Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (11-13 Απριλίου 2014)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 11ης Ἀπριλίου. 
β) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης τρ.μ., καθ’ὅν παρέστησαν ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 5ου Γυμνασίου Λαρίσης καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων. 
γ) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 13ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν θεῖον λόγον, ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος Ἐλλογ. Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ Ὀρθοπεδικῆς κ. Γεωργίου Καπετάνου, ὅμιλος μελῶν τοῦ Βιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Λυκάρτση, Προέδρου τοῦ τμήματος ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἀριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς, τοῦ ἐν Λαρίσῃ Κέντρου Ἑλληνικῆς Παιδείας-Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης Ράπτη, τῶν Μοντεσσοριανῶν Σχολείων Ἀθηνῶν, τοῦ 1ου Γυμνασίου καί τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Γυμνασίου Γέρακα Ἀθηνῶν καί τοῦ Εἰδικοῦ Λυκείου Ἰλίου Ἀθηνῶν, πρός τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν, εὐχηθείς εὐλογημένον καί πανευφρόσυνον τό ἐπί θύραις Πάσχα. 
δ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου,τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 12ην τ.μ., παρέστη κατά τήν συναυλίαν τῆς ἐξ Ἑλλάδος ᾀοιδοῦ κ. Ἀναστασίας (Νατάσας) Θεοδωρίδου, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç, διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ ἐπί τῇ 25ῃ ἐπετείῳ τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν ἀρχῇ τῆς ὁποίας καλωσώρισε τήν καλλιτέχνιδα καί ἐχαιρέτισε τούς παρόντας ἑλληνιστί καί τουρκιστί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Jan Dellüler, ἐξ Ἀντιοχείας (Antakya). 
- Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν Μιχαηλίδην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγκύρας. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ζαχαρίου, Φοιτητοῦ Ἰατρικῆς ἐν Φιλιππουπόλει,, τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Θεοδώρου Ἠ. Πιτταρᾶ, Ἰατροῦ-Λέκτορος τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης Χαϊδάρογλου. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Παπαθανασίου, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Φιλιππουπόλεως. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Önder Erdoğan καί Tacettin Tıraş, στελέχη τοῦ ξενοδοχείου Ramada Ραιδεστοῦ. Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀργεντινῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Luis Rosales. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθηνόδωρον Γλαβέλην καί Χρῆστον Πατούλιαν, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν, καί Νικόλαον Καλημέρην, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καρασερίδην, ἐκ Ριάντ Σαουδικῆς Ἀραβίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδριανῆς Φάνου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου-Πορφυρίου. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Θεοδωρίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Χριστιάνας καί συνεργατῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μουζάκην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν καί Χρῆστον Χαρίσην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθηκαταλλήλως κατά: 
- Tήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην Δημητρίου Καντεμίρ, μέ τίτλον: «Ὁ Δημήτρης Καντεμίρ ἐπιστρέφει στή Σχολή», καθ’ἥν ἐξετέλεσε συνθέσεις αὐτοῦ τό Ὀργανικόν Σύνολον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέρα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη. 
- Tήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τό Σάββατον, 12ην ἰδίου. 
-  Τήν ἐν τῷ ἐν Ataköy σταδίῳ Sinan Erdem, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, τήν Κυριακήν, 13ην τρ.μ..

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264