Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

0
0
Ο Ναός της Ευαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε: 
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 24ην Μαρτίου, καθ’ ὅν ἔψαλε, κατ’ἔθος, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παλλάς-Ἀθηνᾶ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Καρανικόλα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν,ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου,ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς πατρικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν εἰς τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος. 

Ι. Ναός Ευαγγελισμού Βαφεοχωρίου 

β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου,κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 25ην ἰδίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Robert Schuddeboom, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Peter Solej, Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου NAPS, ἐκ Μπρατισλάβας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Γεωργῆν, τέως Πρέσβυν-Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐρατοῦς Χατζησάββα, Ἐπικούρου Καθηγητρίας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Sorin Moldovan, Πρόεδρον Νεολαίας τοῦ ἐν Ρουμανίᾳ Δημοκρατικοῦ-Φιλελευθέρου Κόμματος, καί Ἀνδριανόν Γιάννου, Διευθυντήν Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Τμήματος Νεολαίας τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Aytaç Atilla, ὑποψήφιον Δήμαρχον Νήσων τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «CHP», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Avedis Kevork Hilkat καί Abdurrahman Kücüksan. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Sırrı Süreyya Önder, ὑποψήφιον Δήμαρχον τῆς Πόλεως τοῦ Δημοκρατικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «HDP», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
- Τήν Ἐλλογ. δίδα Αἰκατερίναν Καγιαντελέν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Γεωργίου, Ἐκπαιδευτικούς, ἐντεῦθεν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν πρός τιμήν τοῦ Προξενικοῦ Σώματος καί τῆς Τουρκικῆς κοινωνίας ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 25ης τ.μ. . 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, αὐθημερόν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264