Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

0
0


- Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῇ κλινικῇ Osmanoğlu νοσηλευθέντα Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελονκαί ἐξέφρασεν αὐτῷ τάς ἀδελφικάς Αὐτοῦ εὐχάς διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 28ην Φεβρουαρίου, ἐχειροθέτησε τόν Ὁσιώτ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Πέντεν, Καθηγούμενον τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Πνευματικοῦ, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας, προσφωνήσας αὐτόν καταλλήλως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης Μαρτίου,καθ’ ὅν παρέστησαν ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τῆς περιοχῆς Θεσσαλονίκης, πρός οὕς καί ὡμίλησεν ὁ Παναγιώτατος, ἐνῷ παρέστη Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 2ας ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Κατά τήν Θείαν ταύτην Λειτουργίαν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἀνέγνωσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς ἀειμνήστου Μαριάνθης Ζηζιούλα, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους μαθητῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Γεωργίας, εὐχηθείς εἰς ἅπαντας καλήν Τεσσαρακοστήν. 
Ὁ Πατριάρχης εἰς Βουδαπέστην 
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 2ας ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὀ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἑμμανουήλ, τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ καί τοῦ Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Βουδαπέστην προκειμένουἵνα συναντηθῇ μετά τῶν Ἐξοχ. κ. János Áder, Προέδρου τῆς Οὑγγαρίας, καί κ. Viktor Orbán, Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας,ὁ ὁποῖος καί προσεκάλεσε τόν Παναγιώτατον νά ἐπισκεφθῇ τήν χώραν αὐτοῦ. 
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων. Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 4ην ἰδίου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ματζώρου. 
- Τούς Σεβ. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, μεθ’ ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν.
-Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Δημητρίου Κούτσιου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σάββα Πραστίτου. 
- Τόν Ὁσιωτ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Πέντεν, Καθηγούμενον καί Πατριαρχικόν Ἔξαρχον Πάτμου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων κ. Σεραφείμ καί κ. Θωμᾶ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐσταθίου Κότορου, Σχολάρχου τῆς Πατμιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
- Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς ἐν Χανίοις Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοτίμης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Thomas Kufen, Βουλευτήν τῆς Βορείου Ρηνανίας καί Βεστφαλίας Γερμανίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Andriana Octavia Ciamba, Γεν. Πρόξενον τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Θεοδώρας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Τριανταφυλλιάν Λαγοσπύρη-Πίκουλα, μετά τοῦ Ἐντιμ. συζύγου αὐτῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Μορφιάδου, ἐντεῦθεν. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, τοῦ 1ου Λυκείου Καστορίας καί τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης καί τοῦ 106ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Rafet Erinç, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sevgi καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Ayşe, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Mustafa Yılmaz καί Faruk Büyük, ἐκ Ξάνθης. 
- Τήν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Θεοδώρου Δαρδαβέση, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ὅν ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐχήθη τά εἰκότα διά τά ἐπί θύραις ὀνομαστήρια αὐτοῦ. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ἀνεκήρυξε τόν Πατριάρχην ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτῆς καί ἐπέδωκεν Αὐτῷ τό σχετικόν δίπλωμα εἰς ἐκτέλεσιν προειλημμένης ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. . 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Παπαδημητρίου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χολέβαν, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Εὐγεν. δίδων Γεωργίας καί Εὐλαμπίας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Καντζίου, ἐξ Ἀγρινίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Οι φίλοι μας τα ζώα..!!

Οι φίλοι μας τα ζώα..!!

Trending Articles

Latest Images

Οι φίλοι μας τα ζώα..!!

Οι φίλοι μας τα ζώα..!!