Quantcast
Channel: ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Ο Μιλήτου Απόστολος εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου κατά την επίσκεψη του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου στο Άγιον Όρος

0
0

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Άγιον Όρος από τις 4 Ιουνίου. 
Σε όλες τις επισκέψεις του στις Ιερές Μονές τον συνοδεύει ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος,ο οποίος στην προσφώνησή του προς τον Πατριάρχη Μόσχας, κατά την υποδοχή του στην Ιερά Κοινότητα, μετέφερε τον "εγκάρδιον και αδελφικόν χαιρετισμόν" του Οικουμενικού Πατριάρχου "συν  τη  ευχή δι' ευχάριστον ενταύθα παραμονήν κατά τας ημέρας του  αρξαμένου ήδη Υμετέρου ευλαβούς προσκυνήματος". 
Ο Μητροπολίτης Μιλήτου καλωσόρισε τον Πατριάρχη Μόσχας στον Άθωνα, που υπάγεται πνευματικά στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου και μνημονεύεται ο Πατριάρχης ως ο κυρίαρχος επίσκοπος, ως εξής: 

"Καλώς ήλθετε εις το Αγιώνυμον Όρος! Καλώς ήλθετε εις τα σκηνώματα τα αγαπητά της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και απειπαρθένου Μαρίας... Καλώς ήλθετε εις την αναψυχήν  της  εκκλησιαστικής  βιoτής. Καλώς ήλθετε, ίνα είδητε, απολαύσητε και αναστασίμως χαρήτε την κοινωνίαν της αγάπης και την αφελότητα της αποστολικής κοινότητος εις τα πρόσωπα των αγωνιζομένων μοναχών, οι οποίοι διάγουν εις τον αγιώτατον τούτον χώρον του Άθω την αποστολικήν ζωήν. Όλα τα προλεχθέντα γνωρίσματα του Αγίου τούτου Όρους,  Μακαριώτατε, αποτελούν την Καθολικήν δόξαν και ελπίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μακράν μερισμών, ιδιοτελείας και αυτάρκους διαθέσεως.  Η επευλογητική επιστασία της Κυρίας Θεοτόκου και η έγκοπος υπερχιλιετής ενάσκησις του μοναστικού βίου κατά τα καθιερωθέντα θέσμια επέβαλον το Άγιον Όρος εις το Εκκλησιαστικόν  γίγνεσθαι  ως το ευ είναι της Εκκλησίας. 
Επί τω λόγω και τω μεγέθει  του πράγματος τούτου  και η κοινή Μήτηρ των απανταχού Ορθοδόξων, Μεγάλη εν Κωνσταντινουπόλει του Χριστού Εκκλησία ιδιαζόντως και διαχρονικώς ανέλαβεν ευθύνας και κόπους και θυσίας και  μερίμνας  και άλγη δια την περικράτησιν αυτού μακράν από πάσης   ανθρωπίνης  μικρότητος. Ανέλαβεν και διαρκώς βαστάζει την τιμήν, την ευπορίαν και την ευστάθειαν του Αγίου Τόπου τούτου, ουχί  ως προσωπικόν Αυτής κάρπωμα, αλλά ως δείγμα και απόδειξιν της Ενότητος της πίστεως εν τω προσώπω των μοναζόντων... μόνον μέλημα έχουσα, ίνα τούτο παραστήση τω Κυρίω  ως αυτήν ταύτην την Εκκλησίαν μη έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων. Πάντοτε την κατά Χριστόν προκοπήν των τέκνων Της έχουσα νοί και καρδία η Μεγάλη Εκκλησία χαίρεται και εγκαυχάται μεγάλως διά το Άγιον Όρος.Αφορά εις Αυτό. Αγωνιά  δια  την ακλινή μοναστικήν αυτού οδόν. Προβάλλει τοις πάσι την αδιαστίκτως ειρηναίαν, αδελφικήν και ευχαριστιακήν συνύπαρξιν των εκ των διαφόρων εθνών της Οικουμένης Αγιορειτών μοναχών υπό τον Αρχιεπίσκοπον της Κωνσταντινουπόλεως και ελπίζει ότι - χάριτι Θεού - τούτο θα αποτελέση και πρότυπον διά την επαναφοράν των εκκλησιαστικών διαφορετικών πρακτικών και εκτιμήσεων εις το εκκλησιολογικώς ορθόν.
Υπ' αυτάς τας ευσεβάστως και συντόμως διατυπωθείσας σκέψεις προς την Υμετέραν Μακαριότητα και την τιμίαν Αυτής συνοδίαν επαναλαμβάνω την ολοκάρδιον ευχήν του Πατρός και Επόπτου του Μοναστικού αυτού Αγίου τόπου, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου δια την επί πνευματικαίς κομιδαίς επίστεψιν του προσκυνήματος Σας υπό  την  σκέπην της  Κυρίας Θεοτόκου και τας πρεσβείας πάντων των Αθωνιτών Αγίων".  
Στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος ευχαρίστησε τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Μητροπολίτη Μιλήτου, για την παρουσία του, "η οποία αποδεικνύει τους άρρηκτους δεσμούς αγάπης και ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών". 
Ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος συλλειτούργησε σήμεραμε τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος.
φωτογραφίες: mospat

Viewing all articles
Browse latest Browse all 9267

Latest Images

Trending Articlesclick here for Latest and Popular articles on Search Engine Optimization (SEO)


Latest Images