Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ κ. ΣΟΦΙΑΝ ΗΛΙΑΔΟΥ

0
0

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ 
ΕΠΙ Τῌ ΑΠΟΝΟΜῌ ΟΦΦΙΚΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ κ. ΣΟΦΙΑΝ ΗΛΙΑΔΟΥ 
ΕΝ Τῼ ΚΑΘΕΔΡΙΚῼ Ι. ΝΑῼ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
(11. 3. 2018) 
ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
"Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, 
ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται" 
(Ματθ. 5, 8) 
Ἐντιμοτάτη κ. Ἠλιάδου, 
Ὡς γνωστὸν σήμερον τεράστιον ρόλον διαδραματίζουν τὰ "περίπυστα"ΜΜΕ καὶ δὴ αἱ διαφημίσεις καὶ τὰ show. Πολλοὶ δὲ ἀσχολοῦνται μανιωδῶς μὲ αὐτά, ὡσὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν ἕτερα "φλέγοντα"προβλήματα, ποὺ ταλαιπωροῦν τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ τοῦτο πρὸς ἰδίαν προβολὴν καὶ ἴδιον συμφέρον. Διοργανώνουν διαλέξεις, συναυλίας, θεατρικὰς παραστάσεις, χορούς, ἐκθέσεις τέχνης, συνέδρια, ἀθλητικοὺς ἀγώνας καὶ ἄλλα πολλά. Ἐκδίδουν δὲ αὐτὰ ὡς περιοδικὰ ἢ φυλλάδια μετὰ στιλπνοῦ καί "ὑπνωτίζοντος"οὐχὶ εὐθηνοῦ χάρτου, γέμοντα ἐγχρώμων φωτογραφιῶν, διότι αὐτά "πωλοῦσιν"σήμερον καὶ οὐχὶ ἡ ἀνάγνωσις κειμένων, διὰ νὰ προβάλλουν τὸ "χαῖνον εὐόσμως ἐμπόρευμά"των.
Ἕτεροι ὅμως σεμνοί πως, ἐργάζονται ἀθορύβως καὶ ἀξιολόγως ἢ οὔ, ἄνευ τῆς καταλλήλου προβολῆς, ἡ ὁποία "ἐν τῶ μέτρῳ"τυγχάνει ἀπαραίτητος εἰς τοὺς διαθέτοντας ἐννοεῖται τὰ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενα οἰκονομικὰ καὶ ἄλλα μέσα. Ἔχομεν δῆλα δὴ ἐνταῦθα ἓν εἶδος "προβολικῆς φιλαργυρίας". Ἐξ ἑτέρας ὅμως πλευρᾶς οὐχὶ σπανίως προβάλλουν καὶ τὴν ἔλλειψιν πόρων οἰκονομικῶν πρὸς ἐπιτέλεσιν ἔργων, ἐνῶ δι'ἕτερα δῆθεν τῆς ἀρεσκείας των καὶ οὐχὶ μόνον, ἄσκοπα καὶ περιττὰ δαπανῶσιν αὐτοὺς αὐταρχικῷ δικαίῳ ὅλως ἀφειδῶς! 
Ἐντὸς τοῦ πλαισίου τούτου αἱ Κοινότητες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος ἐκτελοῦν διαχρονικῶς, μετὰ ἢ ἄνευ εἰδικῆς διαγνώμης τῶν ὑπευθύνων πρὸς τοῦτο φορέων, τοῦθ'ὅπερ δὲν τυγχάνει, δόξᾳ τῷ Θεῷ, ἄγνωστον καὶ ἀλλαχοῦ, διάφορα ἔργα, ὅμως ὑστεροῦν τοὐλάχιστον εἰς τὸν τομέα τῆς ἐκδοτικῆς καὶ ἄλλης προβολῆς καὶ διαφημίσεως, οὕτως ὥστε μισητικοὶ καὶ ζηλότυποι "φίλοι"αὐτῆς νὰ μέμφονται αὐτὴν μέ λόγους πικροὺς δι'ἀπραγίαν καὶ νέκρωσιν! 
Συντόμως ὅμως θὰ ἐκδοθεῖ μελέτη τοῦ γράφοντος ὑπὸ τὸν τίτλον: "Ἔργα καὶ ἡμέραι εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Χαλκηδόνος (2004-2017)",ἐκ τῆς ὁποίας τεκμαίρεται τὸ ἔργον Ἐπιτροπῶν μετὰ τῶν ἐσφαλμένως βεβαίως κατὰ καιροὺς ὑλοποιηθέντων. 
Ἀξιότιμος κα Ἠλιάδου, 
Ὑμεῖς προσφέρετε, καὶ ὡς μέλος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Χαλκηδόνος οὐκ ὀλίγα, κυρίως ὅμως εἰς τὸν τομέα τῆς ἀποτυπώσεως, διαδόσεως καὶ ἄρα "αἰωνιοποιήσεως", ὡς ὁ δεινὸς φίλος καὶ ἐπαγγελματίας Ν. Μαγγίνας, σημαντικῶν στιγμῶν γεγονότων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως διὰ τοῦ πενιχροτάτου δυστυχῶς ἐξοπλισμοῦ Ὑμῶν. Πράττετε δὲ τοῦτο ἐθελοντικῶς –ὅπερ οὐχὶ σύνηθες– ἀθορύβως καὶ μετὰ ταπεινώσεως, τοῦθ'ὅπερ ἐνοχλεῖ φυσικῶς τοὺς θηρευτὰς τῆς προβολῆς, ἐγωπαθείας καὶ τῆς δῆθεν "θυσιαστικῆς προσφορᾶς". "Γίνεστε οὖν οἰκτίρμονες" (Λουκ. 6, 36). 
Διὸ καὶ ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἐκτιμῶσα τὴν σεμνότητα, τὸ ἐκκλησιστικὸν φρόνημα καὶ γενικῶς τὸ ἁπλοῦν καὶ ἀπέριττον Ὑμῶν, ἀπεφάσισε νὰ σᾶς ἀπονείμει τὸ Ὀφφίκιον τῆς Ἀρχοντίσσης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετ'ἀποχρώσεώς τινος τοῦ Μαΐστορος, λόγῳ τοῦ οὐχὶ συνήθους εἴδους τῆς εἰκονιστικῆς Σας προσφορᾶς. 
Ἀξία

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images