Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ (ΦΩΤΟ)

0
0

Την Κυριακήν 9 Απριλίου 2017 εορτάσθηκε η λαμπρά και ένδοξος πανήγυρις της Βαϊοφόρου τού Κυρίου εις τον Ιερόν Σταυροπηγιακόν Ναόν τού Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του εν Σαμπεζύ τής Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Προϊστάμενος τού Ορθοδόξου Κέντρου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, συλλειτουργούντος τού Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου.Παρίσταντο η Εξοχωτάτη Πρέσβυς τής Ελλάδος εις τον Ο.Η.Ε. κα Άννα Κόρκα, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις Γενεύην κ. Άγγελος Υψηλάντης και πλήθος πιστών. 
Κατά την Θείαν Λειτουργίαν ετελέσθη η εις Πρεσβύτερον χειροτονία τού Ιερολογιωτάτου Διακόνου τής Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας κ. Φωτίου Τσάμη. 
Ο Σεβασμιώτατος, απευθύνων πατρικάς νουθεσίας προς τον χειροτονούμενον είπεν: 
"Αγαπητέ διάκονε, μία ημέρα σαν την σημερινήν είναι πολύ συμβολική. Αναβαίνει εις Ιεροσόλυμα ο Κύριος με όλη την λαμπρότητα και συνάμα την ταπεινότητά του, ερχόμενος επάνω εις ένα ονάριον, εκπληρών τας ρήσεις των Προφητών, δεικνύων την Αλήθειαν. Αυτήν την Αλήθειαν, την οποίαν καλείσαι και εσύ να υπηρετήσης από σήμερον. Και η Θεολογία σού προσφέρει τα μέσα δια να εμβαθύνης εις αυτήν την Αλήθειαν. Να μορφωθής ακόμη περισσότερον, να εντείνης τας προσπαθείας σου, να ολοκληρωθής μέσα εις την έρευναν, η οποία είναι απαραίτητος εις την ζωήν μας σήμερον. Ανήκεις εις την Μεγάλην τού Χριστού Εκκλησίαν, διακονών εις το Ορθόδοξον Κέντρον τας διαφόρους υπηρεσίας αυτού, αι οποίαι έχουν την αναφοράν αυτών εις το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον. Άλλωστε, όλη η δράσις μας πηγάζει από τον Οικουμενικόν μας Πατριάρχην. Εκείνος είναι η πηγή μας, εκείνος είναι το στήριγμά μας και εκείνος είναι η παρρησία μας."
Ενθυμούμενος δε τας προς αυτόν νουθεσίας τού χειροτονήσαντος αυτόν μακαριστού Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυρού Δωροθέου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελβετίας ετόνισεν: 
"Ταύτα θέλω να σου μεταφέρω αυτήν την επίσημον και τόσον σπουδαίαν στιγμήν, εις εσέ, ο οποίος εισέρχεσαι να υπηρετήσης την Εκκλησίαν. Να μην χάσης ποτέ την απλότητά σου, την απόλυτον υπακοήν σου εις την Εκκλησίαν και μόνον εις την Εκκλησίαν. Αυτή είναι που μας σώζει, αυτή μας φέρει εις κοινωνίαν και αυτήν καλείσαι να υπηρετήσης μέσα εις τα πλαίσια που σου δίδει η θεία χάρις. Μείνε ταπεινός, μείνε γνήσιος, μείνε απόλυτα αφοσιωμένος εις την ιερουργίαν τής Αλήθειας του Θεού, διότι όλα τα άλλα, τα οποία μας περιβάλλουν, είναι σχετικά και μεταβάλλονται. Είναι από την θείαν χάριν από την οποίαν θα ενισχύεσαι εις το έργον σου, έργον ευαγγελισμού των ανθρώπων. Καλείσαι από σήμερον να ιερουργής τα άγια Μυστήρια του Θεού, να δίδης παρηγορίαν εις τον λαόν, να δίδης συμβουλήν εις τον λαόν, να δίδης αγάπην εις τον λαόν. Μείνε εις αυτά! Μην χάσης ποτέ την πίστην σου την σταθεράν εις τον Θεόν! Μην απολέσης ποτέ την απόλυτον πιστότητά σου εις την Εκκλησίαν. Μείνε εις αυτά και θα έχης την ευλογίαν του Θεού μέσα εις την ζωήν σου. Εμβάθυνε! Μελέτησε τους Πατέρας! Δια να σε αξιώση ο Κύριος να μπορέσης να επιτελέσης την αποστολήν σου. Πρόσελθε λοιπόν, αγαπητέ Διάκονε, εις την χαράν του Κυρίου σου!"


Ο Οσιολογιώτατος π. Φώτιος, εκ Κάτω Αχαΐας ορμώμενος, διακονεί από διετίας εις το εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθόδοξον Κέντρον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου,παρέχων υποστήριξιν εις τας διαφόρους δραστηριότητας αυτού και εις την Γραμματείαν του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας, του οποίου είναι και απόφοιτος. Ταυτοχρόνως, εκπονεί και την διδακτορικήν του διατριβήν εις το Πανεπιστήμιον του Φριβούργου.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images