Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

$
0
0

Χαιρετισμός 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τό ὑπό τῶν Καθηγητῶν καί τῶν Μαθητῶν 
τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Πόλεως 
ἐπί τῇ 25ετηρίδι τῆς Πατριαρχίας Αὐτοῦ 
Παρατεθέν Ἐπίσημον Γεῦμα 
(15 Ἰανουαρίου 2017) 
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ, 
Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, 
Ἐντιμότατε κύριε Γεώργιε Παπαλιάρη, Πρόεδρε τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μεγάλου Ρεύματος, μετά τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν σας κυρίων Ἐπιτρόπων,
Προσφιλέστατοι καί ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί τῶν ἐνταῦθα ἐκπαιδευτηρίων τοῦ Γένους,
ἀγαπητοί ἐκπρόσωποι τοῦ ὁμογενειακοῦ Τύπου, 
Φίλοι μαθηταί καί μαθήτριαι, 
Κυρίαι καί Κύριοι, 
Ἀπευθύνοντες πρός ὅλους ἐσᾶς τούς ἀγαπητούς συνδαιτυμόνας θερμόν ἑόρτιον χαιρετισμόν, στρεφόμεθα ἰδιαιτέρως πρός τούς πρωταγωνιστάς τῆς σημερινῆς ἐκδηλώσεως, τούς μαθητάς μας, μέ τούς στίχους τοῦ μεγάλου μας ποιητοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ: 
"Δέν ξέρω ἐγώ κανένα θεό Χρέος, 
Ἕνα Θεό ἐγώ ξέρω, τήν Ἀγάπη. 
Ἀγάπη, ἀπό τό χρέος σου εἶμαι ὡραῖος. 
......Ὅ,τι δέν ἀγαποῦμε δέν ὑπάρχει" (Γυμνάσματα 1912, Ἅπαντα, τόμ. Ε', σελ. 260). 
Σεῖς πού γνωρίζετε ἐμπειρικά, θά καταλάβετε τήν Ἀγάπη τοῦ Πατέρα, καί τό Χρέος του πρός τά παιδιά του. Εὐχόμεθα πατρικῶς εἰς ὅλους σας καλή καί εὐλογημένη χρονιά, γεμάτη ἀπό τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, καί ἀπό ἀγάπη διά τά γράμματα. 
Εἶναι βαθειά ἡ συγκίνησις καί ἡ χαρά τοῦ Πατριάρχου σας διά τήν ἐκδήλωσίν σας αὐτήν, τήν ὁποίαν ἰδιαιτέρως ἐκτιμοῦμε, διότι προέρχεται ἀπό τήν ἰδική σας ἀθώα ψυχή καί καρδιά. Τήν πανηγυρική μας σύναξι τιμᾷ διά τῆς παρουσίας του ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργός Παιδείας, Ἕρευνας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κύριος Κωνσταντῖνος Γαβρόγλου, γνήσιο τέκνο τῆς Πόλης, μέ εὐήκοον οὖς διά τά αἰτήματά μας γενικῶς, ἀλλά πρωτίστως δι᾿ ὅσα ἀφοροῦν εἰς τήν ἐκπαίδευσι. Τόν εὐχαριστοῦμε διά τήν ἀγάπην του, καί διά τό ἀδιάπτωτον ἐνδιαφέρον του διά τά καθ᾿ ἡμᾶς. Καλῶς ὡρίσατε, κύριε Ὑπουργέ, Ἐσεῖς καί ἡ συνοδεία σας. 
