Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (1-4 ΜΑΪΟΥ 2020)

0
0

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η φετινή συνάντηση της νεολαίας της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Βελγίου κ. Αθηναγόρα.  
Η τηλεδιάσκεψη έγινε την Παρασκευή 1η Μαΐου 2020, και το θέμα ήταν «Πάσχα, για να ζήσει ο κόσμος!».
Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες τρεις συνεδρίες, φλαμανδική, ελληνική και γαλλική και η συμμετοχή ήταν μεγάλη.

Οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν Θρησκειῶν τοῦ Βελγίου σὲ Διάλογο μὲ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης 
κ. Koen Geens
Τὴν 4η Μαΐου 2020, ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρωθυπουργὸς καὶ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τοῦ Βελγίου Koen Geens ἐκάλεσε στὸ Γραφεῖο του γιὰ συζήτηση τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν Ἀναγνωρισμένων Θρησκειῶν. ῾Ως ἁρμόδιος Ὑπουργὸς Θρησκευμάτων, ἀνταποκρίθηκε στὸ αἴτημα τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν, νὰ συναντηθοῦν γιὰ νὰ συζητήσουν τὸ πῶς θὰ ἐπιστρέψῃ στὴν κανονικότητα ἡ θρησκευτική-λειτουργικὴ ζωή ἐν μέσῳ τῆς κρίσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν τοῦ Βελγίου ἐπιμένουν στὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τόπων προσευχῆς γιὰ τὴν ἐξάσκηση τῆς λατρείας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκπροσωπήθηκε στὴν συνάντηση αὐτὴ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος ὡς Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀναγνωρίζεται ὠς τὸ Ἀντιπροσωπευτικὸ Ὄργανο ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίῳ. 
Ὁ Ὑπουργὸς εὐχαρίστησε τοὺς Ἐκπροσώπους τῶν ἕξι Ἀναγνωρισμένων Θρησκειῶν (Ρωμαιοκαθολικῶν, Προτεσταντῶν, Ἀγγλικανῶν, Ὀρθοδόξων, Ἰουδαίων καὶ Μουσουλμάνων) γιὰ τὴν συνεργασία τους στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐπιβληθέντων μέτρων ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βελγίου. Ὑπογράμμισε ἐπίσης τὸ πόσο δύσκολη εἶναι ἡ διαχείρηση αὐτῆς τῆς κρίσης, ἰδίως μὲ τὴν σημερινὴ πολιτικὴ κατάσταση τοῦ Βελγίου. Ὁ Ὑπουργὸς ὑπενθύμισε ὅτι τὰ μέτρα ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι σὲ ἰσχύ. Ἑπομένως οἱ Ἐκκλησίες καὶ οἱ τόποι λατρείας δύνανται – ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τοῦ σεβασμοῦ τῶν κανόνων ἀσφαλείας – νὰ παραμείνουν ἀνοιχτοὶ γιὰ ἀτομικὴ προσευχή. Στὶς ἐκκλησίες ἀπὸ τὶς ὁποῖες μεταδίδεται ἡ λατρεία διὰ τῶν ὑπαρχόντων μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης, ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχὴ ἕως καὶ δέκα ἀτόμων (συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἱερέως καὶ τῶν τεχνικῶν τῆς ἀναμετάδοσης). Οἱ βαπτίσεις ἐπιτρέπονται μὲ τὴν παρουσία μόνο τοῦ ἱερέως, τοῦ βαπτιζομένου, τοῦ ἀναδόχου καὶ τῶν γονέων του. Γιὰ τοὺς γάμους, ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία μόνο τοῦ ἱερέως, τῶν μελλονύμφων καὶ τοῦ κουμπάρου. Οἱ κηδεῖες ἐπιτρέπονται μὲ τὴν παρουσία μόνο 15 ἀτόμων. 
Τὸ Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας δὲν σκοπεύει νὰ προβῇ στὴν χαλάρωση τῶν προηγουμένων ληφθέντων μέτρων, παρὰ μόνο μὲ ἀξιολόγηση τῆς καταστάσεως κάθε δύο ἑβδομάδες, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς λατρείας (πιθανῶς μὲ περιορισμούς) δὲν προβλέπεται παρὰ μόνον κατὰ τὸ τέλος τοῦ μηνὸς Μαΐου, ἀρχὲς τοῦ Ἰουνίου. Ὡστόσο, ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν εὐνοϊκὴ ἐξέλιξη τῆς κρίσεως τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὁ Ὑπουργὸς Koen Geens καὶ οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν Θρησκειῶν θὰ συνεχίσουν τὴν συνεργασία τους, ὥστε ἡ έπαναλειτουργία τῆς λατρείας νὰ ἀρχίσῃ τὸ συντομώτερο δυνατόν. Παρ’ ὅλο ὅτι τοῦτο μπορεῖ νὰ γίνῃ σὲ διάφορες φάσεις καὶ μὲ σεβασμὸ στὰ ἀπαραίτητα μέτρα. 
Οἱ Ἐκπρόσωποι τῶν Θρησκειῶν παρεκάλεσαν τὸν Ὑπουργὸ νὰ διασφαλίσῃ, ὥστε τὰ ὑπουργικὰ Διατάγματα γιὰ τὶς Θρησκεῖες νὰ μὴν ὑπάγονται στὴν κατηγορία τῶν κοινωνικοπολιτιστικῶν δραστηριοτήτων, ἀλλὰ νὰ ἀναφέρονται ξεχωριστὰ σὰν ἰδιαίτερη πτυχὴ τῆς κοινωνίας. 
Οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν Θρησκειῶν ἀποφάσισαν νὰ στείλουν κοινὸ Ἀνακοινωθὲν πρὸς ὅλους τοὺς πολίτες τοῦ Βελγίου. Εὐχαρίστησαν ἰδιαιτέρως τὸν Ὑπουργὸ Koen Geens γιὰ τὴν καλωσύνη του καὶ τὴν διασφάλιση καλοπροαιρέτου διαλόγου μεταξὺ τῶν Πολιτικῶν καὶ τῶν Θρησκευτικῶν Ἀρχῶν τῆς χώρας.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9264
Latest Images