Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (3 - 6 Νοεμβρίου 2016)

0
0
Άποψη του ανακαινισθέντος Ι. Ναού Αγίων Αποστόλων της Κοινότητος Φερίκιοϊ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ριζικῆς ἐπισκευῆς καί τοῦ ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, την Κυριακήν, 6ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Κοινοτικοί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ τῆς Κοινότητος. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὅστις προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον τῆς Κοινότητος εἰς τόν Πατριάρχην, ἀκολούθως ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅστις ηὐχαρίστησε τούς ἐργασθέντας διά τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τόν ἀνακαινισμόν, καί ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Εἶτα, ὁ Πατριάρχης προσέφερε διά τον Ἱ. Ναόν ἱ. εἰκόνα τοῦ Κυρίου και ἀπεκάλυψε τήν τοποθετηθεῖσαν σχετικήν ἀναμνηστικήν πλάκα.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν ἐγένετο προβολή φωτεινῶν διαφανειῶν περί τῶν γενομένων ἐργασιῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ, ὡμίλησε δε και πάλιν ἡ Α. Θ. Παναγιότης. 
Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος δεῖπνον. 
* * * 
Το ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τήν ὑπό τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας «Tekfen» διοργανωθεῖσαν συναυλίαν ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ τῆς Εὐγεν. ἀοιδοῦ Ἀλκ. Πρωτοψάλτη, ἐν τῷ συναυλιακῷ Κέντρῳ «Zorlu Perfomans Sanatları». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Καθηγητήν, ἐκ Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη και τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Βαρβάρας, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Νιάκαρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, καί τούς Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Ἀραμπατζῆν, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κ. Ἀθανάσιον Τζιερτζῆν, Ἐπιστημονικόν Συνεργάτην ἐν αὐτῷ.
- Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Carmine Donnici και την Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, μετά μελῶν αὐτῆς. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, προς ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς και εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Τροχόπουλον, ἐκ Βεροίας. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δεμιρτζῆν, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Ἀθήναις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
-  Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ διοργανωθεῖσαν συνάντησιν τῶν ἀποφοίτων τῆς ποτε Ἀστικῆς Σχολῆς, ἐν τοῖς χώροις αὐτῆς, τό Σάββατον, 5ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ φωτογραφικοῦ Λευκώματος τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ξεινοῦ «Ὁ Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», τήν Τετάρτην, 2αν ἰδίου, ἐπέτειον τῆς ἐνθρονίσεως Αὐτοῦ. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Τριανταφυλλιᾶς (Φιλίτσας) Κάφτογλου, Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, τό Σάββατον, 5ην τ. μ . .

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264