Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΖΗ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἀσσίζην 
Κατόπιν προσκλήσεως τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου (Sant´ Egidio), ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐπραγματοποίησε μεταξύ 18-21 Σεπτεμβρίου, ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Ἀσσίζην Ἰταλίας, πρός συμμετοχήν εἰς τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, ὁμοῦ μετά τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀσσίζης καί τῆς Κοινότητος τῶν Φραγκισκανῶν, πέμπτην διεθνῆ Συνάντησιν Θρησκειῶν διά τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ. Ἡ διοργάνωσις αὕτη εἶχεν ὡς θέμα «Δίψα διά τήν Εἰρήνην. Θρησκεῖαι καί Πολιτισμοί ἐν διαλόγῳ».
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης Σεπτεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος ἀφίχθη εἰς Περούτζια ὅπου ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί ἐκπροσώπων τῶν προσκαλεσάντων Αὐτόν. Ἀκολούθως μετέβη καί ὡμίλησεν εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως, εἰς ἥν παρέστη ὁ Ἐξοχ. κ. Sergio Mattarella, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἰταλίας, καί πολλαί ὑψηλαί προσωπικότητες ἀπό διαφόρους Χώρας.
Ὡς ἤδη ἀνεκοινώθη, ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Πρόεδρος Mattarella ἐπαρασημοφόρησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τῆς ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας «Ἰππότης τοῦ Μεγαλοσταύρου». 
Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ «Sant´ Egidio» Δρος Andrea Riccardi, εἰς ὅ συμμετέσχε καί ἡ Α. Ὑψηλότης ὁ Μέγας Δούξ τοῦ Λουξεμβούργου κ. Ἑρρίκος μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 


Τήν Δευτέραν, 19ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Περούτζια (San Lorenzo) ἔνθα Τόν ὑπεδέχθησαν πλῆθος πιστῶν καί πολλῶν ἐπισήμων μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Gualtiero Bassetti, Ἀρχιεπίσκοπον τῆς πόλεως, ὅστις Τόν προσεφώνησε κατά τήν διάρκειαν τελετῆς καί προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως. Ἀκολούθως, μετέβη εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῆς πόλεως, ἔνθα προσεκύνησε καί μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας πιστούς. 
Μετά ταῦτα, ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί παρουσίᾳ πλήθους Κληρικῶν, Ἀκαδημαϊκῶν καί λοιπῶν ἐπισήμων, ἐγένετο ἡ ἀνακήρυξις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Διεθνῶν Σχέσεων καί Συνεργασίας διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Περούτζια. Κατά τήν ἐπίσημον τελετήν ὡμίλησαν οἱ Ἐλλογ. Δρ Giovanni Paciullo, Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Gualtiero Bassetti, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής Andrea Riccardi, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Marco Impagliazzo, Πρόεδρος τοῦ Sant´ Egidio, καί ὁ Παναγιώτατος, ἀναπτύξας εἰς τήν ὁμιλίαν Του τήν σημασίαν τοῦ Διαλόγου. Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου εἰς τό Ἵδρυμα «Casa Monteripido». 


Τό ἀπόγευμα, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως ἐν Ἀσσίζῃ, εἰς ἰδιαίτερον «πάνελ» καί τῇ συμμετοχῇ ἑκατοντάδων ἀκροατῶν, ἐγένετο πανηγυρική καί λίαν τιμητική ἐκδήλωσις μέ θέμα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, 25 ἔτη εἰς τήν διακονίαν τῶν Χριστιανῶν καί τοῦ κόσμου» ἐν μεγαλοπρεπεῖ αἰθούσῃ τῆς Μονῆς τῶν Φραγκισκανῶν. Κατ᾿ αὐτήν ὡμίλησαν ἡ Α. Χάρις, ὁ προεδρεύσας τῆς ἐκδηλώσεως Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Walter Kasper, ὁ ἱστορικός Ἐλλογ. κ. Andrea Riccardi, ὁ Ἐξοχ. κ. Mario Giro, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας, ὁ Σοφολ. κ. David Rosen, πρ. Ἀρχιρραββῖνος τῆς Ἰρλανδίας, καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης εὐχαριστήσασα διά τάς τιμάς. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ ὡς ἄνω Μονῇ ὁμοῦ μετά τοῦ ὀλίγον ἐνωρίτερον ἀφιχθέντος Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου καί πολλῶν μελῶν τῆς Διασκέψεως, καθ᾿ ὅ ἡ διοίκησις τῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Αἰγιδίου προσέφερεν εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα συμβολικόν δῶρον καί ἐξέφρασε διά θερμῶν λόγων τάς εὐχάς της διά τήν συμπλήρωσιν 25ετοῦς εὐκλεοῦς Πατριαρχείας. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἔσχε κατ᾽ ἰδίαν συνάντησιν μετά τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα ἐν τῷ κοινῷ αὐτῶν καταλύματι. 


Τό ἀπόγευμα, ἐγένετο εἰδική τελετή-προσευχή τῶν χριστιανῶν διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, ἐν τῇ Βασιλικῇ τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης, εἰς ἥν προέστη ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας, ὡς καί πλῆθος ἐπισήμων καί μελῶν τῆς Διασκέψεως. Κατ᾽ αὐτήν ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἰταλιστί, ὁμοίως δέ κατά τήν καταληκτήριον ἐκδήλωσιν τῆς Διασκέψεως ἐν τῇ πλατείᾳ τοῦ Ναοῦ ἀπηύθυνε Μήνυμα διά τήν ἀναγκαιότητα τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐπηκολούθησεν ἡ ὑπογραφή ὑπό πάντων τῆς Διακηρύξεως τῆς αἰσίως ληξάσης Διεθνοῦς ταύτης Διασκέψεως. 
Τόν Πατριάρχην συνώδευον εἰς τό ταξίδιον τοῦτο οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Γραφιαδέλλης, Γραμματεύς τῶν Πατριαρχείων. Ἐπίσης παρέστησαν ὡς προσκεκλημένοι τῶν διοργανωτῶν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας. 
Κατά τήν ἐπιστροφήν τοῦ Πατριάρχου τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 21ης τ. μ., ὑπεδέχθη Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images