Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (26-29 Ιουλίου 2013)

0
0

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου,κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουλίου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Γεν. Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης καί τῆς Ρουμανίας, Εὐγεν. κ. Stefana Greavu, καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ εξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ρουμανίας κυροῦ Θεοκτίστου καί τῶν ἀειμνήστων Μαρίας και Μαρίας, μητρός καί θυγατρός τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ἐξάρχου καί Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Κοινότητος Πικριδίου κ. Παναγιώτου Τσάκου. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, ἐκ μέρους τοῦ ἀπουσιάζοντος Ἐπόπτου Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ρουμανικῆς Παροικίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης Ἰουλίου, ἐνῷ τήν ἐπομένην, Κυριακήν 28ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
* * * 
Ἡ συμπάθεια τοῦ Πατριάρχου πρός τήν Ἱσπανίαν 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἐπισυμβάντι ἐν Ἱσπανίᾳ πολυνέκρῳ σιδηροδρομικῷ δυστυχήματι ἀπηύθυνε πρός τάς ἀρχάς αὐτῆς θερμόν μήνυμα συμπαθείας καί συλλυπητηρίων διά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου τῆς Χώρας. 
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 29ης Ἰουλίου, παρέστη κατά τό παρατεθέν ὑπ’Αὐτοῦ δεῖπνον (iftar)ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ Παραπληγικῶν Τουρκίας «Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀδαμόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας. 
- Τούς Ἐλλογ. Mehmet Karaca, Πρύτανιν τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Πόλεως, καί Osman Simav, Καθηγητήν ἐν αὐτῷ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γιολάντας καί τοῦ νεογεννήτου τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Ὑβόννην Π. Βίγκα, ᾗτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῇ τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, εὐχηθείς αὐτῇ καλήν σταδιοδρομίαν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Jacques Vıgier Latour, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aida καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Matthieu, ἐκ Μασσαλίας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καρσερᾶν, ἐκ Κύπρου. Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσολακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Βαφειάδου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντας τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν διά τήν ἐκπροσώπησιν Αὐτοῦ κατά τήν κηδείαν τοῦ πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Τριανταφύλλου Τοπάλογλου. 
- Τόν  Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ματσικούσην, Δικηγόρον, ἐξ Η.Π.Α. . 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀράπογλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλεοπάτρας καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Νικολάου, ἐξ Η.Π.Α. . 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κολοκυθᾶ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γιάντσον, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Νέας Ἰερσέης.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Παπαθανασίου, ἐξ Ἀγγλίας. 
- Τόν Ἐλλογιμ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν τοῦ Πολυτεχνείου Yıldız, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthew Bemis, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ, ἐκ Βοστώνης. 
-  Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καμμᾶ, Δήμαρχον Τήλου, συνοδευομένην ὑπό τῶν Εὐγεν. κ. Φραγκῶς Καραογλάν καί Μαρίνης Δρυμαλίτου, ἐντεῦθεν. 
-  Τόν Ἐντιμ. κ. Chris Schmidt, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Κοροβέσση, ἐξ Η.Π.Α., οὕς καί συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.
* * * 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
- Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἰωάννας Μιχαλοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς, τό Σάββατον, 27ην Ἰουλίου. 
- Τό ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χάλκης δοθέν δεῖπνον ἐν πλῷ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
- Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar) ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç, τήν Δευτέραν, 29ην Ἰουλίου. 
-  Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Şenay Yalçın, Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου Bahçeşehir, δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἐν Beşiktaş ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264