Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: 
α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων,τήν Παρασκευήν, 12ην Ἀπριλίου, 
β) Τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου,τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων. 
Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν, ὡς καί πολυπληθεῖς Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδη», τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, τοῦ Λυκείου Ἀκροπόλεως καί τοῦ Λυκείου «Ἀποστόλου Βαρνάβα», ἐκ Λευκωσίας, συμμετασχόντες εἰς τό 7ον Διεθνές Μαθητικόν Συνέδριον Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης - Ὁ Αἰώνιος Ἔφηβος», οὕς ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων εἰς τάς αὐλάς τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου, διανείμας αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια, καί 


γ) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης ἰδίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐν οἷς καί ὅμιλος Καθηγητῶν, κηδεμόνων καί μαθητῶν τῆς Ε’ καί ΣΤ’ τάξεως Δημοτικοῦ τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Εὐθυμιάδου, Προέδρου τοῦ Ἀσύλου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Μαυρίδου, Διευθυντοῦ τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Παναγιωτάτου ἐξάραντος μέν τήν ἐπί ἕνα αἰῶνα προσφοράν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ τούτου Ἱδρύματος πρός τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν καί τήν Ἐκκλησίαν, μνησθέντος δέ τῆς ἐπισκέψεώς Του εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τούτου κατά τό παρελθόν φθινόπωρον καί τῆς τιμητικῆς δοχῆς, ἧς Οὗτος ἔτυχε παρά τῶν ἰθυνόντων τοῦ Ἀσύλου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα Ὁσιολ. Πρεσβύτερον κ. Πορφύριον Καρατζῖκον, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρύακος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν β’ βαθμόν τῆς ἱερωσύνης, πρός ὅν Οὗτος ηὐχήθη εὐλογημένην παρά Θεοῦ καί καρποφόρον ἐν πᾶσιν ἱερατικήν διακονίαν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεολέκτης καί Θεονύμφης, ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης, λαβουσῶν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐνταῦθα τριμήνου διακονίας αὐτῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλον, Προεστῶτα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Γιόφογλου, Προέδρου τῆς εἰρημένης Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
- Τούς Θεοφιλ. ΡΚαθολικούς Ἐπισκόπους Γρατιανουπόλεως κ.κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ruben Tierrablanca, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καλλίνικον Μαρουλῆν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀριστείδου Παυλίδου, Ἀνθυπολοχαγοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἀθανασίου Μπιτζίδου, Φυσικοθεραπευτοῦ, ἐκ Σερρῶν, καί Ἀντωνίου Παππᾶ, Ἐκπαιδευτικοῦ, ὡσαύτως ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἡρακλείδιον Ξιοῦρον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἱεροψάλτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Ἐκμεκτσίογλου, Ἐπ. Καθηγητοῦ ἐν τῷ Πoλυτεχνείῳ τῆς Πόλεως. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilkent» Ἀγκύρας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Σπηλιώτην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδριανῆς Καλύβα, Φιλολόγου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ξένην Μπαλωτῆ, Ἱστορικόν, Ὑποψηφίαν Εὐρωβουλευτήν τοῦ Κόμματος «Τό Ποτάμι», ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Tolga Kurt, Καρδιοχειρουργόν, μετά τῆς συζύγου του Ἐλλογ. κ. Nilüfer, Ὀδοντιάτρου, καί τῶν τέκνων των Tuna καί Efe, ἐκ Çanakkale. 
- Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 15ου Γυμνασίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Φωτίου Βαχαρίδου, Διευθυντοῦ αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐθύμιον Τσιγαρίδαν, Ὅμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐπιδώσαντα Αὐτῷ τά νέα πονήματά του, ὑπό τούς τίτλους «Θεοφάνης ὁ Κρής» καί «Φορητές Εἰκόνες τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου καί Ναῶν τῆς Καστορίας (12ος – 16ος αἰώνας)». 
- Τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί μέλη τῆς Ὁμάδος Ὑποστηρίξεως τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ψυχογιόν, Ἐκδότην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μερσίνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Νταλάραν, Καλλιτέχνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, τ. Ὑπουργοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Σταμόπουλον, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Μαυριγιαννάκη, Χαραλάμπη Μιχαλόπουλον, Ἰδ. Ὑπάλληλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Λαζανᾶ, ἐκ Πατρῶν, Γεώργιον Μιχαλόπουλον, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς Μαυραγάνη, Καθηγητρίας, καί Κυριακόν Μιχαλόπουλον, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Μανωλοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Μέλη τοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου Ἀρετσού – Δέρκων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Σαρηγιάννη, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Robert Moorhead, Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Michele Kiosoglou, καί Κωνσταντῖνον Ψαρομάτην, Ποδίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, Ἰατροῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Κυριακῆς, Σταύρου καί Χρυσῆς, ἐξ Ἀδελαΐδος. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Χριστοδούλου, Θεολόγον, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Κῦρον Πατσαλίδην, Καλλιτέχνην, ἐκ Βιέννης. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Numan Gülşah καί Serdar Taştanoğlu, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου «Nikomedia Tolerans Müzik». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου δεῖπνον πρός τούς συμμετασχόντας εἰς τό 7ον Διεθνές Μαθητικόν Συνέδριον Λογοτεχνίας «Ἀντώνης Σαμαράκης - Ὁ Αἰώνιος Ἔφηβος», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Pera Palace», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 11ης Ἀπριλίου. 
-Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καλλινίκου Γεωργιάδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κατά τούς διοργανωθέντας 34ους ἐτησίους Πανελληνίους Διαγωνισμούς τῆς «Χορῳδίας καί Ὀρχήστρας Νέων (Χ.Ο.Ν.)», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, μεταξύ 12ης καί 14ης τ.μ..

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264