Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 Οκτωβρίου 2019)

$
0
0


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ


Ἀργά τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 15ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς Πράγαν.

Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ ἐκτελέσας χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας.


* * *

 


Ἡ Α .Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:


         ΤόνΣεβ. ΜητροπολίτηνΜυριοφύτουκαίΠεριστάσεωςκ. Εἰρηναῖον, ἘπόπτηντῆςΠεριφερείαςΒοσπόρου, μετάτῶν:α) Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτουκ. ΤιμοθέουΡαϊλάκη- Βρανᾶ, ἹερατικῶςΠροϊσταμενεύοντοςτοῦ. ΝαοῦΠαμμεγίστωνΤαξιαρχῶντῆςΚοινότητοςΣωσθενίου, β) Αἰδεσιμολ. ΠρωτοπρεσβυτέρουτοῦΟἰκουμενικοῦΘρόνουκ. ΕὐαγγέλουΓρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένουτοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῶνμελῶντῆςὑπότήνἡγεσίαντοῦἘντιμ. κ. ΓεωργίουΠαπαλιάρη, Προέδρου,Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καίγ) τοῦὡςἄνωΚληρικοῦ, ἹερατικῶςΠροϊσταμενεύοντοςτοῦ. ΝαοῦἉγίουΔημητρίουτῆςΚοινότητοςΞηροκρήνης, καίμελῶντῆςἘκκλησιαστικῆςἘπιτροπῆςαὐτῆςμέἐπίκεφαλῆςτόνἘντιμ. κ. Παντελε-ήμοναΝτιβαρτζῆν,Ἀντιπρόεδρον,κομίσανταςΑὐτῷτόνεἰθισμένονἄρτον, ἐπίταῖςἐγγιζούσαιςπανηγύρεσιτῶν. ΝαῶντῶνὡςἄνωΚοινοτήτων.


Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ:

α) ΤόνΣεβ. ΜητροπολίτηνΣασίμωνκ. Γεννάδιον, ἘπόπτηντῆςΠεριφερείαςΤαταούλων, μετάτῶνΑἰδεσιμ. Οἰκονόμουκ. ἸακώβουΧαβιαροπούλου, Ἐφημερίουτοῦ. ΝαοῦἉγίουΔημητρίου, καίἘλλογιμ. κ. ΔημητρίουΖώτου, Λυκειάρχου, ΠροέδρουτῆςἘκκλησι­αστικῆςἘπιτροπῆς, ἐπικεφαλῆςτῶνμελῶναὐτῆς,

β)ΤόνΘεοφιλ. ἘπίσκοπονἉλικαρνασσοῦκ. Ἀδριανόν, ἘπόπτηντῆςΠεριφερείαςΦαναρίου - ΚερατίουΚόλπου, μετάτοῦΑἰδεσιμ. Πρεσβυτέρουκ. ἈθανασίουΜαμάσηκαίτῆςὑπότήνπροεδρίαντοῦἘντιμ. κ. ΝικολάουΚαλαμάρηἘκκλησιαστικῆςἘπιτροπῆςτῆςΚοινότητοςἉγίουΔημητρίουΞυλόπορτας, καί

γ) ΤόνΘεοφιλ. ἘπίσκοπονἘρυθρῶνκ. Κύριλλον, Προεστῶτατοῦ. ΝαοῦἉγίουΓεωργίουἘδιρνέκαπου, μετάτοῦἘντιμ. κ. ἨλιούΓιόφογλου, ΠροέδρουτῆςεἰρημένηςΚοινότητος, ἐπίτῇδιοργανώσειλειτουργικῶνκαίπολιτιστικῶνἐκδηλώσεων, ὑπότήνἐπωνυμίαν«ΒΓεώργια». 

  ΤόνΘεοφιλ. ΡΚαθολικόνἘπίσκοπονΓρατιανουπόλεωςκ. Δη­μή­­τριονΣαλάχαν, ἐξἈθηνῶν.

TόνἘντιμ. κ. Aktan Ago, Γεν. Πρόξενον τῆς Βορείου Μακεδονίας ἐνταῦθα.

Τόν Ἐνδοξ. κ. Εὐάγγελον Πουρνᾶν, Ἀντιπτέραρχον ἐ.ἀ., Ἐπίτι­μον Ἀρχηγόν Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, Εὐγεν. κ. Δημητρίας Ἀδάμ, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.

ΤόνἘλλογ. κ. ἨλίανΝικολάου, ΚαθηγητήντοῦΚολλεγίουἈθηνῶν.

Τόν Ἐλλογ. κ. Eren Açık, Καθηγητήν Ἀναισθησιολογίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Λένας Κάτση, Γραμματέως τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.

ΤόνἘντιμ. κ. ΒασίλειονἈντωνιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετάτῆςσυζύγουαὐτοῦΕὐγεν. κ. ΕἰρήνηςΠλεύρη, Δικηγόρου, ἐξἈθηνῶν.

ΤόνἘντιμ. κ. ἈδριανόνΣοζντέ, μετάτῆςἀδελφῆςαὐτοῦΜαρίνης, ἐξἼμβρου.


* * *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης,ξεπροσωπήθη:


ὙπότοῦΠανοσιολ. ἈρχιμανδρίτουτοῦΟἰκουμενικοῦΘρόνουκ. ΜεθοδίουΒερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλουτῆς. ἈρχιεπισκοπῆςΚρήτης, κατάτήνσυνδιοργανωθεῖσανὑπότῆς. ἈρχιεπισκοπῆςΚρήτηςκαίτῆςΠεριφερείαςΚρήτηςἘπιστημονικήνἩμερίδα, ἐπίτοῦθέματος: «ΜονήἈγκαράθουτήνἐποχήτῆςΒενετοκρατίας», ἐντῷΠολιτιστικῷκαίΣυνεδριακῷΚέντρῳἩρακλείου, τόΣάββατον, 12ηνὈκτωβρίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου Σκρέττα, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν διορ­γανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀντωνίου Μπαλάσκα, ἐπί τοῦ θέματος «Ρωμηοί συνθέτες τῆς Πόλης στή μουσική τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images