Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9269

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΜΒΡΟ ΚΑΙ ΑΡΤΑΚΗ (ΒΙΝΤΕΟ)

0
0


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
 Τό Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς τήν Ἴμβρον καί τήν Ἀρτάκην 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, κατά τάς ἡμέρας 14 - 22 Αὐγούστου (2018) ἐπεσκέφθη τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, ὅπου τήν ἡμέραν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ναῷ τοῦ χωρίου Αὐτοῦ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου. Εἰς ἄλλας εὐκαιρίας ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησεν εἰς τούς Ναούς τῶν χωρίων Σχοινούδι, Γλυκύ καί Ἀγρίδια. 
Ἐπεσκέφθη τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ὅστις παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου τῇ συμμετοχῇ πολλῶν προσκεκλημένων. Ἐπεσκέφθη ἐπίσης ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί τόν Δήμαρχον Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, συγχαρείς αὐτούς ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Θυσιῶν (Kurban Bayramı). 
Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης ἐπραγματοποίησεν ἐπισκέψεις καί ηὐλόγησε τούς οἴκους συγγενῶν καί φίλων Αὐτοῦ, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως γεῦμα, ἐνῷ τήν Δευτέραν, 20ήν Αὐγούστου, ἐξέδραμεν εἰς τό Παλαιόκαστρον Σχοινουδίου, προσκυνήσας μετά τῶν πολυπληθῶν συνοδῶν Του εἰς τά καθ’ ὁδόν ἐξωκκλήσια τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 
Τό ἑσπέρας τῆς 16ης ἰδίου ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρηκολούθησε τήν συναυλίαν τήν ὁποίαν ἔδωκεν ἡ γυναικεία χορῳδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, εἰς τό ὑπαίθριον ἀμφιθέατρον τοῦ Λυκείου τῶν Ἀγριδίων, ὁμιλήσας εἰς τό τέλος καί συγχαρείς διά τήν ἄψογον ἐκτέλεσιν τά μέλη τῆς χορῳδίας, εἰς τά ὁποῖα ἀκολούθως παρέθεσε δεῖπνον ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ᾗτινι ποικιλοτρόπως διακονεῖ ἡ κ. Χαραλαμπίδου μετά τῶν συνεργατῶν αὐτῆς, ὑπό τάς εὐλογίας τοῦ Ποιμενάρχου των Σεβ. Μητροπολίτου κ. Βαρνάβα.


Ὁλοκληρώσας οὕτω τό ἑόρτιον προσκύνημά Του ὁ Παναγιώτατος εἰς τήν λίαν προσφιλῆ Αὐτῷ γενέτειράν Του ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς 22ας τ.μ. μέσῳ Δαρδανελλίων εἰς Ἀρτάκην τῆς Κυζικηνῆς Χερσονήσου διά νά προστῇ τήν ἑπομένην τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκουεἰς τά ἐρείπια τῆς ἄλλοτε μεγαλοπρεπῶς πανηγυριζούσης Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης κατά τήν ἡμέραν αὐτήν. Κατά τήν Θ. ταύτην Λειτουργίαν ὁ Πατριάρχης ἔσχε συλλειτουγούς τούς Σεβ. Μητροπολίτας Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον καί Καρθαγένης κ. Μελέτιον. 
Κατά τήν Λειτουργίαν ταύτην παρέστη συμπροσευχομένη καί ἡ Εὐγενεστάτη κ. Ἀργυρώ Παπούλια, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἀπαγγείλασα τό «Πιστεύω» καί τό «Πάτερ ἡμῶν».


Κατ’ ἔτος κατά τό προσκύνημα ἡμῶν τοῦτο εἰς τήν ἱστορικήν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῆς Φανερωμένης λίαν εὐγενῶς προσφέρει τάς διευκολύνσεις καί τάς ἐξυπηρετήσεις αὐτοῦ ὁ Δήμαρχος Ἀρτάκης (Erdek) Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, τόν ὁποῖον καί δημοσίᾳ ηὐχαρίστησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης κατά τήν ὁμιλίαν Αὐτῆς ἑλληνιστί καί τουρκιστί εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας. 
Ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ, μετά τό πρός τιμήν αὐτῶν παρατεθέν ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου γεῦμα, ἐπέστρεψαν εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς 23ης Αὐγούστου.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9269

Latest Images

Trending Articles

Latest Images