Εἶναι γνωστό, ὅτι ἔγιναν πολλές ἐκδηλώσεις διά τήν ἐπέτειόν μας, τῆς συμπληρώσεως 25 ἐτῶν Πατριαρχικῆς διακονίας, ἐκδηλώσεις ἀρχίζοντας ἀπό τήν Ἴμβρο. Ἡ ὡραιότερη ὅμως καί ἡ συγκινητικώτερη, ἡ πιό ἀληθινή, εἶναι ἡ ἰδική σας, ἀγαπητά μας παιδιά. Δι'αὐτό καί σᾶς εὐχαριστοῦμε, καί σᾶς συγχαίρουμε, καί σᾶς εὐλογοῦμεν καί σᾶς εὐχόμεθα καλές σπουδές καί καλή σταδιοδρομία. Ἡ προσευχή τοῦ Πατριάρχου σας εἶναι νά ὑπηρετῆτε πάντοτε τό Ὡραῖο, τό Ὑψηλό, τό Ἀληθινό τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας, καί τοῦ θεσμοῦ τῆς Ὁμογενείας μας, ἀπό ὅποια θέσι κι᾿ ἄν ἀποφασίσετε νά σταδιοδρομήσετε εἰς τό μέλλον. 
Οἱ διδάσκαλοι καί οἱ καθηγηταί σας, σᾶς δίδουν ὅλα τά ἀπαραίτητα ἐφόδια διά τό μέλλον, διά τό εὖ ζῆν, διά νά ἐνθυμηθοῦμε καί τόν Μ. Ἀλέξανδρον. Σᾶς προετοιμάζουν διά νά ἀναλάβετε ἐν καιρῷ εὐθύνας εἰς τήν κοινωνίαν, εἰς τό ἐπάγγελμα, εἰς τήν οἰκονομίαν, εἰς τόν ἀγῶνα διά τήν εἰρήνην, γενικώτερα διά νά διασώζετε τήν παράδοσιν καί τήν πίστιν τῶν Πατέρων μας. 
Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἁπλῶς συνάρτησις ἱκανοποιημένων ἀναγκῶν, ἀλλά ἔχει πνευματική καί ἠθική διάστασι, συνδέεται μέ τήν προσφορά καί τήν χαρά τῆς δημιουργίας. Ὁ ἄνθρωπος θέλει νά προσφέρῃ, νά ἀγωνισθῇ διά τήν δικαιοσύνη, νά πραγματώσῃ καί νά διασώσῃ ἀξίας. 
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνῆλθε τόν περασμένον Ἰούνιον εἰς τήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, ἀνεφέρθη μέ ἔμφασιν εἰς τάς ὑψηλάς ὑπαρξιακάς αυτάς ἀναζητήσεις τῶν νέων: "Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπευθύνεται στούς νέους, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν πληρότητα ζωῆς, γεμάτη ἐλευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία ἀλλά καί ἀγάπη. Τούς καλεῖ νά συνδεθοῦν συνειδητά μέ τήν Ἐκκλησία Ἐκείνου πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Νά προσέλθουν προσφέροντας στό ἐκκλησιαστικό σῶμα τή ζωτικότητα, τίς ἀνησυχίες, τούς προβληματισμούς καί τίς προσδοκίες τους" (Μήνυμα, § 11). 
Πρόκειται ἐδῶ περί ζωτικῶν στοιχείων τῆς παιδεύσεως καί τῆς παιδείας, τά ὁποῖα δέν πρέπει νά ἀπουσιάζουν καί ἀπό τό σύγχρονο σχολεῖο, ἀφοῦ ἀποκαλύπτουν εἰς τά παιδιά καί τούς νέους τήν διάστασι τοῦ βάθους, τήν κοινωνική εὐθύνη, τό νόημα τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης, καί ἄλλας ἀνεκτιμήτους ἀληθείας διά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο. Διδάσκοντες, ἐπί τῇ βάσει ὀρθῶν παιδαγωγικῶν καί θεολογικῶν κριτηρίων, τήν ὀρθόδοξο παράδοσι εἰς τό σχολεῖο, προσφέρουμε εἰς τήν νέαν γενεάν ἀξιολογικόν προσανατολισμόν καί στήριξιν διά τήν ἀνάπτυξιν ταυτότητος. Ἡ σταθερά ταυτότης εἶναι ἀπαραίτητος ὅρος καί διά τήν προσέγγισιν τοῦ διαφορετικοῦ, τοῦ ἄλλου, καί διά τήν καλήν μαρτυρίαν μέσα εἰς τό σύγχρονο πλουραλιστικό περιβάλλον. 
