Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (5-1-2016)

0
0
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στους θεολόγους από όλο τον κόσμο 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐπίσκεψις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν Τρίτην, 5ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν πραγματοποιοῦντα ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Κουρουμπλῆν, Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶνκαί Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί πολυμελοῦς ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Κατά τήν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ ἐγκάρδιον συνάντησιν καί συνομιλίαν ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε τόν κ. Ὑπουργόν περικοσμήσας αὐτόν διά τοῦ Σταυροῦ τῆς Παμμακαρίστου εἰς ἔνδειξιν εὐαρεσκείας Αὐτοῦ. 
Εἰς τήν συνομιλίαν παρέστη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος,μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη ὅμιλον Ὀρθοδόξων Θεολόγων ἐκ διαφόρων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καί Χωρῶν, οἵτινες συνειργάσθησαν ἐπί διαφόρων θεμάτων ἐνδιαφερόντων τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἐν ὄψει καί τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. 
Ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν αὐτοῖς ἐπίσημον δεῖπνον τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 4ης ἀρξαμένου μηνός, ἐν τῷ ἑστιατορίῳ BORSA, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Τρίτην, ἐπραγματοποιήθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ὡς ἄνω ἀκρόασις, καθ᾿ ἥν ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσεφώνησεν αὐτούς ἀγγλιστί καί ηὐλόγησε τήν διακονίαν αὐτῶν πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τά θεολογικά αὐτῆς Γράμματα. 

Από το δείπνο που παρέθεσε ο Πατριάρχης για τους θεολόγους 

Ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἐλλογιμώτατοι Θεολόγοι ἐνημερώθησαν διά μακρῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου,Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων, περί τῆς πορείας τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί ἐξέφρασαν τάς ἀπόψεις αὐτῶν περί τοῦ ἐν λόγῳ λίαν σημαντικοῦ διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν θέματος. 
Αἱ αὐτῶν Ἐλλογιμότητες αὔριον θά ἐκκλησιασθοῦν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί θά παραστοῦν εἰς τήν ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τοῦ Φαναρίου τελετήν καταδύσεως τοῦ Τ. Σταυροῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Βοηθόν Καθηγητήν Φιλοσοφίας ἐν τῷ Κολλεγίῳ τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς «Τίμιος Σταυρός». 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ «Bilkent», ἐπί τοῖς όνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κουζινόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Ἀθανασάκη, Ἰατρόν, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. 
- Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Brooklyn College, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. Baybars Özbek. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Τσακίρη, πατρός τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ Χαλανδρίου, τήν Δευτέραν, 4ην Ἰανουαρίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images