Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (ΦΩΤΟ)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 10ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του εἰς τήν Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης καί τῶν Ἐξοχ. κ. Hennadiy Zubko, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Pavlo Klimkin, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, κ. Volodymyr Demchyshyn, Ὑπουργοῦ Ἐνεργείας, κ. Serhii Korsunskyi, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν κ. Πρόεδρον, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί, ὑπεδέχθη ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο οὗτος δεκτός μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις. 
Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ κ. Πρόεδρος ἐχαιρέτισε τούς ἐντεῦθεν προσελθόντας Σεβ. Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου, παρουσίασε τούς συνοδούς αὐτοῦ καί ἀκολούθως, ὁμοῦ μετά τοῦ Πατριάρχου, προέβησαν εἰς δηλώσεις εἰς τά μέσα Ἐνημερώσεως ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων, καί, τέλος, προσεκύνησε καί ἐξεναγήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ καί προεπέμφθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.


Τήν Τετάρτην, 9ην Μαρτίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης,συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γ. Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί κ. Σμάραγδον Καραγιαννίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα M. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτήν Γεν. Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
- Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Μάρδαν, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν τῆς Σχολῆς Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει. Πρός τούς φοιτητάς ὡμίλησεν ἐκτενῶς ὁ Πατριάρχης διά τήν ἱστορίαν καί τάς σημερινάς δραστηριότητας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γκιουλεντζερίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν, ἐκ Λαρίσης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ κ. Δημητρίου Ναλμπάντη, «Ἀδριανούπολη-Τέσσερεις Ἐποχές», ἐν τῷ ἐν Ἀδριανουπόλει πολιτιστικῷ κέντρῳ «Deveci Han», τήν Πέμπτην, 10ην Μαρτίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264