Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

H Εκλογή Μητροπολιτών Μοσχονησίων και Ίμβρου &Τενέδου σήμερα στο Φανάρι (ΦΩΤΟ)

$
0
0

Στην εκλογή νέων Μητροπολιτών Μοσχονησίων και Ίμβρου και Τενέδου προχώρησε σήμερα, Δευτέρα, 9 Μαρτίου, ύστερα από πρόταση του Παναγιωτάτου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνεδριάζει από το πρωί, στο Φανάρι, στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριών της για τον μήνα Μάρτιο, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Από την ψηφοφορία των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, για την Ι.Μητρόπολη Μοσχονησίων, κατόπιν προβολής τριών υποψηφίων, εξελέγη παμψηφεί ο μέχρι σήμερα Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εκλογή για την πλήρωση της Ι.Μητροπόλεως Ίμβρου και Τενέδου. Κατόπιν προβολής τριών υποψηφίων, εξελέγη παμψηφεί ο μέχρι σήμερα Επίσκοπος Ερυθρών Κύριλλος.


Ακολούθως, ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των Συνοδικών Αρχιερέων προσήλθε ο νεοκλεγείς Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου για το μικρό Μήνυμα.
Απευθυνόμενος στον νέο Ποιμενάρχη της γενέτειράς του, ο Παναγιώτατος, εμφανώς συγκινημένος, είπε:
“Χαράς ευαγγέλια σήμερον διά την ιερότητά σου, διά τον Ίμβριον Οικουμενικόν Πατριάρχην και διά τας νήσους Ίμβρον και Τένεδον, τας λικνιζομένας μέσα εις τα κύματα του Αιγαίου, αι οποίαι, ως οι πάντες γνωρίζομεν, από της δεκαετίας του ’60 ωδηγήθησαν εις δεινήν περιπέτειαν, σχούσαν ως αποτέλεσμα την απελπιστικήν συρρίκνωσιν του ομογενούς πληθυσμού αυτών”.
Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι νέος Μητροπολίτης, άξιος, όπως είπε, διάδοχος του προκατόχου του, “θα γράψει σελίδας δόξης εις την ιστορίαν των νήσων, θα εναγκαλισθή στοργικώς τους ολίγους εκεί ομογενείς και μάλιστα την μαθητιώσαν νεολαίαν, την ευμοιρήσασαν να φοιτά και πάλιν, μετά διακοπήν ημίσεως αιώνος, εις ιδικά μας σχολεία όλων των βαθμίδων, τουθ’ όπερ απετέλεσε τον κύριον λόγον του επαναπατρισμού αρκετών οικογενειών ιμβριακής καταγωγής εχουσών τέκνα σχολικής ηλικίας”.
“Η Ίμβρος ζη μίαν άνοιξιν μετά ένα βαρύτατον χειμώνα και η εκλογή της υμετέρας Ιερότητος πεποίθαμεν ότι θα φέρη πολλάς χελιδόνας διά να παραταθή η άνοιξις, να ωριμάσουν βαθμηδόν και κατ’ ολίγον οι καρποί των κόπων σου, να ανοίξουν νέαι ευοίωνοι προοπτικαί, να επιστρέψουν εις την πατρίδα των και άλλοι εκπατρισθέντες Ίμβριοι, να ευρεθή κατάλληλος ιερεύς διά την στερουμένην από ετών τοιούτου μικράν Τένεδον και άλλα πολλά, δυνάμενα να γίνουν με την χάριν του Θεού.
Έχεις, αδελφέ Κύριλλε, τα απαιτούμενα προσόντα, ως μαρτυρεί η μακρά διακονία σου εν Μυτιλήνη, ένθα εσυκοφαντήθης και ηδικήθης, εν Σμύρνη, όπου έθεσες σταθερά θεμέλια διά την αναγέννησιν της ημετέρας εκεί παρουσίας, και εν τη Πόλει ημών, εν τη οποία επιτελείς σημαντικόν πνευματικόν και ιεραποστολικόν έργον. Θα ήτο ευκταίον να επανέρχεσαι ενταύθα εις τακτά διαστήματα διά να συνεχίσης να εξομολογής τους χριστιανούς μας και να τους ανακουφίζης εις τα καθημερινά των προβλήματα, ενθαρρύνων και ενισχύων αυτούς διά την συνέχισιν της παρουσίας των εις την Πόλιν”.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτατος στον μέχρι σήμερα Ποιμενάρχη της νήσου, νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη Μοσχονησίων Κύριλλο, ο οποίος, όπως είπε, “εσυνέχισεν ευσυνειδήτως τον κόπον και την προσφοράν του μακαριστού Ηρακλείας Φωτίου, ηγάπησε την επαρχίαν του, την και γενέτειράν του, εκ της οποίας σπανίως και επ’ ολίγον μόνον απεμακρύνετο διά να έλθη εις την Πόλιν, εχειροτόνησε νέους ιερείς, και, τουθ’ όπερ και εχαρακτήρισεν ιδιαιτέρως την εκεί ποιμαντορίαν του, ανακαίνισεν ενοριακούς ναούς και ικανόν αριθμόν εξωκκλησίων, τα οποία είχον καταστρέψει βάνδαλοι, ιδία τα πρώτα έτη της φοβεράς θυέλλης και καταιγίδος, η οποία έπληξε τας δύο νήσους, βάσει του αργότερον αποκαλυφθέντος “Προγράμματος διαλύσεως”.


Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στο νέο Μητροπολίτη, ο Παναγιώτατος τόνισε: 
“Συ, άγιε Ίμβρου και Τενέδου, παραλαμβάνων την σκυτάλην, θα συνεχίσεις και θα επαυξήσης την προσφοράν του αγίου Μοσχονησίων, θα αγαπήσης και θα αγαπηθής από το μικρόν ποίμνιόν σου, θα εκδαπανηθής και θα θυσιασθής υπέρ αυτού, θα κατηχήσης τους μαθητάς των σχολείων μας, θα τιμήσης την τιμίαν ψήφον των αδελφών αγίων συνοδικών αρχιερέων και θα ευφράνης την ψυχήν του Ίμβριου Πατριάρχου σου, του περιπαθώς αγαπώντος και λατρεύοντος τον γενέθλιον αυτού τόπον, δι’ αυτό και ηγωνίσθη, κυρίως, διά τον επαναπατρισμόν των ελληνικών Γραμμάτων εις αυτόν. Άξιος, άγιε αδελφέ!”
Στην αντιφώνησή του ο Μητροπολίτης Κύριλλος, εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τους Συνοδικούς Ιεράρχες την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του και την συγκίνησή του για την εκλογή του ως Ποιμενάρχου αυτής της αιγαιοπελαγίτικης Μητρόπολης του Θρόνου, και διαβεβαίωσε ότι με αφοσίωση προς τη Μητέρα Εκκλησία θα διακονεί το λαό του Θεού στην Επαρχία που του εμπιστεύθηκε, καθώς και ότι θα τιμήσει και θα σεβαστεί κατά πάντα τον προκάτοχό του.
Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο νέος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, εκείνος δε απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας, αποδεχόμενος το “επίταγμα”.
Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο Μητροπολίτης Κύριλλος δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων.

Από το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Φωτογραφίες: Νικόλαος ΜαγγίναςViewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images