Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9269

Ο πρ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 12ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπανδρέου, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, εὑρισκόμενος εἰς τήν Πόλιν διά νά συμμετάσχῃ εἰς συνέδριον τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, ἧς τυγχάνει Πρόεδρος, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε κατ᾽ ἰδίαν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καθ᾽ ἥν παρέστη καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Τόν Ἐξοχώτατον συνώδευεν ἡ Εὐγενεστάτη σύζυγος αὐτοῦ κ. Ἄντα, ὁμοῦ μετά τῆς ὁποίας προσεκύνησαν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν τά ἱερά λείψανα τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 12ην Νοεμβρίου, καθ᾽ ὅν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ Ρωσσίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τίχβιν κ. Μστισλάβ. Τούς προσκυνητάς τούτους ἐδέχθη ὁ Πατριάρχης μετά τόν Ἑσπερινόν εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. 
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαροῦς Φλοίκου καί τοῦ υἱϊοῦ αὐτῆς Χρυσοστόμου. 
- Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Σασίμων κ. Γεννάδιον καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον καί τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Θεόδωρον, ἐπανακάμψαντας ἐκ τοῦ εἰς Κορέαν ἐπί ἐκκλησιαστικῇ ἀποστολῇ ταξειδίου αὐτῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μπακοπούλου, Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Στυλιανοῦ, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τῶν Ἱερολ. Διακόνων κ. Βαρνάβα Χρυσάνθου καί Θεοτόκη Φαίδωνος. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ Σμύρνης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Παπανικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Mohsen Mortezaeifar, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰράν ἐνταῦθα, κομίσαντα εὐχαριστήριον Μήνυμα τοῦ Προέδρου τῆς Χώρας αὐτοῦ διά τά Πατριαρχικά συγχαρητήρια ἐπί τῇ ἐκλογῇ του εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς Χώρας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
-Τήν Ἐλλογ. Καθηγήτριαν κ. Gülay Barbarosoğlu, Πρύτανιν τοῦ ἐν τῇ Πόλει Πανεπιστημίου «Boğaziçi», μετά τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν αὐτοῦ κ. κ. Orhan Yenigün καί Εὐαγγέλου Κεχριώτου καί τῆς Ἐλλογ. κ. Dilek Çalgan, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τήν ἀπόφασιν τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου των ὅπως ἀναγορεύσῃ Αὐτόν εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορά του. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν. ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Μουζάκη, Τραπεζικόν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τούς Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην καί κ. Πασχάλην Κιτρομηλίδην Καθηγητάς, Ὑποδιευθυντήν καί Γεν. Γραμματέα ἀντιστοίχως, τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ἰωαννίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κορίνας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς πρότριτα τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Petr Mucha, στέλεχος τοῦ Ὀργανισμοῦ «Forum 2000 Foundation», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Adela, ἐκ Πράγας, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τό ἐφετεινόν Συνέδριον τοῦ Ὀργανισμοῦ.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9269

Latest Images

Trending Articles

Latest Images