Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ (ΦΩΤΟ)

0
0

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Ἡ πανήγυρις τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς εἰς Σμύρνην 
Δημητριάδος Ἰγνάτιος: "Ἡ ζωή εἰς τήν Ἐκκλησίαν πρέπει νά εἶναι μία ἐν Χριστῷ ἔκπληξις"
Ἱεροπρεπῶς καί σεμνοπρεπῶς ἐτελέσθη καί ἐφέτος ἡ πανήγυρις τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς εἰς Σμύρνην, ὁ ὁποία, ἐξ ἔθους παλαιοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σμυρναίων, ἄγεται τήν πέμπτην Κυριακήν ἀπό τοῦ Ἁγίου Πάσχα, καθ'ἥν ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτήν. 
Πασῶν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος καί προσεκάλεσεν αὐτόν ὅπως προστῇ τῆς πανηγύρεως ταύτης. Εἰς αὐτήν προσῆλθον καί μετέσχον τά πάσης ἐθνικότητος μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καί ὀλιγάριθμοι προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, ἐνῷ, ὡς πάντοτε, τόσον τά ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας ὅσον καί τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή Προσευχή ἀπηγγέλθησαν ἑλληνιστί, τουρκιστί, ρωσσιστί καί γεωργιανιστί. 


Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος ηὐχαρίστησε διά θερμῶν λόγων τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον διά τήν ἀποδοχήν τῆς ἀπευθυνθείσης εἰς αὐτόν ἐν καιρῷ προσκλήσεως ὅπως ἔλθῃ εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς Ἰωνίας καί προστῇ τῆς πανηγύρεως ταύτης, γεγονός τό ὁποῖον ἀποτελεῖ εὐλογίαν καί τιμήν διά τήν Κοινότητα καί Μητρόπολιν Σμύρνης, ἀνεφέρθη εἰς τούς μακρούς καί ἰσχυρούς πνευματικούς δεσμούς οἱ ὁποῖοι συνδέουν τόν ἴδιον μετά τοῦ Σεβ. κ. Ἰγνατίου καί τῶν ἐν Κυρίῳ συνεργῶν αὐτοῦ ἐν Βόλῳ, τῇ καί ἰδιαιτέρᾳ αὐτοῦ πατρίδι, οἱ ὁποῖοι, δεσμοί, ἐνισχύονται ἔτι περισσότερον ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ εἶναι ὁ Ποιμενάρχης ἀρκετῶν χιλιάδων ἀπογόνων Σμυρναίων καί κατοίκων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἰωνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, οἱ ὁποῖοι κατέφυγον εἰς τόν Βόλον καί ἵδρυσαν ἐκεῖ τήν πόλιν τῆς Νέας Ἰωνίας, τμῆμα σήμερον τοῦ εὐρυτέρου πολεοδομικοῦ συγκροτήματος τῆς πρωτευούσης τῆς Μαγνησίας, τῆς ὁποίας, Νέας Ἰωνίας, κέντρον τυγχάνει ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός Εὐαγγελιστρίας, ἀνεγερθείς ὑπό τῶν ἐκεῖσε προσφυγόντων Σμυρναίων καί λοιπῶν Ἰώνων καί Μικρασιατῶν, εἰς ἀνάμνησιν τῆς περιπύστου ὁμωνύμου ἐνορίας τῆς Σμύρνης, εἰς τόν ὁποῖον φυλάσσονται πολυάριθμα ἐκκλησιαστικά κειμήλια τῆς Μικρασιατικῆς γῆς. 

Εἰς τό κήρυγμά του ὁ Σεβ. κ. Ἰγνάτιος λαβών ἀφορμήν ἀπό τήν πρωτοποριακήν πρωτοβουλίαν τοῦ Κυρίου μας νά συνάρῃ δημοσίᾳ λόγον πρός μίαν γυναῖκα, γεγονός τό ὁποῖον ἀπηγορεύετο τήν ἐποχήν ἐκείνην, καί μάλιστα πρός μίαν Σαμαρείτιδα γυναῖκα, γεγονός τό ὁποῖον πολύ περισσότερον ἀπηγορεύετο διά τούς Ἰουδαίους, τά ὁποῖα ἀμφότερα ἦσαν μία ἔκπληξις, ἀνεφέρθη εἰς τόν ρόλον τόν ὁποῖον ὀφείλει νά διαδραματίζῃ τόσον ὁ χριστιανός ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὅσον καί αὐτή ἡ ἰδία ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέσα εἰς τήν σύγχρονον κοινωνίαν, ἡ ὁποία Ἐκκλησία πρέπει νά "ἐκπλήσσῃ, διότι εἰς τήν ἔκπληξιν εὑρίσκεται ὁ Χριστός". Καί ἐσυνέχισε παρουσιάσας τάς ἐκπλήξεις τάς ὁποίας ἐβίωσε κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς του εἰς Σμύρνην, ὅπου συνήντησε πολλούς ἄνθρώπους διαφόρων ἐθνοτήτων νά δοξολογοῦν τόν Χριστόν εἰς τήν ἰδίαν αὐτῶν γλώσσαν καί παράδοσιν καί ὅλοι ἀπό κοινοῦ νά ἀποτελοῦν μίαν ἐν Χριστῷ κοινωνίαν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί νά συναπαρτίζουν τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα τῆς πόλεως. Κατέκλεισε δέ τόν λόγον του ἐξάρας τήν πρό τριετίας σχεδόν πρωτοβουλίαν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου νά εἰσηγηθῇ εἰς τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν ἐκλογήν Μητροπολίτου Σμύρνης πρός διαποίμανσιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος διαβιοῖ εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην περιοχήν, ἐγκαυχηθείς διά τό γεγονός ὅτι ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κατάγεται ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐχηθείς δ'εἰς αὐτόν ἀφνειᾶ καί πολύκαρπον ποιμαντορίαν εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Ἐπαρχίαν. 


Κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας ἔψαλλεν ἡ Βυζαντινή Χορῳδία Ἀθηνῶν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολογ. κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. κ. Ἰγνάτιος εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συζητήσῃ καί νά συμπνευματισθῇ μέ τά ἐκκλησιασθέντα μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἐλληνικῶν Διπλωματικῆς Ἀρχῆς εἰς Σμύρνην καί Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς εἰς τήν ἐνταῦθα ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ. Ὡς φιλοξενούμενος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐπεσκέφθη τόν ἱστορικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Βουκόλου καί Πολυκάρπου, τήν ἀρχαίαν Ἀγοράν τῆς πόλεως, συνοδευόμενος δ', ὑπό τοῦ Σεβ. κ. Βαρθολομαίου προσεκύνησεν εἰς τούς πάλαι ποτέ ἱστορικούς Ναούς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (σήμερον τέμενος) Ἀλατζάτων καί Ἁγ. Χαραλάμπους Τσεσμέ τῆς πλησιοχώρου Ἐπισκοπῆς καί μετέπειτα Μητροπόλεως Κρήνης.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images