Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23-24 Νοεμβρίου 2015)

0
0
Από την επίσκεψη του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου στο Φανάρι.
Στο Πατριαρχικό Γραφείο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης,τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 24ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, μετέβη εἰς τό Πανεπιστήμον «Boğaziçi» καί παρέστη κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐπίσημον τελετήν ἐνάρξεως λειτουργίας τοῦ ἐν αὐτῷ ἱδρυθέντος «Κέντρου Ἐρεύνης καί Ἐφαρμογῆς Βυζαντινολογικῶν Ἐργασιῶν». 
* * * 
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σέβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σταματίου Μηλαθιανάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἐπιδόσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ἐκδοθέντα Τόμον περί τῆς Πατριαρχικῆς ἱεραποδημίας, μεταξύ 2ας καί 3ης Σεπτεμβίου 2012, εἰς τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν καί τό εὐσεβές ποίμνιον αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου – Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παναρέτου Ψαραύτη, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. αὐτῶν Ναοῦ. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γκουροβανίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γ. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀνδρέαν Σταματίου, ὑποβαλόντα σέβη, ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπηρεσίας παρά τῷ Γραφείῳ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Κάλφαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ντανιέλας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀνδρέου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Φραγκώ Καράογλαν, ἐνεῦθεν. 
- Τάς Εὐγεν. κ.κ. Στυλιανήν Θανάσογλου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Αἴγλης, Δικηγόρου, καί Μαρίαν Μπολάνου, ἐξ Ἀθηνῶν. 


- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον,συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς ΜτΧ Ἐκκλησίας κ. Γεωργίου Μπουγιούκα, Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀριστέας, Ἐλλογιμ. κ.κ. Ἠλία Θώδη καί Ἀντωνίου Καρπούζα, Καθηγητῶν, ὡσαύτως, τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. 


- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου – Νομικόν Σύμβουλον τῶν Πατριαρχείων, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Δίδος Θεοδώρας, Φοιτητρίας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀργύριον Λιάζε, Ὀδοντίατρον, καί Ἀνδρέαν Ρομβόπουλον, Ἐκδότην τῆς Ὁμογενειακῆς Ἐφημερίδος «Ἠχώ», ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Coşkun, Ἀντιδήμαρχον Sarıyer, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Şehnaz Bulut, Ἰδιαιτέρας Γραμματέως τοῦ Δήμου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Χατζηστεργίου, Πολιτικόν Μηχανικόν, καί Σωτήριον Βογιατζῆν, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, Ἀρχειονόμον, ἐκ Λευκωσίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. ÜnalΚ. Mehmet, ἐκ Λονδίνου. 
- Τούς Μουσικολ. κ.κ. Σταμάτιον – Νικόλαον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Εὐαγγέλου, Φοιτητοῦ Μουσικολογίας, Γεώργον Κιοσέογλου, Γενικόν Γραμματέα, καί Καλλίστρατον Κοφόπουλον, Ἔφορον τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου. 
- Τάς Εὐγεν. κ.κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς καί Αἰκατερίναν Παπαθανασάκη, ὑποβαλούσας σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Θεοδωρίδου – Ντέλ Ρέ, ἐπί τοῖς προσεχέσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Μαρίζας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ προσφάτως τελεσθείσῃ βαπτίσει αὐτῆς. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικηφόρου Μεταξᾶ, Καλλιτέχνου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Τρίτην, 24ην Νοεμβρίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images