Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

0
0

Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννου Ι’ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 3ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννης Ι’ ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ ἐν Βαθυρρύακι (Büyükdere) θερέτρου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίαςκατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, κατά τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον, καθ’ἥν παρέστη συμπροσευχόμενος καί ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. Ἐκκλησιάσθησαν ὡσαύτως ἡ τιμία συνοδεία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Neftekach κ. Ἀμβρόσιος, μεθ’ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ Ρωσσίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Vladimir E. Ivanovsky, Πρέσβυς τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικός Πρόξενος ἐνταῦθα. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν οἱ δύο Προκαθήμενοι καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Neftekach κ. Ἀμβρόσιος καί ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τοῖς κήποις τοῦ θερέτρου. 
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας,οἱ δύο Προκαθήμενοι παρεκάθησαν εἰς παρατεθέν, πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Μακαριότητος, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις ἑστιατορίῳ Kıyı. 
Τό ἀπόγευμα ἡ ΑΘ.Παναγιότης καί ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας μετά τῶν Ἱεραρχῶν συνοδῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν ἐθιμοτυπικῶς τόν Νομάρχην τῆς ΠόλεωςἘξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, γενόμενοι δεκτοί λίαν φιλοφρόνως καί ἐγκαρδίως ὑπ’αὐτοῦ, μεθ’οὗ ἔσχον ἐνδιαφέρουσαν καί οἰκοδομητικήν συνομιλίαν. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐδόθηδεξίωσις ἐν τοῖς Πατριαρχείοις πρός τιμήν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου Ι’καί τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, καθ’ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμέηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, καί ἡ Α.Θ.Μακαριότης, εὐχαριστήσασα διά τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐτῇ τε καί τῇ τιμίᾳ αὐτῆς συνοδείᾳ φιλοξενίαν. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρετέθηἀποχαιρετιστήριον δεῖπνονἐν τῷ ἑστιατορίῳ Kalyon εἰς ὅ παρεκάθησαν οἱ δύο Προκαθήμενοι, ἀνταλλάξαντες συγκινητικάς προπόσεις.


Τήν μεσημβρίαν τῆς ἑπομένης, Τρίτης, 4ης Ἰουνίου, ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννης Ι’, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀνεχώρησαν εἰς τά ἴδια, προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος. 