Κατανοεῖτε, ἀγαπητοί μαθηταί καί μαθήτριαι, ὅτι ἡ μόρφωσις δέν εἶναι συσσώρευσις γνώσεων καί πληροφοριῶν. "Πολυμαθίη, νόον οὐ διδάσκει", ἔλεγεν ὁ φιλόσοφος Ἡράκλειτος. Ἡ γνῶσις δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας μηχανισμός, μία νοητική διαδικασία, ἀλλά, διά νά ριζώσῃ, προϋποθέτει φιλομάθεια, τό μεράκι τῆς σπουδῆς, προσωπική προσπάθεια, μόχθο, μετοχή καί μαθητεία. Διά τόν λόγον αὐτόν, οἱ σημερινοί μαθηταί θά μνημονεύουν ἀργότερα μέ εὐγνωμοσύνη τούς αὐστηρούς καί ἀπαιτητικούς διδασκάλους των. Ἡ ζωή ἔχει πολλάς ἀπαιτήσεις ἀπό ὅλους μας. Τό νά ἐξαπολύωμε ἕνα νέον ἄνθρωπον εἰς τήν παλαίστρα τοῦ βίου, χωρίς νά ἔχῃ λάβει τήν κατάλληλον παιδείαν, εἶναι σάν νά ἀποστέλλουμε ἕνα ἐξερευνητήν εἰς τόν Βόρειον Πόλον μέ ἐξοπλισμό θερινῶν διακοπῶν. 
Τιμιώτατοι ἀδελφοί, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα, 
Ἡ νεολαία τῆς Πόλεώς μας καί ἡ προκοπή της, ὅπως διεκηρύξαμε εἰς τόν ἐνθρονιστήριον λόγον μας, τήν 2αν Νοεμβρίου 1991, ἦταν καί εἶναι πρωταρχικό μέλημά μας. Κατά τά 25 ἔτη Πατριαρχίας, ἀλλά καί προηγουμένως ὡς ἱερεύς καί ὡς μητροπολίτης, εὑρεθήκαμε εἰς τό πλευρόν των.Ἐμπνεύσαμε τόν Ἐρασιτεχνικό Θεατρικό Ὅμιλο τοῦ Φερίκιοϊ, ἐστηρίξαμε καί ἐνισχύσαμε ὅλες τίς πρωτοβουλίες τῆς νεολαίας καί τῶν σχολείων μας, ἀνοίξαμε πρός τούς νέους μας τήν ἀγκαλιά μας, καί σᾶς περιεθάλψαμε, ἀγαπητά παιδιά, ὅπως ὁ ἀετός τά ἀετόπουλά του, μέ στηρικτικάς ἐπισκέψεις καί παρουσίας κατά τίς ἐκδηλώσεις εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, εἰς τό Ζάππειο, εἰς τό Ζωγράφειο, εἰς τά ὁμογενειακά Δημοτικά μας σχολεῖα. Προσπαθήσαμε νά μή ἀπουσιάσουμε ἀπό καμμιά ἐκδήλωσί σας. Δείξαμε ὅλη μας τήν ἀγάπη μέ κάθε τρόπο, πρός τούς δασκάλους καί πρός σᾶς, τούς βλαστούς τοῦ Γένους μας. Σᾶς δώσαμε τήν καρδιά μας ὡς Χρέος, καί σήμερα ἀπολαμβάνουμε τήν ἰδική σας καρδιά ὡς ἀναγνώρισι, ὡς εὐγνωμοσύνη, ὡς ἀντίδωρο τῆς ἰδικῆς μας πρός ἐσᾶς ἀγάπης καί στοργῆς. Ἡ συγκίνησις τῆς ἀτέλειωτης αὐτῆς στιγμῆς ἀντιδόσεως αἰσθημάτων, γεμίζει τήν καρδιά μας μέ χαράν ἀνεκλάλητον. Ἡ χαρά μας γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη, διότι εὐτυχήσαμε νά δοῦμε νά ξανανοίγουν τά σχολεῖα μας εἰς τήν πολυαγαπημένην Ἴμβρον. Νά ἀνασταίνεται ὁ φοίνικας, νά ξαναχτυπᾷ τό κουδούνι. Πόσον χαιρόμεθα πού τά παιδιά της εἶναι σήμερα μαζί μας, ἀνάμεσά μας!Τώρα ἀπομένει νά περιμένουμε τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, ἡ ὁποία ἐπί 45 χρόνια ἀργεῖ,σιωπᾷ, ὑπνώττει καί περιμένει τό θαῦμα∙ τό θαῦμα πού θά εἶναι καί ἀποκατάστασις μιᾶς ἐξώφθαλμης ἀδικίας εἰς βάρος τοῦ Πατριαρχείου μας, τῆς Ὁμογενείας, τῆς Ὀρθοδοξίας ὅλης, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τοῦ πολιτισμοῦ. Μέσα εἰς τήν Νέαν Τουρκίαν, εἰς τήν ὁποίαν συχνά ἀναφέρεται ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρός μας κ. Erdoğan, νομίζουμε ὅτι ἔχει θέσιν καί μία Θεολογική Σχολή διά τούς Χριστιανούς. Ὄχι μία καινούργια ἀλλά αὐτή πού ὑπῆρχε καί ἀδίκως κατηργήθη. 
