Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019)

0
0


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ΤουΠατριαρχῶν Νεοφύτου Η’ καί Μαξίμου Ε´, ὡς καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Λαοδικείας Μαξίμου, Σάρδεων Μαξίμου, Σταυρουπόλεως Μαξίμου καί Εὐχαΐτων Τιμοθέου. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 22ας ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ’ οἶκον τόν ἑορτάσαντα κατά τήν προτεραίαν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμονκαί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τῇ μητρί αὐτοῦ Εὐγενεστάτῃ κυρίᾳ Ἑλένῃ Βγενοπούλου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κανάγκας κ. Θεοδόσιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκλογῇ καί χειροτονίᾳ αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀμβροσίου Γκουρβέλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν. 
- Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, Τιμόθεον Ραϊλάκην – Βρανᾶν, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, καί Διονύσιον Τζῖτζον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, καί τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Inalco, ἐκ Παρισίων. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Πέραν. 
- Tήν Εὐγεν κ. Özlem Öztekin Vural, ὑποψηφίαν Δήμαρχον Νήσων τοῦ Κόμματος ΑΚP, μετά συνεργατῶν αὐτῆς. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι. 
- Ὅμιλον συζύγων τῶν ἐνταῦθα Γενικῶν Προξένων διαφόρων Χωρῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, κατά τάς λατρευτικάς ἐκδηλώ-σεις καί τήν πανήγυριν τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ἐν τῇ ὁμωνύμῳ Ἱ. Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ, τήν Τετάρτην, 23ην Ἰανουαρίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου: 
α) κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου παρουσίασιν τῆς «Δογματικῆς» τοῦ Ὁσίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ τοῦ Θεάτρου «Παλλάς», τήν Δευτέραν, 21ην τ.μ., καί 
β) κατά τήν παρουσίασιν τοῦ διτόμου ἔργου τῶν Ἐλλογ. Ἠλία καί Ἰωάννας Ἀνδρέου, ὑπό τόν τίτλον «ΙΜΒΡΟΣ - Ἕνα μικρό Νησί μέ μεγάλη ἱστορία», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Ἰμβρίων, τήν Τετάρτην, 23ην ἰδίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἑταιρίας «Kitab-ı Mukkades Şirketi» Σεμινάριον, ἐπί τοῦ θέμα-τος «Kutsal Kitap Işığında Yaraları Sarmak», ἐν τῇ ἐν Πέραν ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 22αν τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῦ θέματος «Οἱ Μουσικές τῆς Πόλης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, αὐθημερόν. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἑλένης Φουτσιτζίογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, αὐθημερόν. 
- Καταλλήλως δέ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Ἰοῦς Τσοκώνα, ὑπό τόν τίτλον «Ἔγκλημα στόν Ἰανό», ἐν τῇ ἐν Καλαμαριᾷ ἕδρᾳ αὐτῆς, τό Σάββατον, 19ην ἰδίου.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264