Χαιρετισμός 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν Δεξίωσιν ἐπί τῇ Ἐπισήμῳ Ἐπισκέψει 
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
τῆς Α. Θ. Μακαριότητος 
τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας 
κ. κ. Ἰωάννου 
(3 Ἰουνίου 2013) 
Μακαριώτατε καί τιμιώτατε Ἀδελφέ Πατριάρχα Ἀντιοχείας κύριε Ἰωάννη, 
Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητά μέλη τῆς συνοδείας τῆς αὐτοῦ Μακαριότητος, Ἐντιμολογιώτατοι καί ἀγαπητοί παρόντες, ἅπαντες προσφιλεῖς ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, 
Χριστός Ἀνέστη! 
Ἡ ἐπίσκεψις ἑνός Ὀρθοδόξου Πατριάρχου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι πάντοτε εὐλογία Θεοῦ, χάρισμα ἀφορμῆς εἰς τόν λαόν μας διαπιστώσεως τῆς κοινωνίας καί ἑνότητος μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων ὅλων τοῦ κόσμου, καί πηγή χαρᾶς δι᾿ ὅλους. 
Ὅλοι οἱ ὁμόδοξοι Πατριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι καί Ἱεράρχαι, πού μᾶς ἐπισκέπτονται ἐδῶ εἰς τό Φανάρι, μᾶς κάνουν νά δοκιμάζωμεν τά αἰσθήματα καί βιώματα αὐτά. Ἡ ἰδική Σας ὅμως ἐπίσκεψις, Μακαριώτατε Ἀδελφέ ἅγιε Ἀντιοχείας, ἐξέρχεται τῶν ὁρίων τῶν βιωμάτων αὐτῶν καί τῆς ἐθιμοτυπίας, καί ἀποτελεῖ μίαν ἀληθινήν παρουσίαν εἰς χώρους οἰκείους, ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί μας τῶν "Ρούμ" ἔζησαν μαζί, ἐδοκιμάσθησαν μαζί, ἐχάρησαν καί ἀπήλαυσαν μαζί,πολλοί δέ προκάτοχοί Σας, εἰς τά δύσκολα χρόνια, ζοῦσαν ἐδῶ ὄχι ὡς ἐμπερίστατοι, ἀλλά ὡς συμμετέχοντες εἰς τήν λειτουργικήν, μυστηριακήν καί διοικητικήν δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας μας ἐδῶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἰδού, διατί πέραν τῆς εὐλογίας, τοῦ χαρίσματος καί τῆς χαρᾶς, πού αἰσθανόμεθα ὅλοι ἐδῶ εἰς τήν Πόλιν, αὐτάς τάς ἡμέρας τῆς ἐπισκέψεώς Σας, εἶναι ἡ παρουσία Σας καί μία διαρκής μνήμη τοῦ παρελθόντος, βίωμα τοῦ παρόντος καί ὁδοδείκτης διά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τῶν παραδοσιακῶν ἀδελφικῶν σχέσεων τῶν Ἐκκλησιῶν καί λαῶν μας. Δι᾿ αὐτό καί ζῶμεν ἀπόψε μίαν στιγμήν αἰωνιότητος μαζί Σας, Μακαριώτατε, ἡ ἡμετέρα Μετριότης, ἡ σεβασμία Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας ἐδῶ, ἰδιαιτέρως ὅμως ἡ Ρωμηοσύνη τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἡ ὁποία ἔχει συγκεντρωθῆ διά νά τιμήσῃ μέ τόν ἰδικόν της ἁπλοῦν καί ἀνεπιτήδευτον τρόπον τήν παρουσίαν τοῦ Προκαθημένου τοῦ ἱστορικοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἀντιοχείας, ἐρχομένου ἀπό τά μέρη ἀπό ὅπου ἐξεκίνησεν ἡ διάδοσις τοῦ σωτηριώδους μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς ὅλον τόν κόσμον. 
Ἰδιαιτέρως χαιρόμεθα ἀπόψε, διότι μαζί μας, Μακαριώτατε, εὑρίσκονται καί πολλά πνευματικά μας τέκνα, καταγόμενα ἀπό τήν Ἀντιόχειαν, τήν παλαίφατον ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου Σας, Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀραβικῆς καταγωγῆς ἐν Τουρκίᾳ, "ρούμ" καί αὐτοί, "ρούμ Ὀρτοντόκς", Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι ὅλοι μας, οἱ ὁποῖοι ὡς μία καί ἡνωμένη παρουσία, δίνουμε τό στίγμα, ἀποτελοῦμε τό παραμόνιμον λῆμμα, καί προσφέρομεν ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί ὅλην μας τήν ζωήν εἰς δόξαν Θεοῦ. 
Μέ τήν κοινήν παρουσίαν συσφίγγομεν περισσότερον τάς σχέσεις, δίδομεν μαρτυρίαν μιᾶς ζωντανῆς καί θερμῆς ἐπικοινωνίαςεἰς τούς χώρους τῆς ἐργασίας, τῆς ἐκπαιδεύσεως, τῆς καθημερινῆς ζωῆς, καί συμβάλλομεν εἰς τήν διατήρησιν τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως εἰς αὐτούς τούς τόπους ὅπου ἔλαμψε καί λάμπει τό ἄδυτον φῶς τοῦ Χριστοῦ, θεωροῦντες τόν φωτοφόρον Ἀστέρα, καθοδηγούμενοι ὑπ᾿ αὐτοῦ, καί "φθάνομεν τόν Ἄφθαστον", ἐγκαταλείποντες τούς ἐπιβουλευομένους ἡμᾶς ὡς ἄλλον "ληρώδη Ἡρώδην", μή εἰδότας ψάλλειν Ἀλληλουϊα, δηλαδή δοξολογίαν καί αἶνον εἰς τόν Θεόν τῶν πατέρων μας. 
Κατά τήν ἀνεξιχνίαστον βουλήν τοῦ παντογνώστου Κυρίου, τοῦ γνωρίζοντος τά κρύφια τῆς καρδίας μας, ἐξελέγητε, Μακαριώτατε, Πατριάρχης τοῦ παλαιφάτου Θρόνου τῆς Ἀντιοχείας, ἄνευ ἐπιδιώξεων, καθότι οὐχί τό ἰδικόν μας, τό ἀνθρώπινον, ἀλλά τοῦ Θεοῦ τό πνεῦμα Σᾶς ἐπεφόρτισε μέ τόν σταυρόν τῆς διακονίας τῶν πιστῶν Σας, οἱ ὁποῖοι ὑφίστανται τοσαύτας πολλάς καί βαρείας δοκιμασίας κατά τό τελευταῖον διάστημακαί ἔχουν, ἴσως ὅσον ποτέ ἄλλοτε, ἄμεσον τήν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς ὑποστηρίξεως μέσα εἰς τόν ἄστατον κόσμον, τήν ὁποίαν ἀνάγκην μέ αἴσθημα εὐθύνης ἀντιμετωπίζετε καί καλύπτετε. Καί μᾶς ἔχετε εἰς τόν ἀγῶνα καί τήν ἀγωνίαν Σας συνοδοιπόρους, ὅλους μας μέ τήν προσευχήν καί τήν σκέψιν.