Ἀγαπητοί παρόντες, 
Πατρικῶς σᾶς εὐχαριστοῦμε καί σᾶς εὐλογοῦμε. Οἱ πολλοί λόγοι εἶναι περιττοί, ὅταν ὁμιλοῦν οἱ ψυχές καί τά πνεύματα. Ἄς κλείσουμε, λοιπόν, τόν λόγο αὐτή τήν στιγμή τῆς χαρᾶς, τῆς τιμῆς καί τῆς εὐχαριστίας. Καί ἄς μιλήσουμε μέ κλειστά μάτια καί μέ ἀνοικτή καρδιά, μαζί μέ τόν ἀλληγορικά ὁμιλοῦντα σύγχρονο ποιητή, διά τήν προσφορά τοῦ πνευματικοῦ Πατέρα πρός τά παιδιά του, ἐσᾶς, ἀγαπητοί μας μαθηταί, πού εἶσθε μουσικές, πού εἶσθε ζωγραφιές, πού εἶσθε λέξεις, πού εἶσθε σιωπές, πού εἶσθε ὀμορφιές, πού εἶσθε καί εὐχόμεθα νά γίνεσθε συνεχῶς "πολλῷ κάρρονες"ἡμῶν τῶν παλαιοτέρων. Λοιπόν: 
Ἄν, παιδί μου, ἀφουγκραστεῖς, 
κάτι θά ἀκούσεις 
κάτι θά δεῖς 
κάτι θά διαβάσεις κάτι, ἔστω, θά ὑποπτευθεῖς. 
Εἶναι ὑπόθεσι τοῦ νοῦ καί τῆς ἀγαπώσης καί καιομένης καρδιᾶς, τῆς ἰδικῆς σας, καί τοῦ Πατριάρχου σας. 
Εὐχόμενοι εἰς ὅλους σας καλή χρονιά, θερμῶς συγχαίρομεν τάς Ἐφοροεπιτροπάς τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί τοῦ Μεγάλου Ρεύματος, διά τήν διοργάνωσιν τῆς συναντήσεώς μας αὐτῆς, καί ἰδιαιτέρως τόν φιλογενῆ καί δραστήριο πρόεδρό τους Ἐντιμότατο κύριο Γεώργιο Παπαλιάρη, ὁ ὁποῖος εἰργάσθη πολύ διά τήν πραγματοποίησίν της. Εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος Θεός νά τόν ἐνδυναμώνῃ εἰς τό φιλογενές ἔργον του, καί ἰδιαιτέρως εἰς τό συνεχές ἐνδιαφέρον του διά τούς νέους καί τήν ἐκπαίδευσί τους, διά τό μέλλον, τούς σχεδιασμούς καί τούς ὁραματισμούς των. 
Χρόνια σας πολλά! Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν χαρά καί τήν συγκίνησι αὐτῆς τῆς μοναδικῆς ἡμέρας.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images