Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

$
0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου,κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 26ην Ἰουλίου, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Gabriel Şopandă, Πρέσβυς τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γαϊτάνης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν τῆς Ἀττικῆς. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σαμουήλ Ἐφές, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ πανηγυρίσαντος Ἱ. Ναοῦ, ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τήν ποιμαντικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τούς ἐν τῇ Πόλει διαβιοῦντας Ρουμάνους Ὀρθοδόξους καί ἐξῇρε τάς ἀγαθάς σχέσεις μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, μή παραλείψας νά ἀναφερθῇ εἰς τήνκατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον παρουσίαν Του, σύν Θεῷ, εἰς Βουκουρέστιον διά τά ἐγκαίνια τοῦ πρότριτα ἀνεγερθέντος Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς ρουμανικῆς πρωτευούσης, εἶτα δέ ἀπηύθυνεν ἅπαξ ἔτι θερμόν μήνυμα συμπαθείας πρός τόν δοκιμαζόμενον ἑλληνικόν λαόν,ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπισυμβάσης ἐν Ἀττικῇ ἐθνικῆς τραγωδίας, ὡς ἄλλως τε ἔπραξε καί ἐπισήμως διά τῆς ἀποστολῆς καταλλήλων τῇ περιστάσει σεπτῶν Πατριαρχικῶν Μηνυμάτων πρός τήν πολιτειακήν καί τήν πολιτικήν ἡγεσίαν τῆς Ἑλλάδος. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α΄ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου,ἐπεσκέψατο τόν οἰκουροῦντα Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan,ὑποβληθέντα προσφάτως εἰς ἐγχείρησιν, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, εὐχηθείς αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Καλλίνικον Χασάπην, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παρασκευᾶν Μαΐν καί Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κυριακόν Παπαδόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Κουβέϊτ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Π. Μπρούχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Λαζάρου, ἐντεῦθεν, τόν ὁποῖον συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν πανεπιστημιακῶν αὐτοῦ σπουδῶν, εὐχηθείς αὐτῷ καλήν σταδιοδρομίαν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθηὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στεφάνου, κατά τήν πανήγυριν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images