Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

0
0


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά: 
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Μαρτίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀγρινίου, Ναυπάκτου καί Ρόδου, καί 
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 31ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος. Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, μετέβη εἰς τό ἐκλογικόν Κέντρον τῆς περιοχῆς Φαναρίου καί ἔκαμε χρῆσιν τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος Αὐτοῦδιά τήν ἀνάδειξιν τῶν νέων Δημοτικῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, Πνευματικός τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
* * *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ραφαήλ Σίδερην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Γεωργίου Μαυρουδῆ, Ἑλένης Γιακουμάκη καί Γε-ωργίας Περώνη, Ἐκπαιδευτικῶν, ἐκ Ρόδου. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντάραν, Δήμαρχον Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας, Χαράλαμπον Καραπάνον, Νομικόν, ἐξ Ἀγρινίου, Γεώργιον Σταυρόπουλον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Σακέτου, ἐκ Ναυπάκτου, καί τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Alexandra Najarian, Μεταπτυχιακῆς Φοιτητρίας, ἐξ Η.Π.Α., Mogens Link-Schmidt, ἐκ Δανίας, καί Benjamin J. Feindt, ἐκ Γερμανίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Ζωάννου, Ἀντιδήμαρχον Κοινωνικῆς Πολιτικῆς καί Ὑγείας Δήμου Ρόδου, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς Εὐγεν. κ. Βαρβάρας. Τόν Ἐντιμ. κ. Dimitar Gerasimov, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Βουλγαρίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀβραμίδην, γαμβρόν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κυροῦ Ἰακώβου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Σωφρονιάδου, ἐξαδέλφην τοῦ ἀποιχομένου Ἱεράρχου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Metin Kılınç καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Janet, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Howard Prince – Wright, Οἰκομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, καί Στυλιανόν Στεφάνου, ὡσαύτως Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, Ψυχολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίνης, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντινιάν Bug, μετά τοῦ θυγατρίου αὐτῆς, ἐκ Φραγκφούρτης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Καρύδαν, Δημοσιογράφον, ὑποψήφιον Βουλευτήν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Φειδοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κλεάνθην Μανδαλιανόν, Ἰατρόν, Ὑποψήφιον Δήμαρχον Εὐόσμου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλέξιον Rousannen, ἐκ Φιλλανδίας, καί Παῦλον Gomez, ἐκ Μεξικοῦ, δοκίμους ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθηὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύδνεϋ, τό Σάββατον, 30ήν Μαρτίου.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images