Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (5-7 Ιουλίου 2013)

0
0

Τό Σάββατον, 6ην Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦτελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος προηγουμένως ὑπεδέξατο τόν Παναγιώτατον ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τῆς νήσου, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κάτοικοι καί παραθερισταί ἐκ τῶν νήσων. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τό καθιερωμένον Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου καί τόν Ἁγιασμόν. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς, καθ’ἥν ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ρομποπούλου, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Παιδοπόλεως καί τούς ἐθελοντάς καί ἀπευθυνθείς πατρικῶς εἰς τούς τροφίμους αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. Ἐπηκολούθησε γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Ἰουλίου, καθ’ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐλληνικῆς Μαραθωνίου Κολυμβήσεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Χατζίκου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, ἥτις καί προσεφώνησε μεθ’ υἱϊκῶν αἰσθημάτων τόν Παναγιώτατον, ὁ Ὁποῖος καί ἀντεφώνησε καταλλήλως, ἐνῷ, τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 7ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου,κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. 
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Μελετίου Σακκουλίδου, διακονήσαντος ἐπί τεσσαρακονταετίαν καί πλέον ἐν τῇ Κοινότητι Κοντοσκαλίου. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, ἐκ μέρους τῶν ἐν Ἀθήναις Κοντοσκαλιανῶν, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. 
* * * 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου,ἐπί τῇ 41ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ. 
 Συνάντησις διά τήν Α’ βάθμιον Ἐκπαίδευσιν 
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 5ης Ἰουλίου ἐ.ἔ., προσκλήσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ καί Ἀρχιεπισκόπου καί Ποιμενάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπραγματοποιήθη σύσκεψις ἐν τοῖς Πατριαρχείοις πρός ἐνημέρωσιν Αὐτοῦ καί ἀνταλλαγήν ἀπόψεων ἐπί θεμάτων τῆς προνηπιακῆς, προσχολικῆς καί πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως ἐν ὄψει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους καί τῆς εὐχαρίστου πραγματικότητος τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεαρῶν βλαστῶν τῆς Ὁμογενείας. 
Συμμετέσχον ὁ Σεβ. Πρωτοσυγκελλεύων, οἱ Ἐλλογ. Σύμβουλος Ἐκπαιδεύσεως καί ἐκπρόσωποι τῶν Δημοτικῶν Σχολείων τοῦ Ζαππείου, τῆς Πριγκήπου καί τῆς Ἴμβρου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, ἡ ὑπεύθυνος τοῦ Ἐργαστηρίου Προνηπίων Ἁγ. Τριάδος Σταυροδρομίου καί ἐκπρόσωπος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. 
Μεταξύ ἄλλων συνεζητήθησαν καί τά θέματα συστάσεως Ἐπιτροπῆς Παιδείας συμβουλευτικοῦ χαρακτῆρος καί συμβολῆς τῶν Κοινοτήτων μας εἰς τήν συντήρησιν καί προώθησιν τῆς ὁμογενειακῆς παιδείας, διά τήν πλήρη ὑποστήριξιν τῆς ὁποίας εἶπεν ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὅτι δέν θά παύσῃ ἡ στοργική μέριμνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κατά τήν μακράν παράδοσιν αὐτῆς. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης. 
- Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Χορτιάτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Εἰρήνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, Ἱερορράπτου. 
- Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Παιδοπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Ρομποπούλου, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης. 
- Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Παντελεήμονα Καλαϊτζίδην, Διευθυντήν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Βόλου, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἐορτῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Yavuz Yüksel, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Nervin, ἐντεῦθεν.  
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Ἐπιστημονικόν Συνεργάτην τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Πάνου, Ὀρθοδοντικοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τήν Εὐγενεστάτην κυρίαν Κωνσταντίαν Χριστοδούλου, μετά τῶν θυγατέρων αὐτῆς Μαριάννης καί Ἑλένης, ἐκ Λονδίνου. 
* * * 
 Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Mehmet Hocaoğlu καί Özlem Polat, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελέσεως Γάμων τοῦ Δήμου Σισλῆ, τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου. 
* * * 
Σεπτῇ ἐντολῇ, κληρικός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ ἐν Çağlayan νοσοκομείῳ Florence Nightingale νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Ν. Νικολαΐδου καί ηὐχήθη αὐτῇ τά εἰκότα.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264