Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (6 ΜΑΪΟΥ 2019)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 6ην Μαΐου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Γεωργιανῆς Παροικίας, μεταλαβόντος τῶν ἀχράντων μυστηρίων, καί τῇ συμπροσευχῇ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, τοῦ Ἐξοχ. κ. Geroge Janjgava, Πρέσβεως τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐν τῇ Πόλει ἀναπαυομένων Γεωργιανῶν. 
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ ἅγιος Ἐρυθρῶν, Ὑπεύθυνος τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς Ἐκκλησίας, προσεφώνησε καταλλήλως τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν, Ὅστις, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ παρέσχε ποιμαντικῆς φύσεως συμβουλάς πρός τούς Γεωργιανούς πιστούς ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἐν Οὐκρανίᾳ, ἐξῇρε τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, συνεχάρη δέ καί τόν ἅγιον Ἐρυθρῶν καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς, καί, ἀφοῦ ἀπέστειλε τόν ἀδελφικόν του ἀσπασμόν πρός τόν Μακ. Πατριάρχην Γεωργίας κ. Ἠλίαν, ἐπεδαψίλευσεν ἐν τέλει πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐκζητήσαντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Νικοδήμου Σαϋδάμ καί μελῶν τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεολέκτης καί Θεονύμφης καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Νοταρίου κ. Ἰωάννου Καλαμάρη καί Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Mihail Töre, Ἐντιμ. κ. Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, Ἐντιμ. κ. Turguay Altınışık καί τῆς Εὐγεν. κ. Semra Abacı, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Μήλιον, Καθηγητήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Χαραλάμπους καί Χριστοφόρου Συκεῶν Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἱερολ. κ. Ἰωήλ Ποδαρόπουλον, Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἐκ Βόλου, μετά τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ποδαροπούλου, Παιδοψυχιάτρου, καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Προύσαλη, Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, ἐκ Ζυρίχης. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ναυρινιάδην, Έπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Ναταλίας, ἐκ Πέλλης. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀστέριον Ράπτην, Στέλεχος τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Βορείου Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Τριανταφυλλίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Χίνη, Παθολόγον, Διευθύντριαν τοῦ Γενικοῦ Κρατικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν «Γεώργιος Γεννηματᾶς», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, Φοιτητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθηὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωσήφ Κιουρούκογλου καί Εὐσταθίας Νταλακούρα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 5ην Μαΐου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles


Έκθεση Γ'Λυκείου - Κριτήρια αξιολόγησης συνεξέτασης Γλώσσας και Λογοτεχνίας...


Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ! 23/10/2019, ΚΛΙΝΙΚΗ DHI, ΓΙΑΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΣΙΟΥΚΑΣ


Πόσο ζουν οι μέλισσες όταν τρώνε μέλι ζάχαρη και ιμβερτοποιημένο σιρόπι:...


Ποιά σχέση μπορούν να έχουν ρωσικές τράπεζες και ρώσοι ολιγάρχες με τις...


Αυτή είναι η 27χρονη όμορφη κόρη του Βασίλη Καρρά [εικόνες]


Νεοελληνική Γλώσσα Γ´ Λυκείου: Κριτήριο αξιολόγησης –Δε φταίει η Δημοκρατία


ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΦΛΕΒΑΡΟΣ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΟΥΤΣΑ ΚΟΥΤΣΑ, ΟΛΟ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΛΟΥΤΣΑ


ΔΗΜ. ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ: ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΝ ΕΠΡΟΙΚΙΣΑΝ ΜΕ ΦΩΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ!!


Η καλημέρα σήμερα 16-3-2019 με μια όμορφη σκέψη από το Λογοτεχνικό περιβόλι!


Η Διευθύντρια του ΕΦΚΑ Αργυρώ Πίκουλα υποψήφια με τον Παν. Νίκα στην Κορινθία

Latest Images