Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13-14 Φεβρουαρίου 2016)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 14ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱ. Ναόν τῆς Κοινότητος Βεβεκίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος, ὁ τ. Ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Πλακιωτάκης, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης,ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Ἱεροκήρυκος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας. 
Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαατσῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δορυλαίου καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον. 

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος χοροστατών σήμερα το πρωί (Κυριακή 14/2)
στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι  (περισσότερα στο νυχθημερόν )

- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον,συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Σταματίου Μηλαθιανάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Κωστούλας- Ἀνδριανῆς καί τοῦ υἱοῦ των Χρήστου, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Ραπτάκη, Ἰατροῦ. 


- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δορυλαίου κ. Νίκανδρον, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ὑγείας, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος Κληρικῶν μελῶν αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Πλακιωτάκην, πρῴην Ὑπουργόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κεντιστοῦ, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Κρήτης. 
- Τάς Εὐγεν. κυρίας Θεοδώραν Κάλλα, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου UNESCO Νομοῦ Λαρίσης, καί Γραμματούλαν Κωνστάντου, Ἀντιπρόεδρον. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μοῦτσον, Πρόεδρον Ἰμβριακῆς νεολαίας Μακεδονίας-Θρᾴκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Μαυρίδην, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἑλλήνων Ποντίων Εὐρώπης, καί κ. Ἰωάννην Συμεωνίδην, Ταμίαν, ἐκ Γερμανίας. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Ταρίναν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐκ τῆς Πόλεως. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Κώνσταν, Γραμματέα διεθνῶν σχέσεων τῆς Ο.Ν.ΝΕ.Δ., μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Σταυρίδου, συνεργάτιδος αὐτοῦ, ὑποβαλόντας ὅτι ἀπενεμήθη Αὐτῷ ὁ τίτλος «Patron of the Democrat Youth Community of Europe» ὑπό τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὁμωνύμου Ὀργανώσεως, ἑδρευούσης ἐν Βρυξέλλαις. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Ἀμπατζῆν, Δημοσιογράφον, ἀνταποκριτήν τοῦ Α.Π.Ε., ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον καί Χρῆστον Γεωργίου, αὐταδέλφους, ἐξ Ἴμβρου, καί τήν Εὐγεν. κ. Βασιλίναν Κοκκινάκη, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐν τῷ μεγάρῳ «Μακεδονία», τήν Δευτέραν, 8ην Φεβρουαρίου. 
-  Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν κοπήν τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου καί τήν ἐκδήλωσιν εἰσδοχῆς εἰς αὐτόν τῶν ἀποφοίτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2014-2015, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 11ην Φεβρουαρίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264