Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (8 Μαρτίου 2018)

0
0


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 8ης Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησετήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τῆς ἑλληνικῆς ἐκδόσεως τοῦ ἀφιερωματικοῦ τόμου τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, ὑπό τόν τίτλον «Βαρθολομαῖος - Ἀποστολή καί Ὅραμα»,ὁ ὁποῖος ἐξεδόθη προσφάτως ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἐν πλῷ», χάρις εἰς τήν μεταφραστικήν προσπάθειαν τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκδόσεως Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Ἀργυριάδου.
Τήν ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασεν ἐν πρώτοις λόγον εὐχαριστίας πρός τόν ἀγαθοδότην Θεόν, καθώς τά πάντα ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δῶρον τῆς ἀφάτου φιλανθρωπίας Αὐτοῦ, ἀνεφέρθη ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἑπταετῆ μαθητείαν Του ὡς ἱεροσπουδαστοῦ ἐν τῇ κατά Χάλκην Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ, ἔνθα, ὡς εἶπεν, «ἐδιδάχθημεν νά μοιραζώμεθα τήν ζωήν, νά μαθητεύωμεν συμμαθητεύοντες, νά ἐφαρμόζωμεν τό «ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε» (Γαλ. στ’, 2). Ὄντως, εἰς τήν Τροφόν Σχολήν ἡ συμβίωσις ἦτο συναλληλία καί ἀλληλεγγύη, ἐμπειρία κοινωνίας, ἡ πρᾶξις ἦτο σύμπραξις καί συνεργασία, συνυπάρχειν ἐν Εὐχαριστίᾳ καί προσευχῇ, ἐν ἀφιερώσει εἰς τόν ἱερόν σκοπόν τῆς κοινῆς μαρτυρίας ἐν τῷ κόσμῳ καί τῆς διακονίας τοῦ ἀνθρώπου».


Ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ἐμνημόνευσεν εὐγνωμόνως τούς γονεῖς καί τούς διδασκάλους Του, ἀνεφέρθη εἰς τό περιεχόμενον τῆς Πατριαρχικῆς διακονίας, τονίσας, μεταξύ ἄλλων, ὅτι «ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐλέους, ‘‘ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα’’, ἠξίωσεν ἡμᾶς νά καταστῶμεν διάκονος τῶν θείων μυστηρίων καί νά φυλάσσωμεν νῦν ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁμοῦ καί ὁμοθυμαδόν μετά τῶν ἐν τῇ Πόλει ἀνυστάκτων φρουρῶν τῶν πατρῴων παραδόσεων, ἐνισχυόμενοι ἀπό τάς προσευχάς καί τήν ἀγάπην τῶν ἐν πάσῃ τῇ δεσποτείᾳ Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τήν πνευματικήν παρακαταθήκην τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, τήν πάνσεπτον κληρονομίαν τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως, τούς ναούς καί τά ἁγιάσματά μας, τά τίμια λείψανα τῶν Ἁγίων καί τάς ἱεράς εἰκόνας, τήν πάμφωτον λειτουργικήν ζωήν, τά σχολεῖα καί τά λοιπά ἱδρύματά μας, τόν τρόπον τοῦ βίου τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι δέν ἔκλεισαν ποτέ τούς ὀφθαλμούς, τά ὦτα καί τό στόμα αὐτῶν ἀπέναντι εἰς τό κακόν, εἰς τήν ἀλλοίωσιν τῆς ἀληθοῦς πίστεως, εἰς τήν ἀδικίαν καί τήν φαλκίδευσιν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀγαπῶντες τόν Χριστόν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καί τόν ἄνθρωπον ἐν τῷ Χριστῷ, ἐν μιᾷ καρδίᾳ, «τά ἄνω φρονοῦντες» (πρβλ. Κολ. γ’, 2-3) καί «τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. ιβ’, 12), ἀφορῶντες εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἀρχηγόν καί τελειωτήν τῆς πίστεως ἡμῶν, χωρίς τήν ὁποίαν δέν ὑπάρχει οὔτε εἰρήνη μέ τόν ἑαυτόν μας, οὔτε ἀληθής κοινωνία μετά τοῦ πλησίον, οὔτε εἰρήνη μέ τήν κτίσιν, οὔτε ἐλπίς αἰωνιότητος», συγχαρείς καί πάντας τούς συντελεστάς καί τούς ὁμιλητάς τῆς ἐκδηλώσεως.


Ἐνώπιον μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, Κοινοτικῶν Παραγόντων, Καθηγητῶν ἐκ τῶν Ὁμογενειακῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων καί τοῦ πολυπληθοῦς φιλομούσου κοινοῦ, ὡμίλησαν ἐπικαίρως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ συγγραφεύς τοῦ πονήματος Ἱερολ. κ. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, ὁ Ἐλλογ. κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρος Καραβάνης, ἐκ μέρους τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου, καί ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀντωνιάδου, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος τῆς ΕΣΗΕΑ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐλευθερίου Κωνσταντινίδου, Βρυούλων κ. Παντελεήμονα, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Ρόδου κ. Κύριλλον, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσάνθου Τσαχάκη, ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Γωνιᾶς Κολυμβαρίου, μέλους τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Κορέας κ. Ἀμβρόσιον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
- Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Μουρούτη, Γεωργίου Μπιλάλη, Βασιλείου Ἀργυριάδου, Ἀλεξάνδρου Καραβάνη καί Χαραλάμπους Θεοδώρου, Στελεχῶν τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἐν πλῷ», ἐξ Ἀθηνῶν, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τό πρῶτον ἀντίτυπον τοῦ ἄρτι ἐκδοθέντος, πλέον καί ἑλληνιστί, ὡς ἄνω πονήματος τοῦ Ἀρχιδιακόνου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶν, Δήμαρχον Νέας Προποντίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου δημοτῶν – προσκυνητῶν, ἐκ Νέων Μουδα-νιῶν Χαλκιδικῆς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Παπαδογεωργάκην, Ἀστυνόμον, ἐκ Χα-νίων Κρήτης.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images