Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2017)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀθήνας 
 (30 Ὀκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2017) 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς παρελθόντος μηνός Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη εἰς Ἀθήναςσυνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, ἀνταποκριθείς εἰς ἐπίσημον πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Κοτζιᾶ, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅπως παραστῇ καί ὁμιλήσῃ εἰς τήν ὑπό τῆς Α. Ἐξοχότητος διοργανωθεῖσαν Β’ Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀθηνῶν μέ θέμα τόν θρησκευτικόν καί πολιτισμικόν πλουραλισμόν καί τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ.Ἡ Διάσκεψις, κατά τήν ἔναρξιν τῆς ὁποίας παρέστησαν καί ἀπηύθυνον χαιρετισμόν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος καί ὁ Πρωθυπουργός Ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας, ἐπραγματοποιήθη εἰς τό ξενοδοχεῖον Intercontinental, ὅπου καί κατέλυσεν ὁ Πατριάρχης. 
Κατά τήν πρώτην ἡμέραν τοῦ Συνεδρίου, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου ἐπικαίρως, ἐξάρας τήν δημιουργικήν συμβολήν τῶν διοργανωτῶν καί τῶν συνέδρων εἰς τήν προσπάθειαν προαγωγῆς τοῦ διαλόγου διά τά διαθρησκειακά καί διαπολιτισμικά ζητήματα, «ἡ διευθέτησις τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν διά τήν ἀποκατάστασιν εἰρηνικῆς συνυπάρξεως εἰς τήν δεινῶς δοκιμαζομένην Μέσην Ἀνατολήν, καθώς καί εἰς ἄλλας περιοχάς τοῦ ἐμπεριστάτου συγχρόνου κόσμου μας». Ἀφοῦ ὑπεγράμμισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς διευρύνσεως, ἀναβαθμίσεως καί συστηματοποιήσεως τῶν ἐπί διαφόρων ἐπιπέδων διεξαγομένων διαθρησκειακῶν διαλόγων, οὕτως ὥστε οὗτοι νά ἀποκτήσουν νόημα καί ἀποτελεσματικότητα, ὁ Πατριάρχης ἐπανέλαβε μετ’ ἐπιτάσεως, ὡς ἔπραξε καί πρό διετίας κατά τάς ἐργασίας τῆς Α’ Διασκέψεως τῶν Ἀθηνῶν (2015), τήν πρότασιν νά δημιουργηθῇ σταθερός δίαυλος ἐπικοινωνίας διά μίαν ὄντως ἀποτελεσματικήν συμβολήν εἰς τήν πρόληψιν καί ἀντιμετώπισιν βιαίων πράξεων, ὑπό δῆθεν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί προσταγμάτων ὑπαγορευομένων. Ὑπέμνησεν ἀκόμη ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὅτι, συμφώνως πρός τά ἀποφασισθέντα ὑπό διεξαχθείσης πρό τινων ἐτῶν συσκέψεως εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπαραίτητος τυγχάνει ἡ σύνταξις ἑνός λεπτομεροῦς σχεδίου «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ», εἰς τό ὁποῖον νά προβλέπεται ἡ πολυετής καί πολυδιάστατος συνεργασία τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν παραδόσεων, πρός ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπισιν οἰκολογικῶν προβλημάτων τῆς Μεσογείου καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, ὡς καί πρός ἀπό κοινοῦ προαγωγήν τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν. 
Ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῶν αἰτημάτων, συνηντήθη καί συνειργάσθη μετά τῶν: 
- Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου. 
- Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου. 
- Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κλήμεντος Φιλίππου. 
- Πανοσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Marco Gnavi, ἐκ τῆς Kοινότητος τοῦ Sant’ Egidio. 
- Ἐξοχ. κ. Geoffrey R. Pyatt, Πρέσβεως τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις. 
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος κ. Ἀριστείδου Πανώτη, ἐπιδόσαντος Αὐτῷ τό νέον πόνημά του ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Διορθόδοξη πορεία πρός τή Μεγάλη Σύνοδο (1872 - 2016)». 
- Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Δικαιοφύλακος κ. Ἰωάννου Κονιδάρη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Λιάνας Μητράκου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. 
- Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Φορλίδα, Προέδρου τῆς ΜΚΟ «Φάρος Ἐλπίδας», ὑποβαλόντος Αὐτῷ τόν πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Πέτρου Ζ’, ἱδρυτοῦ τοῦ ἐν λόγῳ Ὀργανισμοῦ, ἐκδοθέντα ἀφιερωματικόν τόμον ὑπό τόν τίτλον «Πορεία Μαρτυρίας». 
Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἔσχε μακράν συνεργασίαν μετά τῶν Ἐξοχωτάτων Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νικολάου Κοτζιᾶ καί Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, ἁρμοδίου διά θέματα Ἐκκλησιῶν. 
Κατά τήν ἐν Ἀθήναις βραχεῖαν παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης, διαρκοῦντος τοῦ πρός τιμήν τῶν συνέδρων ἐπισήμου δείπνου ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς Ἀκροπόλεως τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 30ῆς ἰδίου, ἔσχε λίαν φιλικήν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ὅν τήν ἑπόμενην, 31ην λήξαντος μηνός, ἐπεσκέφθη ἐπισήμως ἐν τῷ Μεγάρῳ Μαξίμου.Κατά τήν μακράν νέαν συνάντησιν μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ὁ Ἐξοχώτατος διεβεβαίωσε τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τόν σεβασμόν καί τό ἐνδιαφέρον τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά τό ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας.


Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν ὡς ἄνω Διάσκεψιν ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τῇ συμμετοχῇ πολλῶν ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων, καθ’ ὅ, ἀπαντητικῶς πρός τάς προπόσεις τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, ὁ Παναγιώτατος ἀντεφώνησε καταλλήλως, εὐχαριστήσας τήν Α. Μακαριότητα διά τήν προσφοράν τοῦ ἀρίστου. 
Ἐπίσης, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου κ. Γερασίμου Φωκᾶ, νέου Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἄριστον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ αὐτοῦ «Electra Metropolis», παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας, Δράμας καί Κυδωνιῶν καί πλειάδος Ἀρχόντων, ἐνῷ ἀργότερον ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν ἐν Ἀθήναις Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, γενόμενος δεκτός ἐγκαρδίως καί μετά τιμῆς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Yaşar Halit Çevik, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Ὁ Πατριάρχης, τέλος, ἐπεσκέφθη τήν ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ ἕδραν τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων, τήν Τρίτην, 31ην π.μ., καί ηὐλόγησε τήν πρώτην Ἐτησίαν Ἐκδήλωσιν τῆς ἐν Ἀθήναις Νεολαίας Ἰμβρίωνὑπό τόν τίτλον «Ἡ νεολαία στήν πρωτοπορία», γενόμενος εὐλαβῶς δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Τζουλάκη, Δημάρχου Νέας Σμύρνης, καί τοῦ ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Πούλαδου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου. Παρουσίᾳ πλήθους συμπατριωτῶν Του, ὑπερπληρωσάντων τό ἰδιόκτητον κτήριον τοῦ Συλλόγου, ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε νουθετηρίους ἐνισχυτικούς λόγους πρός τούς παρευρεθέντας νέους, ἕλκοντας τήν καταγωγήν των ἐκ διαφόρων χωρίων τῆς κοινῆς γενετείρας, καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του διά τό ὑπό τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου ἐπιτελούμενον ἔργον. 
Κατά τήν βαρυσήμαντον ὁμιλίαν Του, ὁ Πατριάρχης, ἐν κλίματι συγκινησιακῆς φορτίσεως, ἐπεσήμανε χαρακτηριστικῶς ὅτι «οἱ Ἴμβριοι, ὅπου κι ἄν πῆγαν, μετάγγισαν τή μοναδική παράδοσί τους καί ἔγιναν ἀφορμή, ὥστε πολλοί συνάνθρωποί μας νά ἀγαπήσουν τήν Ἴμβρο, δίχως νά εἶναι Ἴμβριοι, νά διδαχθοῦν καί νά μάθουν ὄχι μόνο τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας, τούς χορούς καί τά τραγούδια μας, ἀλλά καί ὑψηλότερα νοήματα, ὅπως τό τί σημαίνει ζωή, ἄνθρωπος καί συνάνθρωπος. Τελικῶς, τό νά εἶσαι Ἴμβριος εἶναι τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει ἀκριβῶς αὐτό τό ὁποῖο μποροῦμε νά χαρακτηρίσουμε ὡς ‘ἰμβριακότητα’ καί ‘ἰμβριακή συνείδησι’. Θά μπορούσαμε νά ὁρίσουμε ὡς ‘ἰμβριακή συνείδησι’ τό κρᾶμα τῶν ἱστορικῶν βιωμάτων, μνήμης καί αἰσθημάτων, ἐπί τῶν ὁποίων χτίζεται ἡ συλλογική ταυτότητα τῶν Ἰμβρίων, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τά ὁρατά στοιχεῖα: τά ἤθη, τά ἔθιμα, τή μουσική καί τό γλωσσικό ἰδίωμα, πού διαφοροποιοῦν τόν Ἴμβριο ἀπό τούς ὑπολοίπους Ἕλληνες» - εἶπεν ὁ Πατριάρχης.


Χαιρετισμούς κατά τήν ἐκδήλωσιν ἀπηύθυνον, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρος Τζουλάκης, Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Μιχαήλ Δημητρίου, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἁπανταχοῦ Τενεδίων Νέας Τενέδου, Δημήτριος Φυντάνης, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Τμήματος Νεολαίας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θράκης, Στυλιανός Πούλαδος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, καί Σάββας Σταγιᾶς, Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς Νεολαίας τοῦ τελευταίου, ἐνῷ ἐπηκόλουθησεν ἡ βράβευσις Ἰμβρίων νέων ἀποφοιτησάντων ἐκ τοῦ Λυκείου τῆς Ἴμβρου καί εἰσαχθέντων εἰς Ἑλληνικά Πανεπιστήμια, ὡς καί ἑτέρων συμπατριωτῶν Του, διακριθέντων εἰς διαφόρους τομεῖς τῆς ἀκαδημαϊκῆς ζωῆς καί ἀποφοιτησάντων ἐκ διαφόρων προγραμμάτων σπουδῶν τῶν ἑλληνικῶν καί διεθνῶν Πανεπιστημίων.
Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας Του, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ εἰρημένου Συλλόγου δεῖπνον, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ. 
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Νοεμβρίου, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί τοῦ Πανοσιολ. Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264