Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Η Δ'ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ διοργανουμένης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, μέ θέμα: «Ἡ Θεσσαλονίκη τῶν Ζωγράφων-Ἡ Θεσσαλονίκη τῶν Ποιητῶν»,ὁμιλήσας καταλλήλως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχηςἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷκατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου. 
Παρέστη συμπροσευχόμενος πολυμελής ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βελιγραδίου, πρός οὕς ἀπηύθυνε λόγους πατρικῆς στοργῆς καί εὐλογίας. 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον,τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ’ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, Ρούσσης κ. Ναούμ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ξάνθῃ ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους, Ἐπισκόπου Περιθεωρίου, καί ἐκ Θεσσαλονίκης, καθώς καί ὅμιλοι Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Σουφλίου καί τοῦ 4ου Λυκείου Κοζάνης, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισεν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά: 
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Μαρτίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, καθ’ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι Καθηγητῶν, Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γυμνασίου Ἄρτης, τοῦ 1ου Πειραματικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν, τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πυλαίας Θεσσαλονίκης, τοῦ 3ου Γυμνασίου Παλλήνης Ἀττικῆς, τοῦ 34ου καί τοῦ 40ου Δημοτικῶν Σχολείων Θεσσαλονίκης, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης, μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὡμίλησε πατρικῶς. 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 30ῆς Μαρτίου,καθ’ ἥν ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου, ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Tomczewski, Θεολόγου, ἐξ Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, μετονομασθέντος εἰς Φιλόθεον. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωαννικίου Κουλιανοπούλου καί Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ξυριδάκη, Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γυμνασίου Ἐλευσῖνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Ἀντωνίου Καλιγέρη, ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σουφλίου καί τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ν. Μουδανίων, οἱ γονεῖς τοῦ νεοχειροτονηθέντος Ἐντιμ. κ. Στέφανος καί Εὐγεν. κ. Φλώρα, συγγενεῖς αὐτοῦ καί ἄλλοι προσκυνηταί. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας καί διένειμε τό ἀντίδωρον.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος, παρουσιάσας τῇ Α. Θ. Παναγιότητι, τῷ Πατριάρχῃ, τόν νεοχειροτονηθέντα Διάκονον, ὁ ὁποῖος καί ὑπέβαλεν Αὐτῷ τήν εὐγνωμοσύνην του διά καταλλήλου ὁμιλίας, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας πατρικῶς τόν νέον Κληρικόν καί συγχαρείς τούς παρισταμένους οἰκείους καί συμπολίτας αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις ἑστιατορίῳ Kıyı, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου. 
* * * 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης μετέβη τήν Κυριακήν, 30ήν Μαρτίου, εἰς τό πλησίον τοῦ Πατριαρχείου ἐκλογικόν κέντρον καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν τῶν δημοτικῶν Ἀρχόντων τῆς Πόλεως. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας,καθ’ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιατικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, καί Σπυρίδωνος Μπούρτζη, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρούσσης κ. Ναούμ, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Κίλε, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Boris Strahilov. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωαννίκιον Κουλιανόπουλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ξυριδάκη, Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικοῦ, καί τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ. 
- Τήν Ἐξοχ. κ. Τσαμπίκαν Ἰ. Ἰατρίδου, Βουλευτήν Δωδεκαννήσου τοῦ Κόμματος «Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες». 
- Τούς Μουσικολ. κ. Νικόλαον-Σταμάτιον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, καί Γεώργιον Κιοσέογλου, Γενικόν Γραμματέα αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Erkam Tufan, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας, καί Kudret Altındağ, Γενικόν Γραμματέα αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Σιουρούνην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τοῦ ἐξαδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Σιουρούνη, Σχεδιαστοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images