Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (1-2 Νοεμβρίου 2016)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 1ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ περιθαλπόμενοι ἐν τῷ Ἱδρύματι καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησεν ὁ παρεπιδημῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας, καί ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, ἠγίασεν αὐτούς ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός καί διένειμε δῶρα εἰς τούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Acıbadem Maslak» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτονκαί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς ἀδελφικάς Αὐτοῦ εὐχάς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 2ας Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον Ἐργαστήριον δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως παιδίωνπροσχολικῆς ἡλικίας καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν καί τούς ἐν αὐτῷ παῖδας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος, καί τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη μετά τῶν συνεργατῶν αὐτῶν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Cláudio Hummes, ἐκ Βραζιλίας, μετά τοῦ Θεοφιλ. Μαρωνίτου Ἐπισκόπου κ. Edmond Madi, συνοδευομένους ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου Θεοφιλ. κ. Rubén Tierrablanca.
- Τόν νέον Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐλόγιον, μετά τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ταράσοβα, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Μερτζάνη, Προϊσταμένην τῆς Διευθύνσεως συντηρήσεως ἀρχαίων καί νεωτέρων μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ματαράγκα, συνεργάτου αὐτῆς. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Καπλάνην Ἰωσηφίδην, Πρόεδρον τοῦ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐκ Καβάλας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατρικῆς εἰς τό Πανεπιστήμιον Κρήτης.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς, Ἰατροῦ, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντα τό πρῶτον ἀντίτυπον τοῦ νέου βιβλίου αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλον «Τά Ἑλληνικά Νοσοκομεῖα στή Μικρά Ἀσία». 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Βίκτωρα Ζᾶκον, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χαριατίδην, ἐκ τῆς Πόλεως. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Tamara Karasu, ἐκ τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας, ἐντεῦθεν. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότηςὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jennifer L. Davis, Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων της, ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 1ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν ὑπό τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως Μουσικολ. κ. Χαριλάου Ταλιαδώρου, ἐπί τῇ 90ῇ ἐπετείῳ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ Μουσικῷ Μεγάρῳ Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 31ην Ὀκτωβρίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264