Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ  
- Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον,Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, εὐλογήσας πατρικῶς αὐτόν τε καί τήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διακονίαν αὐτοῦ. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων ἐπιστημονικήν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Πολίτικη Ψαλτική Τέχνη»,καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος καί οἱ Μουσικολ. κ.κ. Ἀχιλλεύς Τίγκας καί Χρῆστος Ψωμιάδης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Ἰουνίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 15ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δωματίων Ἐλευθερουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου Μιχαηλίδου, καί ἐκ τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Δήμου Ἁγίου Δημητρίου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Φαλιέρου, καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
-  Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Κωνσταντᾶ. 
-  Τόν Σεβ. Ἀρμενοκαθολικόν ἐψηφισμένον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Levon Zekiyan, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Talin Ergüneş Gazer, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Νοσοκομείου Surp Agop, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Rafi Herman Araks, Συγγραφέως. 
- 20μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ διαφόρων Χωρῶν, μελῶν τοῦ Θεολογικοῦ Ἐργαστηρίου «Καρδινάλιος Tomas Špidlik» τοῦ ἐν Ρώμῃ Κέντρου «Aletti», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Milan Žust. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Μihail Formuzal, Πρόεδρον τῆς ἐν Μολδαβίᾳ ἀνεξαρτήτου περιοχῆς Γκαγκαουζίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀναστάσιον Βήκαν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Βελγίου. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Peter Mallat, ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐξ Αὐστρίας. 
- Τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Καραγιαννίδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Ἄγγελον Τόλκαν, πρῴην Ὑφυπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σιάτραν, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος «Ἕλληνες Φορολογούμενοι-Κίνημα Πολιτῶν», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἔφης Χρονοπούλου, συνεργάτιδος αὐτοῦ. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Πλέγκαν, Νομικόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐντεῦθεν. 
- Τάς Εὐγεν. δίδας Emily Bayrachy καί Emma Robertson, Φοιτητρίας, ἐκ Τορόντο. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τσακιρίδην, Ὑπάλληλον τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nihal καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Hilâl, ἐντεῦθεν. 
* * * 
- Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Μουσείῳ τῶν Νήσων διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας, μέ θέμα: «Οἱ ἐν ταῖς Νήσοις οἶκοι τοῦ Θεοῦ» (Adalarda Τanrı’nın Evleri), τό Σάββατον, 14ην Ἰουνίου.
- Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Στοκχόλμῃ Μητροπολιτικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, αὐθημερόν. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά: 
- Tήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Ἰουνίου. 
- Τούς γάμους τοῦ Ὑψηλοτάτου Πρίγκηπος Laurence Frankopan μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Μαρίας Ἀγγελικούση, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 14ην τρ.μ., εἰς τούς ὁποίους ἐπεδαψίλευσε τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐλογίας εἰς κατ’ ἰδίαν ἀκρόασιν. 
- Tήν πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν τελειοφοίτων τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Koç, ἐν τῇ αἰθούσῃ Rumeli Feneri, αὐθημερόν. 
- Τήν ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἀρμενοκαθολικῶ ναῷ τῆς Παναγίας πραγματοποιηθεῖσαν πρώτην ἐμφάνισιν καί εὐλογίαν τοῦ Σεβ. Ἀρμενοκαθολικοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου κ. Levon Zekiyan, τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου. 
- Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Θεοδώρου καί Ἀλεξάνδρας Κωνσταντάκου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264
Latest Images

Οι φίλοι μας τα ζώα..!!

Οι φίλοι μας τα ζώα..!!