Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΒΑΛΟΥΚΛΗ

0
0
φωτογραφίες: Yani Kayakoparan
Σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων (12-5-2019), στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, στην Κωνσταντινούπολη,τελέστηκε, κατά την τάξιν, η καθιερωμένη την ημέρα αυτή Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου,συλλειτουργούντων των Συνοδικών Αρχιερέων και των νεοεκλεγέντων Αρχιεπισκόπων Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου και Αυστραλίας κ. Μακαρίου. 


Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου:
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Μαΐου,καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Θείας Μεταμορφώσεως Ν. Κορδελιοῦ καί ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φωκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μουλατσιώτου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, ὡς καί μέλη τῆς Ὀργανώσεως «AHEPA», ἐξ Ἀμερικῆς, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἐπεδαψίλευσε τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, καλωσορίσας πάντας ἐγκαρδίως εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐνημέρωσε δέ αὐτούς περί τῶν ἄρτι περατωθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφορικῶς πρός τήν ἀνάδειξιν νέων, δραστηρίων καί λίαν κατηρτισμένων Ποιμεναρχῶν, διαπνεομένων ὑπό τοῦ ἤθους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, διά τάς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπάς Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν ἄσβεστον προσδοκίαν διά τήν, σύν Θεῷ, ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἡ ὁποία θά τροφοδοτῇ καί πάλιν μέ ἄξια καί ἱκανά στελέχη τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 12ην Μαΐου, μετέβη μετά τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη τῆς κατ᾿ ἔτος τελουμένης ἐν αὐτῇ Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. 
Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τορόντο κ. Σωτήριος, Ἀνέων κ. Μακάριος, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Αὐστραλίας κ. Μακάριος, Σύμης κ. Χρυσόστομος καί Ἀσπένδου κ. Ἱερεμίας, ἐκ Βραζιλίας. 

Τόν θεῖον λόγον ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ναθαναήλ.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως, ἐξ Ἑλλάδος, ἐξ Ἀμερικῆς, ἐκ Πορτογαλίας, ἐκ Βραζιλίας, ἐξ Αὐστραλίας καί ἐξ Οὐκρανίας. 
Μετά τήν ἀπόλυσινἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βλιαγκόφτην, Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας,ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν του πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τήν ἀφοσίωσίν του εἰς τά ἰδανικά του, ἐξάρας ἰδιαιτέρως τήν προσφοράν τοῦ νέου Ἄρχοντος εἰς τόν χῶρον τῆς θεολογίας καί εἰς τήν μαρτυρίαν τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ διά τῆς συμμετοχῆς του εἰς διορθοδόξους καί διαχριστιανικάς ἐπιτροπάς ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. 
Ὁ νέος Ἄρχων ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί διαβεβαιώσας ὅτι θά συνεχίσῃ τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως καί προαγωγῆς τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εἰς τήν γερμανικήν κοινωνίαν καί εἰς τόν οἰκουμενικόν στῖβον. 
Ἀκολούθως ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, καί ὁ Πατριάρχης Ὅστις ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένωνΠατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους. 
Ἀκολούθως, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει. 
Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα, εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, καθ’ ἥν ὡμίλησε καί πάλιν ὁ Πατριάρχης. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιονὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Γερμανοῦ Δ’ καί Γερμανοῦ Ε’ (ἀναπαυομένου ἐν Χαλκηδόνι) καί τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Αἴνου Γερμανοῦ, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Ἀναλήψεως Μακροχωρίου, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κυροῦ Γερμανοῦ. 
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείουκαί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς, μέ τό καθιερωμένον τσούγκρισμα τοῦ αὐγοῦ.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles


Αποδεικτικά μέσα στην πρακτική είναι τα έγγραφα, οι μάρτυρες και οι ένορκες...


20 παλιά σχέδια της Ντε Μι Σε για σταυροβελονιά /20 vintage DMC cross stitch...


Από τις πίστες σε... τσόντα η Αριάδνη Ακριβού


Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ´ Λυκείου: Υπάρχει ασφαλής πυρηνική...


ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΡΑΣΟ - ΡΑΚΟΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΕΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΝ...


Θεραπεία της νοζεμίασης στα μελίσσια: Τι κάνουμε τώρα το Χειμώνα;


3 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kick Boxing για τον αθλητικό σύλλογο του...


Πήγαμε στην παρουσίαση βιβλίου της Ρένας Δημοσθένους


Απίστευτο: Στους -16.5 βαθμούς Κελσίου έπεσε η θερμοκρασία σε χωριό της Αρκαδίας


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ: ΝΕΑ «ΑΓΙΑ ΛΟΥΓΚΡΑ» ΜΕ ΡΑΣΑ!!!ΑΥΝΑΝΙΖΕΤΑΙ LIVE!!ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ!click here for Latest and Popular articles on Mesothelioma and Asbestos


Latest Images