Γνωρίζοντες τήν πολλήν ἀγάπην Σας πρός τόν Θεόν καί τό Σῶμα Του, τήν Ἐκκλησίαν, εὐχόμεθα ὅλοι οἱ ρούμ Ὀρτοντόκς, οἱ Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί Σας, ἡ Πατριαρχία Σας νά εὐλογηθῇ πλουσίως, νά ἀποτελέσῃ περίοδον αὐξήσεως τῆς συνεργασίας τοῦ Πατριαρχείου Σας μέ τόν Ὀρθόδοξον καί ὁλόκληρον τόν κόσμον καί συγχρόνως νά διαδραματίσῃ καθοριστικόν εἰρηνικόν ρόλον εἰς τήν πολύπαθον περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, διά τήν προστασίαν τοῦ ἐκεῖ ᾽Ορθοδόξου Χριστιανικοῦ λήμματος, τῶν πνευματικῶν Σας τέκνων, διά τήν εὐημερίαν, εἰρήνην, ἑνότητα καί σωτηρίαν τῶν ὁποίων γνωρίζομεν ὅτι εἶσθε ἕτοιμος νά θυσιάσητε τά πάντα, κατά τό ὑπόδειγμα τῶν προκατόχων Σας Ἁγίων Πατριαρχῶν, καί μάλιστα τοῦ Θεοφόρου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου. 
Εὐχόμεθα ὅλοι μας, ἡ ἐδῶ εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν, παρουσία Σας νά Σᾶς ἀνέπαυσεν ὀλίγον ἀπό τάς πολλάς θλίψεις καί ἀγωνίας Σας κατά τήν δύσκολον αὐτήν περίοδον, καί νά γίνῃ ἀφορμή ἀνανεώσεως τῶν δυνάμεών Σας μέσῳ τοῦ ἀναβαπτισμοῦ εἰς τά προσκυνήματα τῆς Πόλεως, διά νά συνεχίσετε τό θεάρεστον καί εὐθυνοφόρον ἔργον καί λειτούργημά Σας. 
Δέν εἶναι ὅμως δυνατόν κατά τάς στιγμάς αὐτάς τῆς ἔστω στιγμιαίας ἀπό κοινοῦ εὐφροσύνης τῆς παρουσίας νά μή σημειώσωμεν καί μίαν κραυγαλέαν ἀπουσίαν. Νά λησμονήσωμεν, δηλαδή,τόν ἀγαπητόν αὐτάδελφόν Σας καί αἰχμάλωτον συλλειτουργόν μας Ἱερώτατον Μητροπολίτην Χαλεπίου κύριον Παῦλον, ὅπως καί ὅλους τούς καθ᾿ ἡμέραν δοκιμάζοντας τόν φόβον, τόν τρόμον, τόν θάνατον, ὅπως αἱ ἑκατοντάδες Ὀρθοδόξων κατοίκων τοῦ χωρίου Al-Duváir. 
Καί θά ἠθέλαμεν ἀπόψε τήν τελευταίαν εὐχήν καί συγχρόνως προσευχήν νά τήν ἀφιερώσωμεν εἰς ὅλους τούς ὑφισταμένους δυσκολίας πιστούς Σας ἐν Συρίᾳ καί Λιβάνῳ, ἰδιαιτέρως ὅμως εἰς τόν αἰχμάλωτον διά τό Ὄνομα Κυρίου ἀδελφόν Παῦλον, μέ τήν κοινήν δέησιν πρός τόν Ἀναστάντα Κύριον νά συντάμῃ τόν χρόνον τῆς δοκιμασίας, τῆς ἰδικῆς του, τῆς ἰδικῆς Σας, Μακαριώτατε, καί ὅλων ὅσοι τόν γνωρίζομεν καί τόν ἀγαπῶμεν καί νά τόν ἀποδώσῃ εἰς τήν Ἐκκλησίαν Του, εἰς τό ποίμνιόν του, πού τόσον μεγάλην ἀνάγκην τόν ἔχει εἰς τάς ἡμέρας αὐτάς, σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, διά νά συνεχίσῃ ἐν μακρότητι ἡμερῶν νά ὀρθοτομῇ τόν λόγον τῆς ἀληθείας, ὄχι τοῦ ψεύδους καί τῆς κακίας καί τῆς ἀδικίας, ἀπό τήν ὁποίαν δοκιμάζεται καί ὑποφέρει καί ὁ ἴδιος ὁ ἀδελφός. 
Πιστεύομεν ὅτι ὅπως τά Ἅγια Πάθη ἠκολούθησεν ἡ ζωηφόρος Ἀνάστασις τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου, τοιουτοτρόπως καί τόν σταυρόν τόν ὁποῖον διέρχεται ὁ λαός Σας ἐν Συρίᾳ ἰδιαιτέρως, καί ὁ Ἱερώτατος ἀδελφός Παῦλος, θά διαδεχθῇ ἡ Ἀνάστασις, ἡ κοινή χαρά τῆς Ἐκκλησίας. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν παρουσίαν. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν χαράν καί τήν τιμήν. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διότι εἶσθε ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας. Καί εὐχόμεθα ὁ πανάγαθος Δεσπότης Χριστός νά μᾶς χαρίσῃ τό ἄριστον διά τήν σωτηρίαν ὅλων μας καί νά διαλύσῃ τάς ἐπιβουλάς τοῦ μισοκάλου ἐχθροῦ ἐναντίον τῆς δοκιμαζομένης Ἱερᾶς Ὁλκάδος τῆς Ἀντιοχείας. 
Χριστός Ἀνέστη!

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

Latest Images

Trending Articles

Latest Images