Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟ L' OSSERVATORE ROMANO

$
0
0

Δέηση υπέρ της θεραπείας των ασθενών και της ενίσχυσης όλων όσοι δοκιμάζονται από την Πανδημία, ανέπεμψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος την Κυριακή των Μυροφόρων, 3 Μαϊου 2020, στο παρεκκλήσιο του θαυματουργού Αγιάσματος στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή. 
Το κείμενο της Δεήσεως είχε συνταχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και αναγνώστηκε μετά την Θεία Λειτουργία.
Το κείμενο της Ευχής που ανέγνωσε ο Πατριάρχης έχει ως εξής: 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ δι᾽ ἄκραν φιλανθρωπίαν τήν ἡμετέραν μορφήν ἀναλαβών, συγκαταβάς ἡμῖν συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καί ἀκατάληπτον, ἀνοίξας τῷ Ἀδαμιαίῳ γένει Παραδείσου τάς πύλας καί ἀθανατώσας ἡμᾶς τῷ Σταυρῷ καί τῇ Ἀναστάσει Σου, καί καταπέμψας τό Πανάγιον Πνεῦμα τοῖς Ἁγίοις Σου Μαθηταῖς καί Ἀποστόλοις, τό φωταγωγοῦν τόν κόσμον ἅπαντα καί ὁδηγοῦν εἰς πᾶσαν τήν Ἀλήθειαν, ἐπάκουσον ἡμῶν προσπιπτόντων Σοι ἐν ταπεινώσει. Πρόσδεξαι, παντεπήκοε, παντευλόγητε καί παντευεργέτα Κύριε, τάς ἱκετηρίους ἡμῶν ἐντεύξεις. Ὁ τῶν καλῶν αἴτιος, ὁ δοτήρ παντός ἀγαθοῦ καί χορηγός πάσης εὐεργεσίας, ἔκτεινον ἡμῖν χεῖρα βοηθείας, ὁ ἀεί διδούς ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα. Ρῦσαι ἡμᾶς, Κύριε, ἐκ τῆς σοβούσης πανδημίας καί ἐκ τῶν ταύτῃ συμπαρομαρτουσῶν δεινῶν περιστάσεων. Ἀπόστειλον τήν πανακῆ χάριν Σου ἐπί τούς ἀσθενοῦντας καί χάρισαι αὐτοῖς ρῶσιν καί ταχινήν καί πλήρη τήν ἴασιν. Κραταίωσον τούς ἰατρούς καί πάντας τούς περιθάλποντας τούς νοσοῦντας. Φύλαξον ὑπό τήν σκέπην Σου πάντας ἡμᾶς, δώρησαι, ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, τοῖς δούλοις Σου ὑγιείαν κατ᾽ ἄμφω, λογισμόν σώφρονα, καρδίαν καθαράν, πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν ἡμῖν. Δίδαξον ἡμῖν τά δικαιώματά Σου καί δός ἡμῖν, Δέσποτα, πίστιν δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένην καί ἀδίστακτον ἐλπίδα, ὅπως δοξάζηται τό ὑπεράγιον καί ὑπερουράνιον ὄνομά Σου καί διακονῆται ὁ ἀδελφός, ὁ «ἠγαπημένος τοῦ Θεοῦ». Κλῖνον, Κύριε, το οὖς Σου, ὁ ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν καί συναναστήσας ἡμᾶς, καί στερέωσον ἡμᾶς ἐν τῇ τηρήσει τῶν ἐντολῶν Σου, μεσιτείᾳ τῆς ἁγιοπρώτου Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς ἀενάως παρεχούσης «ἰάσεων πλήμμυραν ἀνεξάντλητον», πρεσβείαις δέ πάντων τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος, Σοί, τῷ «πάντων Ἁγίων Ἁγιωτάτῳ Λόγῳ», εὐαρεστησάντων. Ἀμήν.


Η παραπάνω ευχή μεταφράστηκε και στα ιταλικά και έχει σημασία ότι δημoσιεύθηκε στο επίσημο όργανο του ΒατικανούL' Osservatore Romano.
Παραθέτουμε την σχετική μετάφραση. 
O Signore Gesù Cristo, Dio nostro, eterno Logos del Padre, per il tuo estremo amore per l’umanità hai assunto la nostra forma, accondiscendendo a noi una condiscendenza indicibile e incomprensibile, hai aperto alla stirpe di Adamo le porte del Paradiso e ci hai resi immortali con la tua Croce e la tua Risurrezione, e hai riversato sui tuoi santi discepoli e apostoli lo Spirito santo, che illumina il mondo intero e lo conduce pienamente nella Verità, ascolta noi che ci prosterniamo a te con umiltà. Accetta le nostre suppliche, o Signore onnisciente, onnipresente e onnipotente. Tu che sei causa del bene, elargitore di ogni bene ed esecutore di ogni beneficio, stendi la tua mano in nostro aiuto, tu che sempre dai più di quello che ti chiediamo. Liberaci, o Signore, dalla terribile pandemia e dalle afflizioni a essa legate. Invia la tua grazia come panacea ai malati e consolali con il sollievo delle loro sofferenze, e con una guarigione rapida e completa. Sostieni i medici e tutti coloro che si prendono cura dei malati. Mantieni sotto la tua protezione tutti noi, dona, o medico delle anime e dei corpi, la salute di entrambi — anima e corpo — ai tuoi servi, una ragione prudente, un cuore puro, tutte le benedizioni celesti e uno spirito retto inaugura in noi. 
Insegnaci i tuoi comandamenti e dacci, o Sovrano, fede che si opera attraverso l’amore e speranza indubitata, poiché il tuo nome, più che santo e sovraceleste, sia glorificato, e venga servito il fratello, “l’amato di Dio”. Presta il tuo orecchio, o Signore risorto dai morti, che hai risuscitato anche noi e rendici fermi nell’osservare i tuoi comandamenti, per la mediazione della prima santa, la Theotokos, la fonte vivificante, che sempre concede «un inesauribile traboccare di guarigioni», per le intercessioni di tutti i santi che attraverso i secoli furono graditi a Te, «il Verbo, il più santo di tutti i santi». Amin. 
di Bartolomeo

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9278

Latest Images

Trending Articles

Latest Images