Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ (ΦΩΤΟ)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 7ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρονκαί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Πορφύρα», ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό εἰκονογραφημένον λεύκωμα τοῦ ἑλληνιστοῦ Ἐλλογ. κ. Tudor Dinu, Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βουκουρεστίου, ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Φαναριώτες στή Βλαχία καί τή Μολδαβία. Μία ἱστορία μέσῳ τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσωπογραφιῶν».Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξῇρε τήν πολύπλευρον προσφοράν τῶν Φαναριωτῶν εἰς τήν ἱστορίαν τῶν παραδουναβείων χωρῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί, γενικώτερον, τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων καί ἐχαιρέτησε πᾶσαν ἐπιστημονικήν προσπάθειαν διά τήν ἔρευναν τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων, τήν προβολήν τοῦ ἡμετέρου πολιτισμοῦ καί τῆς ἀρρήκτου συνδέσεως τῆς ταυτότητος ἡμῶν μέ τήν ὀρθόδοξον πίστιν καί τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν. 


Ὁ Πατριάρχης, μάλιστα, ὑπέμνησε τά διαλαμβανόμενα σχετικῶς εἰς τήν Ἐγκύκλιον τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης κατά Ἰούνιον 2016 Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,ὅτι «ἡ συνείδησις τῆς ταυτότητος τῶν χριστιανικῶν λαῶν φέρει ἀνεξίτηλον τήν σφραγῖδα τῆς διαχρονικῆς συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον εἰς τήν πολιτιστικήν κληρονομίαν αὐτῶν, ἀλλά καί εἰς τήν ὑγιᾶ ἀνάπτυξιν τοῦ θύραθεν πολιτισμοῦ γενικώτερον» (§ 10), συγχαρείς ὅλως ἰδιαιτέρως τόν συγγραφέα, τούς ἐκδότας καί τούς χορηγούς τῆς πολυτελοῦς ἐκδόσεως, δι’ ἧς ἡ γνῶσις τῆς ἱστορικῆς ἡμῶν πορείας καθίσταται οὐσιαστικωτέρα διά τήν κατανόησιν τῆς ὀρθοδόξου ἰδιοπροσωπίας, διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ παρόντος καί διά τήν μελλοντικήν προοπτικήν αὐτῆς εἰς τήν Βαλκανικήν, κυρίως, χερσόνησον. 
Ἐνώπιον τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ἐμπεριστατωμένας ὁμιλίας ἐξεφώνησαν ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων Δρ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί ὁ Ἐλλογ. Δρ. Γεώργιος Πάλλης, Ἐπ. Καθηγητής Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντικῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὡμίλησεν ἐπίσης ἐπικαίρως καί ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. Ἀκολούθως ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν Συνοδικῶν μελῶν καί λοιπῶν προσκεκλημένων, ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μπελεφάντη Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίου καί χορηγοῦ τῆς ἐκδόσεως, προσφερθέν ἐπίσημον δεῖπνον. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολογ. κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Πιττσβούργου κ. Σάββαν, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Κωνσταντίνου Κεντριστάκη, Κληρικοῦ αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Θεολογίας Χρῆστον Χαμχούγιαν, Φαρμακοποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθηὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Şahver Demirci, μητρός τῆς Εὐγεν. κ. Kezban Hatemi, ἐκ τῶν Νομικῶν Συμβούλων τῶν Πατριαρχείων, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν Τετάρτην, 7ην Φεβρουαρίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264