Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (ΦΩΤΟ)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἐξοχ. κ. Edi Rama εἰς τά Πατριαρχεῖα
(20.11.2015) 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Νοεμβρίου, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἀλβανίας Ἐξοχ. κ.  προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα,συνοδευόμενος ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Lindita Nikolla, Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Ἀθλητισμοῦ, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Agron Tare, Γ. Προξένου τῆς Ἀλβανίας ἐνταῦθα, Endri Fuga, Διευθυντοῦ Ἐπικοινωνιῶν, καί Thomas Frasheri, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Πρωτοκόλλου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Keisi Seferi, Στελέχους τῆς Πρωθυπουργίας, καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ἐν τῇ κεντρικῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τῶν κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. 
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ. Παναγιότης,ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὑπεδέχθη τήν Α. Ἐξοχότητα ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ,ἔνθα Οὗτοι ἔσχον μακράν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν, ἐπί μίαν καί πλέον ὥραν, περί θεμάτων ὡς ὁ διαθρησκειακός διάλογος, ὁ ρόλος τῆς παιδείας καί τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ φονταμενταλισμοῦ καί τῆς τρομοκρατίας, ὁ ρόλος καί ἡ θέσις τῶν μειονοτήτων εἰς τήν σύγχρονον πολυπολιτισμικήν κοινωνίαν καί ἡ Ὀρθόδοξος ἐν Ἀλβανίᾳ Ἐκκλησίᾳ, παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω συνεργατῶν τῆς Α. Ἐξοχότητος καί τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύοντος κ. Νήφωνος.


Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης, ἀφοῦ ἐξέφρασε τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα χαρᾶς ὡς ἐκ τῆς παρουσίας του ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ἐξῇρε τό κύρος καί τήν αὐθεντίαν αὐτῆς, καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης, μνησθείς τῶν ἐπισκέψεών Του ἐν Ἀλβανίᾳ, εὐχαριστήσας τόν Ἐξοχώτατον διά τήν συνδρομήν τῶν Ἀλβανικῶν Ἀρχῶν εἰς τήν φιλειρηνικήν καί ἐποικοδομητικήν μαρτυρίαν τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ Χώρᾳ αὐτοῦκαί ἀναφερθείς εἰς τό ἐπί 23ετίαν καί πλέον ἐπιτελούμενον ἐκεῖ θεάρεστον ἀνακαινιστικόν καί ἀναστηλωτικόν ἔργον ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, εἶτα δέ ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι καί ἀντηλλάγησαν δῶρα. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἐξοχώτατος, μετά τῆς συνοδείας του,μετέβη εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, καί ἀνεχώρησε προπεμφθείς τιμητικῶς κατά τό Π/κόν Πρωτόκολλον.


Τιμητική Διάκρισις τῆς''World Federation of Consuls''πρός τόν Παναγιώτατον (19.11.2015) 
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 19ης Νοεμβρίου, τήν Α.Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ἐπεσκέφθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ὁμάς διπλωματῶν ἐκ τῆς ἐν ἔτει 1982 ἱδρυθείσης «Παγκοσμίου Ὁμοσπονδίας Προξένων» (''World Federation of Consuls''), πραγματοποιούσης κατ'αὐτάςτό 11ον Συνέδριον αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει. Τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας προσεφώνησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Arnold Foote, ἀπερχόμενος Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας, τοῦ Παναγιωτάτου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως, ἀγγλιστί. 
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ νεοεκλεγείς Πρόεδρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Αykut Eken προσέφερεν Αὐτῷ τόν Χρυσοῦν Ἀστέρα, ὅστις ἀποτελεῖ τήν ἀνωτάτην τιμητικήν διάκρισιν τῆς εἰρημένης Ὁμοσπονδίας πρός διακεκριμένας προσωπικότητας διεθνοῦς ἐμβελείας, μετά τοῦ σχετικοῦ διπλώματος. 
Σημειωτέον, ὅτι ὁ Πατριάρχης, πρό τινων ἐτῶν, ἀπηύθυνεν ἐπίσημον χαιρετισμόν πρός τά μέλη αὐτῆς, κατά τήν διάρκειαν τῶν ἐν Σμύρνῃ διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν τοῦ 9ου Συνεδρίου τῆς Ὁμοσπονδίας.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images