Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
- Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ὑπ’αὐτῆς καί ὑπό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος,ὑπό τόν τίτλον: «Μελίτων Χατζῆς: Μορφή αὐστηρά καί ὑπέροχος», ὁμιλήσας περί τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἱεράρχου. Ἐπίσης ὡμίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος καί Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιος Ἀγγελίδης, Ἄρχων Πριμηκήριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὡς καί Ἐλλογιμ. Καθηγηταί τῆς ὡς ἄνω Θεολογικῆς Σχολῆς.
Παρέστησαν Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου ἐντεῦθεν, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα,τῇ συμμετοχῇ τῆς χορῳδίας τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδου», ἐπί τῇ συμπληρώσει 120 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Λυκείου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ζαχαρίαν Ζαχάρου, Ἱερολ. Διάκονον κ. Βαρθολομαῖον Πέρδικον καί Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Ἰάκωβον, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Κεφαλοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, καί τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρυσοστόμου Σταμούλη καί τῆς Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Κούκουρα, Καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα. 
- Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως, ἐπί τῇ ἐνἀρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους, ὅπερ καί ηὐχήθη αὐτοῖς νά εἶναι καρποφόρον καί ἀποδοτικόν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον-Ἐκδότην τῆς ἐνταῦθα Ἐφημερίδος «Ἠχώ», πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Νικολαντῆ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ἀτέσογλου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐκ τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων, τήν Τετάρτην, 20ήν Νοεμβρίου. 
- Τήν συνάντησιν γνωριμίας μετά τοῦ Τμήματος Ἀσφαλείας τῆς περιοχῆς Fatih, ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Ali Emir αὐθημερόν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264