Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 11-13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ,κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κυροῦ Σεργίου,ἐν συνεχείᾳ δέ διένειμε τό ἀντίδωρον καί εἰκονίδια τῆς Ἁγίας εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. 
* * * 
Τό Σάββατον, 12ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, πολλοί παραθερισταί ἐκ τῶν Νήσων καί ἄλλοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τό καθιερωμένον Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλουκαί τόν Ἁγιασμόν. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ἥν ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Μαρία Χαραλαμπίδου, Φιλόλογος, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου στελεχῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί ὁ Παναγιώτατος. 
Ἐν συνεχείᾳ, οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί ἐπηκολούθησε γεῦμα. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 13ης τρ. μ., καθ’ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Συμεών, Ἡγουμένου τῆς ἐν Κύπρῳ Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, ἀδελφῶν αὐτῆς καί ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὅμιλος συνέδρων τῆς ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης διοργανωθείσης ἡμερίδος περί συντηρήσεως καί μελέτης ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων, καθώς καί ἄλλοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἠπείρου, Πειραιῶς καί ἀλλαχόθεν, πρός οὕς ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε καταλλήλους λόγους. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Aram Ateşyan, Γενικόν Ἐπίτροπον τοῦ ἐνταῦθα Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων, καί Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Zeki Demir, τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, ἐκ τῆς ἐνταῦθα παροικίας τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Süzet Anjel, Δικηγόρον-ἐκπρόσωπον τῆς ἐνταῦθα Ἰουδαϊκῆς Κοινότητος. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πορφύριον Μπατσαρᾶν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Αἰμιλιανοῦ, τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Παντελεήμονος, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀργυρίου Παπαδοπούλου. 
-  Τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Remzi Diril καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Basmacıoğlu, Προέδρου τοῦ Βακουφίου τῆς ἐνταῦθα παροικίας τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κασσαβᾶν, Δήμαρχον Ἀχαρνῶν Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Καρύδην, Καθηγητήν ΑΤΕΙ τῶν Ἰονίων Νήσων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
-Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων Θεσσαλονίκης καί Πάφου Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Προέδρων αὐτῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Βαλεργάκη καί Ἰωάννου Παπαζαχαρίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μενόπουλον, Ποινικολόγον-Δικηγόρον, ἐκ Κομοτηνῆς, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Δεσποίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Σοφίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Μαρούσην, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μιχαηλίδην, ἐκ Νέας Μηχανιώνας Χαλκιδικῆς. Ὅμιλον ἐκ τῆς Λέσχης Μοτοσυκλετιστῶν Ἀγρινίου (Agrinio Motor Bikers Society), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Προύντζου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κυροῦ Σεργίου,ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀγίου Ἀχιλλίου Γρεβενῶν, τό Σάββατον, 12ην ἰδίου. 
* * * 
Ἐξεπροσωπήθηὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, κατά τήν ἐν Φιλαδελφείᾳ Η.Π.Α. συγκληθεῖσαν, μεταξύ 6ης καί 9ης τ.μ., 42αν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς,ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Οἰκογένεια: Ἐνοίκησις τοῦ Χριστοῦ καί Μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου». 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά: 
- Τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα περί συντηρήσεως καί μελέτης ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων, τό Σάββατον, 12ην Ἰουλίου. 
- Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Muriel Domenach, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
- Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Γρηγοριάδου καί Εὐγενίας Μαλικούτη, τελεθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου. Τούς νεονύμφους ηὐλόγησε πατρικῶς ὁ Πατριάρχης εἰς κατ’ ἰδίαν ἀκρόασιν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264
Latest Images

Οι φίλοι μας τα ζώα..!!

Οι φίλοι μας τα ζώα..!!