Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

0
0
Φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ πανηγυρίσαντι Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου,κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Ὑψώσεως, 8ης Σεπτεμβρίου, καθ᾽ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων. 
Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Φιλίππου Παπίνη, πρῴην Διευθύντρια τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς καί εἰς τήν σχέσιν τῶν χριστιανῶν μετά τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ Ναοῦ. 


Ὁ Ἐξοχ. κ. Wilbur Ross, Ὑπουργός Ἐμπορίου τῆς Ἀμερικῆς, εἰς τά Πατριαρχεῖα 
Τήν Κυριακήν, 8ην Σεπτεμβρίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ὁ Ἐξοχ. κ. Wilbur Ross, Ὑπουργός Ἐμπορίου τῆς Ἀμερικῆς, συνοδευόμενος ὑπό πολυμελοῦς κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. David Satterfield, νέου Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, πρός πραγματοποίησιν ἐθιμοτυπικῆς ἐπισκέψεως. 
Ἡ Α. Ἐξοχότης ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, περί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. 


Κατά τήν συνάντησιν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός ἐπέδειξεν ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον διά τό ζήτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί τῆς ἐπισκευῆς τοῦ Ὀρφανοτροφείου τῆς Πριγκήπου, ἐνῷ ἐξῇρε τάς διαθρησκειακάς καί διαχριστιανικάς πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἀνεφέρθη εἰς τήν ἐκτίμησίν του διά τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον. Ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη μεταξύ ἄλλων καί εἰς τήν σχεδιαζομένην ἐπίσκεψίν Του εἰς Ἀμερικήν κατά τόν προσεχῆ Μάϊον. 
Τῷ Ἐξοχ. κ. Ross, ξεναγηθέντι ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Νήφωνος ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων. 


Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν ἐπισκέπτεται τόν βαρέως ἀσθενοῦντα καί ἐν νοσοκομείῳ τῆς Πόλεως νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικομηδείας κ. Ἰωακείμ. Τοῦτον ἐπεσκέφθη καί σήμερον,Κυριακήν, παραμονήν τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, καί ἐπεκαλέσθη ἐπ’ αὐτόν τό ἔλεος τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἰατροῦ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν ἐν Σουηδίᾳ κ. Veniamin Ateş, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν ἐν τῇ Πόλει, καί τοῦ Προέδρου τῆς ἐν Σουηδίᾳ Παροικίας αὐτῶν. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Τσολίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Νέου Ψυχικοῦ «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος» μουσικοθεατρικήν παράστασιν, ὑπό τόν τίτλον «Μνήμες Μικρασίας», ἐν τῇ πλατείᾳ Ἁγίου Γεωργίου Ν. Ψυχικοῦ, τήν Κυριακήν, 8ην Σεπτεμβρίου.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articles

Latest Images