβρίου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος καί ὁ Πατριάρχης. 
 Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ὑπεύθυνον τοῦ ἐν τῇ Πόλει Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βαλατᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ. 
-Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ἀγγελικούση, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Παναγοπούλου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
-Ὅμιλον Λουθηρανῶν παστόρων ἐξ Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Lowell G. Almen. Τήν Ἐξοχ. κ. Ἕλεναν Ράπτη, Βουλευτήν Α’ Θεσσαλονίκης τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Klaus Wölfer, Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Εὐγένιον Safonov, ἐκ Μόσχας καί Σέργιον Kivsanov, ἐκ Πετρουπόλεως, Καθηγητάς, μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδριανόν Γιάννου, Διευθυντήν Διεθνῶν Σχέσεων Νεολαίας τοῦ Κόμματος Δημοκρατῶν καί Φιλελευθέρων τῆς Ρουμανίας. 50μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Σέρραις Συλλόγου φίλων καί προσκυνητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ.κ. Ἰωσήφ Ταστσίδου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μανούραν, Τραπεζίτην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Thebarton Ἀδελαΐδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Σταυρινάκη, ἐκ τῆς Πόλεως. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθηκαταλλήλως κατά: 
- Tούς γάμους τοῦ ζεύγους Edip Papas καί Hülya Bahçecıoğlu, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, τό Σάββατον, 9ην Νοεμβρίου. 
-Tήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar» πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τοῦ 41ου Φεστιβάλ Μουσικῆς τῆς Πόλεως, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου. 
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Çağlayan Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον κ. Γεώργιον Ἀτέσογλου, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images